Rečnik

Rečnik

abhang – Neprekidan (neprekinut, bez prekida), večan; ritam koji se koristi u Marati poeziji; termin se takođe koristi i za kompozicije u tom ritmu, kao što su abhang-i Tukaramovi.

Acharya – Učitelj, onaj koji određuje propise, pravila. U BI je to Savršeni Učitelj ili Salik Sadguru. Ovaj termin je posebno povezan sa strofama slavnih Acharya u južnoj Indiji a što je kulminiralo sa jedanestim vekom sa Ramanuja-om, osnivačem škole Vedante znanom kao Vishishtadvaita („kvalifikovani ne-dualizam“).

adhare – Podržan od,  uz pomoć koga.

adi – Početak, poreklo, primarno, originalno, primordialno.

advaita – Ne-dualnost. Pogledaj dvaita.

agan sauthi pratham – Idiomatska fraza koja znači „pre kao zaista prvo“ (before at the very first), „originalno na samom nastanku“ (originaly at the very outset). Od agau, prethodno; sauthi, kolokvijalno od sarvatha, sveukupno, u svakom pogledu; i pratham, prvo, primarno.

ahankar – Ego, osećaj sopstva, ponos (pride), uobraženost. Izvučeno iz sanskaritskog aham, Ja i kar, učiniti.

ahur – Gospod. Ahur je drevna Iranksa Zaratrustrijanska reč koja znači „Gospod“ (Lord); Lingvistički je srodna sa Sasnskritskom rečju asura, mada je termin bio povezan sa demonskim bićima u Indiji umesto sa božanskim bićima. Isti element ahura se javlja i u imenu Boga Ahurmazda.

Ahurmazda – Doslovno „mudri Gospod“, uobičajeno Zoroastrijansko ime za Boga kao kreatora i izvora dobrote. U BI on označava Išvara. Pogledaj ahur.

Ahur Bindu – U BI ova fraza znači Om Tačka. od ahur, Gospod, i bbindu, kap ili tačka.

Akar – Forma. Predstavlja koren reči u reči sakar, sa formom i nirakar, bes-formno.

akaš – Prostor, tačno mesto (lokus – geometrijska tečka) svih dešavanja; vrsta besprostornog prostora, receptivnost (prijemčivost) koja čini mogućim za stvari da se dogode konstituišući (oformljujući) prostor za njih. U drevnoj Indijskoj filozofiji, akaš je posmatran na različite načine, kao jedan od pet osnovnih elemenata koji obuhvataju-i-čine kreaciju (zajedno sa vodom, zemljom, vatrom i vazduhom); kao eterički fluid koji prožima univerzum; kao jedna od devet osnovnih supstanci; i kao podloga (supstrat, skrivena osobina) za zvuk. Akaš se redovno povezuje sa pranom (energijom) u BI, gde je on povezan sa imaginacijom i grubom sferom, dok je pran povezan sa mislenjem i suptilnom sferom.

akband – Kompletan (potpun), neprekidan (neprekinut, bez prekida), nepodeljiv.

akmal – Savršeniji ili najsavršeniji. U BI se koristi u oprečnim značenjima, jednom prilikom da označi pira viših planova, a drugom prilikom da ukaže na Savršenog Učitelja. Vidi Bog Govori gde je Akmal „retka vrsta Bogo-realizovanih Salika u baka-bilahu koji imaju dužnost u dualnosti ali nemaju krug sledbenika“. Pogledaj kamil i Mukamil.

alam – Svet; univerzum; region; kraljevstvo; ljudi.

Alame arvah boravište duha (spirit), okarakterisano u In. kao pod deo jednog od planova. Od alam, svet, i arvah, množina od ruh, duh (duša). Verovatno još jedno ime za alam-e- ruhani.

alam-e baqi – Islamski termin za „postojani svet“ (stalni, trajni), Koji u In. ukazuje na „suptilni“ svet. Jaban-e baqi je sinonim. Od alam, svet, i baqi, opstajavajući, istrajavajući, permanentan, večan.

alam-e behesht behesht: Nebo, svet neba (nebeski svet)u In. okarakterisan kao pod deo jednoga od planova. Od alam, svet, i behesht, nebo ili raj (paradizo).

alam-e lahut U In. karakteriše pripadnost domenu sedmoga neba (raja). U Bog Govori alam-e lahut je protumačen kao „sfera Savršenstva“ i „Realna Sfera“. Od alam, svet i lahut, svet koji leži onostran prostora i vremena. Ova fraza je ispravka (amandman) za alam-e lahuni u tekstu BI.

alam-e qudsi u BI, pod-odeljak jednoga od planova; u Ništa i Sve je nebo trećeg plana. Od alam, svet, i qudsi, sveti, božanski, nebeski; anđeo Gabrijel.

alam-e ruhani – U BI, okarakterisan je kao da pripada domenu nebesa (rajeva), i u Ništa i Sve kao nebo drugog plana. Verovatno još jedno od imena za alam-e arvah. Od alam, svet i ruhani, imati* dušu ili duh, duhovno, o ili povezano sa anđelima ili đinima (bića od vatre). Ruhani je derivat od ruh, duh (duša).

Allah ­– Glavno ime za Boga u Islamu. U BI  se Allah koristi malo šire kako bi označio Paramešvara ili ne-svesnog Paramatmu (ne-svesna i impersonalna Inteligencija).

Anand – Blaženstvo, beskonačno Blaženstvo Sopstvo-realizacije (Samo-ostvarenja). Treći leksički element u Sachchidanand.

anant – Neokončiv, beskonačan, večan. Od an, ne, i ant, kraj.

andhakar – Tama. Od andh, slep i kar, delanje (činjenje).

angavar – Na sebi (oslonjen) (zavistan od samoga sebe (sopstva) – upon onself); doslovno „na telu“.

ankhni putli – Zenica oka. Ankh znači „oko“, ni znači „od“ i putil znači „zenica“.

ansh – Udeo, deo, parče, odeljak, član.

ant – Kraj, limit (ograničenje), granica. Leksički element u složenici anant.

Anubav – Doživljaj, Doživljaj doživljaja (the Experiance of experianc) tj. Sopstvo-realizacija.

apo ap – Idiomatska fraza koja znači „sam od sebe“ (ba itself), „automatski“, „spontano“. Ap je drugo lice s uvažavanjem „vi“ (you).

aql – Intelekt, razumevanje, razum.-

arpan – Žrtva, darivanje, posvećenost.

arsi – Ogledalo, (o)gledajuće staklo (ogledalo, teleskop).

arth Cilj (namera), objekat (svrha, cilj), kraj.

arti – U Hinduizmu ceremonija koja se izvodi u bogoštovanju boga kao Boga, tokom koje se posuda u kojoj se nalazi upaljena lampa, mirišljavi štapići, i druge stvari, kružno pokreće ispred božanskog imidža ili idola. Termin se odnosi i na one pesme obožavanja onoga tipa koji se izvodi prilikom takvih ceremonija.

asal – Original, iz izvora ili esencije ili početka (origin-poreklo)

asha – Nada.

asman – Raj(heaven); doslovno „nebo“ (sky). U BI, sedam asmana-a (ponekad se nazivaju i bhuvan-i) se razlikuju od sedam planova ili tabaqah-a. U Ništa i Sve, razlika (distinkcija) između planova i rajeva (rajskih stanja) je opisana ovako: planovi su nalik stanicama uz železničku prugu, dok su rajevi nalik gradovima u kojima se stanice nalaze. Hodočasnici koji lutaju po rajevima (nebesima) obično se u tome izgube, dok hodočasnici koji putuju vozom od stanice do stanice dospevaju na Cilj direktno i bez udaljavanje (digresije).

Astitva – Egzistencija, „jest-ost“; u BI i BR[1], Prirodna Tama je okarakterisana kao Astitva od Prirodne Svetlosti. Proisteklo iz as i asu, Sanskritski glagol za „biti“

astral – Doslovno „od zvezda“ (of the stars); u BI, astral znači „suptilno“. U Besedama i Bog Govori, nasuprot tomed, Meher Baba karakteriše astral kao sloj (sheath – navlaka, kondom) između suptilne i grube sfere, i astralno telo je veza (link) između suptilnog i grubog tela ili imprint suptilnoga na grubome. Meher Babina prethodna upotreba ovog termina u BI verovatno potiče iz značenja koje su popularisali teozofi, za koje je astral supersenzibilan duhovni svet.

atash – Vatra, plamen.

atkela, atkelo – Zaglavljen, upetljan, opstruisan, zadržan (zarobljen). Potiče od atakvun, biti zadržan (sprečen, uhapšen), opstruisan, zaustavljen.

atmaDuša. Identitet atme i Paramatme.

atom – Koristi se da označi prvu, naj-konačniju formu evolucije, to nije atom kao u modernoj fizici.

atom tačka – U BI, ova fraza znači Om Tačka; ili u iznijansiranijem smislu, ona označava Om Tačku kao izvor evolucije mislenja.

Avatar – U BI, Meher Baba koristi ovu reč kako je ona u to vreme bila javno shvaćana, da ukazuje na fizičku manifestaciju božanstva ili inkarnaciju Višnua. U kasnijem periodu, dajući reči mnogo specifičnije značenje, Meher Baba je koristio da ukaže na direktni descend (spuštanje) Boga u ljudsku formu. Proisteklo od Sanskritske reči avarna, descend.

avidnyat sanskar – U BI, fini, nemanifestovani univerzum. Avidnyat znači ne-znan (unknown), ne-razumljiv (unintelligible – ne-intelektualiziran), neizvestan (doubtful – sumnjiv), nejasan (indistinct -ne-distinktivan)“; sansar znači „svet, život u svetu, iluzija svetovne realnosti“. Vidi mansik sansar i pratyaksha sansar.

awake-in-sound-sleep state – budan-u-besanom-spava(nja) stanju. Stanje Sopsto-realizacije ili Bogo-realizacije u kome je Beskonačna Inteligencija vratila u originalno čvrsto-san stanje dok zadržava punu svest. Takođe nazvano besano-spava(jući)-u-budnom stanju  (sound-sleep-in-awake state – Jto su dve različite stvari; jedna govori o (probuđenosti u) besano/eterično -spavajućem stanju a druga o (besanom/ eteričnom spava(nju)/ uspavanosti u) probuđenom stanju).

azadi – Sloboda, osloboditi (dati slobodu), oslobođenje (liberalizacija).

bahat – Subjekt, tema, posao.

badan ­– Telo; grubo telo.

badhun – Sve (all), sve (everything).

Balonmatt – Detetu nalik opijeno stanje, srodno sa stanjem deteta (bebe) koji je nesvestan sveta oko sebe. Od bal, dette, beba, i unmatt, opijen (intoksiciran).

banda – Onaj koji je sputan, obuzdan, zatvoren; rob.U BI, se koristi da označi duhovne okove ili stanje obitavanja u ignorantnosti (jednovoga realnog Sopstva). Obično spojen sa svojim bliskim-Khuda, koji je slobodan od svih okovanosti.

bandagi – Molitva, umoljavanje.

bandhan – Sputavanje (okivanje) ograničenja (limitacije).

baqi – Ostajanje, obitavanje, neprekidno (permanentno). Elemenat u frazi alam-e baqi i jaban-e baqi. Srodan sa baqa.

bateni – Unutarnji, sakriveni, tajna, ezoteričko. U BI, termin označava bakti koja je obavljena posredstvom (i stoga je unutarnja) suptilnog.

behesht – Raj (Paradizo), ra (heaven – nebo); sinonim za vaikunth. Korišćen u frazi alam-e behesht. Vidi dozakh.

be-pana – Dvoj-stvo. Od be, dva, i –pana, -stvo (-ness – reč sa tumači kao dvojno-stanje (two-staite, stanje (okolnosti) bivanja (of being) dva.

Beyond state – U BI, originalno, ne-svesno stanje Beskonačne Inteligencije, koje Bog Govori označava kao „Onostran-Onostrano stanje“. Ne treba ga brkati sa „Onostranim stanjem“ kako je ovaj termin korišćen u Bog Govori.

bhajan – Hindu pesme obožavanja.

bhakta – Obožavaoc (posvećenik), praktičar bhakti joge.

bhakti – Religiozno obožavanje (posvećenje), divljenje (obožavanje, klanjanje), ljubavna vera (loving faith); jedna od četiri glavne joge ili puta ka Bogu, zajedno sa karma, đana i radža jogom.

bhan Budna* svest.

bhas – mašta (uobrazilja), pojavnost (prividnost), svetlucanje (gleam – zrak) misli, nagoveštaj, tobožnja (prividna) verovatnost (likeliness), nalik refleksiji meseca u bazenu sa vodom; iluzija ili lažno imaginiranje, nešo što neko doživi u nekom trenu kao realno čak iako to nije tako.

bhas rupi – Iluzorno; o formi koja je pojavna (prividna) ali nije realna. Od bhas, iluzija, i rup, forma.

bhi – Takođe, isto tako, čak i.

bhogavvun – Uživati, doživeti; podvrći se, patiti. Od korena bjhog, uživanje, zadovoljstvo. Forme koje proishode u BI uključujući bhogavyu, biti zadovolja, zadovoljstvo, i bhogvayun, uživano; takođe bhogvavun joie, mora biti doživljeno. Srodno sa upabhog, zadovoljstvo, uživanje, doživljaj (iskustvo).

bhram – Prevara (zabluda, deluzija); pogrešne koncepcije ili prosuđivanje; greška. Izvučeno iz Sanskritskog korena koji označuje kružno kretanje.

bhulava – Obmana, zabluda.

bhut – Duh (avet). Izvedeno iz Sanskaritske bhu-, biti, postati, izvirati iz i proishoditi iz, uzdići se.

bhuvan – Svet, sfera egzistencije. U BI, ponekad označava tri sveta ili univerzuma (grubi, suptilni i fini), ponekad označava nebesa (heavens) ili asman-e. U drevnoj indijskoj misli, prema jednoj shemi imaju tri bhuvan-a (atmosfera, zemlja i podzemni svet), a prema drugoj četrnest. Od Sanskaritskog korena bhu-, biti, postati, izroniti iz ili proisteći iz, uzdići se.

bindu – Kap, čestica (komadić), tačka (point), kapljica (tačka – dot).

birba – Razdvojenost, teskoba razdvojenosti; pesme o razdvojenosti, jadikovanje (lamentiranje). Vidi judai.

Brama – Kreator, prvi bog ili aspekt Boga u trojstvu Brama-Višnbu-Maheš (ili Šiva), Kreator-Održavaoc-Uništitelj. U BI, ovo trojstvo tvori-i-čini Išvara, od kojih je svaki od ovih triju jedan aspekt Išvara.

Brahman – Impersonalno ultimativno Biće (Bivstvo-Being) ili Realnost; jedna egzistirajuća-u-sopstvu (self-existent – u sopstvu-egzistirajuća) impersonalna univarzalna Duša; Apsolut. U Advaita Vedenti se smatra da je Braman jedno i isto sa atmom ili dušom.

budhi – Intelek, razumevanje. Vidi aql.

chaitany –  Svesnost, svest, duh, život, inteligencija, vitalnost, senzacije. Proisteklo od Chit.

Chakra – Ciklus, runda (a round). Chakhar j Zaratrustrijansko kolokvijalno spelovanje. Vidi ichaurasi laksh yoni chakra.

chaltun man jagruti man – Aktivni um u budnom stanju. Od chaltun, hodanje ili kuckanje (sata), man, um, jagruti, budan, i man, u (in).  Vidi thobhelun man jagruti man.

chal-vichal – Nestabilan (unsteday – nepostojan), uzbuđen (uzburkan, potresen), nemiran (uznemiren); sposoban da se kreće. Idiom oformljen od chal, kretanje, podrhtavanje, nestabilno, kolebljivo (prevrtljivo), nestalno, i vichal, kretanje, nefiksirano, mobilno.

chaurasi laksh yoni chakra – Ciklus od 84 lakha-a (8.400.000) vrsta. U stvari yoni ima mnogobrojna značenja i u ovom kontekstu se može prevesti kao „rođenja“.

chbe – Je, jesu;zamenica trećeg lica jednine i množine glagola biti, od korena chba.

Chbe-panu – „Je-stost“ („Is-ness“), stanje bivanja (state of being). Vidi chbe i –panu.

chilla – Period od četrdeset dana; četrdeseto dnevni Post u kome religiozna bratstva Istoka se osamljuju u povlačenju, period od četrdeset dana nakon rođenja deteta u kojima se žena smatra nečistom; četrdeset dana zime kada je zima naj žešća. U BI, korišćena je u frazi chilla-nashini.

chilla-nashini – Askeza(austerity – strogost)  u kojoj neko sebe ograničava unutar prostora kruga, bez da jede ili spava, tokom četrdeset dana; prema tradiciji, uspešno dovršenje ove askeze rezultira ispunjenju bilo čega što neko želi. Za Hafiza se govorilo da je dovršio chilla-nashini; Meher Babin otac Šeriar ju je pokušao ali ju je prekinuo nakon trideset dana. Vidi chilla i nashini.

chinta – Mislenje, misao (razmišljanje); staranje (briga), anksioznost, briga. U BI, se koristi u idiomu fikar-chinta.

Chit, Chitta ­– Intelekt, razumevanje (shvatanje), sposobnost rasuđivanja; um. U BI, obično ukazuje na bižansko Znanje. Drugi leksički element u Sachchidanand.

create  –  „stvoriti“ (create) i „kreiranje “ (creation)  ukazuju na Ishwara koji stvara (kreira) samo u Imaginaciji. To što je kreirano ne ulazi u uobičajenu (ordinary), stvarnu (actual) egzistenciju (postojanje) sve dok nije bilo realizovano.

creation – kreiranje je manifestacija Imaginacije.

crore – Deset miliona, ili 1oo lakh-a.

Dadar Ahurmazda – U Zaratrustrijanizmu je to jedno od imena Boga; u BI, se koristi da označi ne-svesnu Beskonačnu Inteligenciju (vidi Paramešvar i Onostrano stanje). Dadar je StaroPersisko ime za Boga Kreatora.

dagh – Mrlja (stain – boja,ljaga), mrlja (blot – krmača), tačka (spot), mana (blemish – ukaljati).

daman – Rub (haljine).

darajjab – Korak, stadijum, stepen, stanište, rang, pozicija.

dargah – Svetilište ili grob Muslimanskih svetaca.

darshan – viđenje, razgledanje, posećivanje u smislu bogoštovanja svetih mesta, idola ili svetih osoba.

darvaja – Vrata, kapija. Bhagavat Gita ukazuje na telo kao na palatu sa devet dvar-sa ili kapije ili otvora, unutar koji Gospod obitava. UBI, Urdu reč darvaja izražava ovu ideju. Ovih devetoro vrata su telesni „otvori“ ili kanali za kontakte sa vanjskim svetom – poimence, dva uveta, dva oka, dve nozdrve, usta, genitalije i anus.

Datta – Jedno od glavnih božanstava Maharaštranskog Hinduizma. Takođe znan i kao Datatreya.

deh ­– Telo. Vidi deh Prakriti.

deh Prakriti – Telesna forma; dispozicija (usmerenost ka, narv) bivanja inkarniranim. Vidi deh i Prakriti.

desh – Nacija, zemlja. Vidi desh seva.

devta – Ili bog ili božanstvo.

dhat – Sperma (semena tečnost) Vidi virya.

dhyan – Meditacija.

dil – Srce; sedište osećanja ili emocija.

dilo-jan ni (Sa) svim srcem; svesrdan, sa srcem i dušom. Od dil, srce, jan, život, i ni, sa.

Dnyan – Znanje; duhovno Znanje ili Gnoza. Jedna od četiri glavne joge, zajedno sa karma, bakti i radža jogom.

Dnyani – Onaj koji poseduje Dnyan-u, božansko Znanje o Sopstvu.

dozakh – Pakao, đavlolski (infernal- satanski) region. Vidi behesht.

dukh – Bol, patnja. Često se javlja u frazi sukh-dukh, zadovoljstvo i bol ili sreća i patnja. Vidi sukh. Dukh znači „pun bola“; dukh janam znači „paćenički život“ (life of safering – život patnje).

duniya – Svet. Duniyavi, pripadajući svetu, svetovni; duniyadar, čovek sveta, osoba svetovnih nazora.

dvait –  Kvalitet ili stanje bivanja dvo-strukim ili dualnim (dvojnim). Dvait avastha znači „dualizam“. Vidi advaita.

ekagra – U-jedno-usmeren (one-pointed), koncentrisan. Od ek, jedan, gra, tačka. Ekagra chit znači „koncentracija ili fiksiranost uma“. Kratka forma ove iste fraze je ek chit.

ek-pana Jednota (Jednost), Singularnost. Od ek, jedno i –pana, (ness) stanje bivanja.

evolution – evolucija, najčešće se odnosi na napredovanje (progres) svesti ili „mislenja“ od naj-konačnije forme atoma ili kamena do ljudske forme. Evolucija se može odnositi, generalno, na bilo koji napredak (progres) u mislenju (thinking) uključujući kako napredak kroz evolutivnu seriju sve do čoveka („prirodna evolucija“ – prirodna  evolucija) i nakontinualni napredak kroz reinkarnaciju u ljudskoj formi („unnatural  evolucija“ –  ne-prirodna evolucija). „Evolucija“ u BI takođe može da ukazuje na izranjanje (iz jednote) svesti nakon besanog sna* ili Mahapralaya-e. Pogledajte i esej. Vidi involucija.

fal – Plod (voć); produkt, rezultat;dobitak ili nagrada.

false Infinite I – lažno Beskonačno Ja. Beskonačno Ja Beskonačne Inteligencije doživljava (experiancing) ograničenja (limitacije) uzrokovane sanskarama, bez obzira da li se doživljaj javlja u pod-ljudskim ili ljudskim formama. Zarad daljnje pojašnjenja, vidi lažni Beskonačni Um.

false Infinite Mind – lažni Beskonačni Um.  Praza se odnosi na Beskonačni Um Beskonačne Inteligencijine izloženosti (subject to) lažnoj svesti (consciousness) stvorenoj sanskarama. A ograničeni um ili điv u evoluciji i beskonačni um običnog čoveka su  oba „lažni Beskonačni um“ u ovome smislu, tako da je to zaista Beskonačni Um koji prolazi njihove raznovrsne doživljaje oganičenosti (limitacija). Termini lažno Beskonačno Ja i lažno Beskonačno Mislenje su esencijalni sinonimi. Ali „lažni Beskonačni Um“ ne bi trebalo mešati sa Beskonačnim Umom i Univerzalnim Beskonačnim Lažnim Umom.

false Infinite Thinking  – lažno Beskonačno Mislenje Beskonačno Mislenje Beskonačne Inteligencije  doživljavajuće (koje doživljava-experiancing) ograničenja (limitaciju)   uzrokovanu sanskarama, bez obzira da li se ovaj doživljaj javlja u pod-ljudskoj ili ljudskoj formi. Zarad daljnjeg razjašnjenja vidi lažni Beskonačni Um.

fana ­– Nestajući (hlada,iščezavajući, koji gubi u kvalitetu), smrt; koristi se u duhovnom smislu da označi (privremeno ili stalno) izumiranje (gašenje) lažnog sopstva. Vidi Fana Filah. Zarad detaljnije rasprave vidi Bog Govori.

Fana Filah – Stanje bivanja izgubljenim u Bogu, mrtav za lažno sopstvo i uliven-u-jedno u Realnosti Sopstva. Od fana, iščeznuti, i fillah, Arapska fraza sastavljena od fi-, u, i Allah, Bog. Stoga Fana Filah znači „fana (poništavanje, nestajanje) u Bogu“.Zarad detaljnije rasprave vidi Bog Govori. Vidi Nirvikalp Samadi.

fani – Nestajući. Koristi se u frazi jaban-e fani, prolazni (kratkotrajni) ili nestajući svet.

Fakir – Siromašan ili ubogi čovek; derviš; u duhovnom smislu, Bogo-realizovana osoba koja je lišena svih iluzornih sputanosti i pripojesnosti (privrženosti). U BI, Fakir obično ukazuje na Savršenog Učitelja ili Salik Sadgurua, mada on ponekad ukazuje na bilo koju Bogo-realizovanu osobu, Salik ili Mađzub.

fakiri – Život Fakira.

fasi giyo – Biti uhvaćen u zamku, upetljan, zaglavljen; biti prevaren. Pasivni oblik glagola fasauvun, uhvatiti u zamku ili prevariti (zavarati).

fayda – Prednost, dobrobit, dobitak, korist, profit.

fero – Tura, ciklus, runda. Množina od fera. Koristi se u frazi janam-maran no fero i janam-maran fera, ciklusu rađanja i umiranja.

fikar – Misao (thought – mišljenje, razmišljanje, promišljanje), razmišljanje (refleksivnost); staranje, nestrpeljivost, briga, teskoba. U BI, koristi se u idiomu fikar-chinta.

fikar-chinta – Idiom koji znači „brige i anskioznost“. Vidi fikar i chinta.

filah – vidi Fana Filah.

fine – fino, ukazuje na stanje latencije (latency-latentnost), u suprotnosti sa suptilnim i  grubim, koja su stanja manifestacije. Sanskare i njihova suptilna (i mentalna) i gruba manifestacija preobraćaju (revert) se u fino stanje ništavnosti (stanje bivanja ništa) i latencije (latentnosti) tokom čvrstog sna (duboki san). Fino reprezentuje ultimativni stepen konačnosti, Om Tačku iz koje se imaginacija pojavila (emerged) i u koju se vraća. Ne treba je mešati sa „mentalnim“ ili „mentalnom sferom“, kako se ovi termini koriste u Bog Govori. Za više detalja vidite Esej. Vidi avidnyat sansar.

finite mind –  ograničeni um. Um u bilo kojoj od pod-ljudskih formi (od kamena pa preko životinja). Vidite beskonačni um.

gadhad – Pometnja (turmoil -metež), metež (uproar), konfuzija.

gali javun – Biti istopljen ili iskopneo. Pasiv Guđarati glagola galvun.

ghar – Kuća, palata, dom, domaćinstvo.

ghat – Telo; um, srce- Idiom ghat ghat znači „sveukupno telo“ ili „um“ ili „srce“; „svačije i svako telo“.

grubo – (gross). Fizički ili materijalan; u BI, grubo je jedna od tri sfere ili univerzuma, zajedno sa suptilnom i finom. Gruba sfera je doživljena kroz gruba tela ili sthul sharir. Za više detalja vidi Esej, str 464-65, 467-68.

gubar – Peščana prašina, izmaglica; zbunjenost, nedoumica. U BI, veoma često ide zajedno sa pardah i hijab da označe prepreke ili velove koje blokiraju osobino viđenje Boga.

guman – Dvoumljenje, nagađanje, uobrazilja, pretpostavka, imaginacija; ponos (gordost)

gun – Atribut. Korenreči u sagun, sa atributima, i nirgun bez atributa. U Samkja filozofiji (i u Bagavad Giti), Prakriti, koja je primordijalna tvar prirode, izranja kroz tri gune ili moći: sattva (luminoznost – svetlucavost), rajas (strast, nagon, požuda) i tamas (tama i latergija). Mada BI ne pravi aluziju na tri gune, ona raspravlja o Prakriti i Purušu, centralnoj dihotomiji (razilaženju) u Samkji.

Guru – Otac ili predak; osoba vredna poštovanja; učitelj (teacher), duhovni Majstor (Master – Učitelj). Vidi Sadguru.

hairat – Zaprepašćenost, zadivljenost; stanje čunjenja i opčinjenosti prouzorkovan (uveden u postojanje) sa doživljajem na višim planovima svesti. Vidi Bog Govori.

hal – Stanje, stanje (okolnost); u Islamskoj duhovnoj prksi, stanje ekstaze u višim planovima. Takođe pogledaj Bog Govori. U BI je korišćen u kao suprotnost u paru sa qal.

halat – Stanje ili stanje (okolnost). Bazirano na korenu hal.

Haqiqat – Esencija, istina, realnost; u BI, najviši stadijum bhakte u kojoj je posvećenik postao zadubljen  i absorbovan u Paramatmi do tačke postajanja jedno sa Njime. Bazirano na Arapskom korenu reči Haq, istina. Takođe pogledaj Bog Govori. Vidi shariat (šariat) i tariqat.

har – Venac (cveća – girlanda) ili ogrlica. Korišćena je u frazi har tora, venac i buket.

har do alam – Dva sveta, oba sveta; u Islamskoj kulturi imaju jaban-e fani i jaban-e baqi. U BI, ova dva sveta su nazvana grubi i suptilni. Har znači „svaki (each), svaki (every)“, do znači „dva“, i alam znači „svet“.

har tora – Uobičajena idiomatska fraza za „venac i buket“. Vidi har i tora.

Hasti – Egzistencija; u BI Egzistencija koja je Sat ili Realnost.

hath jodvun ­– (Fraza u Guđaratu). Sklopljene ruke, kao u molitvi lii umoljavanju. Od hath, ruke o jodvun, sklopljene zajedno.

hijab – Veo, paravan, prikrivanje, umerena forma ženske odeće u Islamskoj kulturi. Obično je korišćena u duhovnom smislu da označi veo koji razdvaja čoveka od Boga. Vidi pardab i guhar.

hilchal – Kretanje, komešanje. Hilchal je pomešanoIGuj iz halchal sa Hindu formom hildol.

hun – Ja (zamenica prvog lica jednine). Vidi mi.

hun nu bhan – Svest o Ja, sopstvo-svest. Od hun – Ja, nu – od i bhan – svest. U BI, koristi se sinonimski sa hun-pana, khudi i mi-pana.

hun-pana  –  „I-ness“ „Ja-stvo“  Ja-stanje, stanje (condition) bivanja Ja.

ichchba – Htenje (wish), želja (desire).

imagination  – imaginacija. Aspekt mislenja kroz koji kreacija (suptilna (i mentalna) i gruba) je dovedena u manifestaciju a da pri tome još uvek nije bila aktualizovana ili učinjena stvarnom (realnom). Imaginacija stiče aktualnost (acqauires actuality) samo onda kada je doživljena od Boga kao individualizovani điv kroz taj aspekt mislenja znan kao realizovanje (postati i doživljavati). Originalno (prvobitno) (pre početka kreacije) naj-konačnija tačka u okeanu ne-svesne Inteligencije, Imaginacija stiče beskonačnu formu kroz aktivnost Iswara, aspekt Boga koji je čisto (purely) Imaginator (Imaginer). Često je korišćen kao sinonim za univerzum.

indriya ­– Sposobnost čulne percepcije (opažanja), oboje i suptilno i grubo. Pet indriya-sa su sposobnost viđenja, slušanja, mirisanja, kušanja i dodirivanja.

Infinite False Mind  – Univerzal Infinite False Mind

Infinite Inteligence –  Beskonačna Inteligencija. Bog, Stvarnost (Realnost), „je-stost“ (bivanje u stanju jeste) koja prethodi (precedes) čak i egzistenciji ali koja dolazi u manifestaciju i prividno pstojanje (bivanje –being) kroz svoj urođeni kapacititet da bude svesna i misli.

infinite mind – beskonačni um. Um obične osobe. Ljudski um je beskonačan u smislu da on može slobodno da luta kroz svet mislenja i u njemu ne nalazi nikakve limite koje nemože da prekorači. On je u tom smislu različit od ograničenog uma pod-ljudskih formi. Beskonačni um običnok čoveka je još uvek subjekt (podložan) sputavanja  (binding) sanskara i ne doživljava svoju sopstvenu beskonačnost, mada (nasuprot ograničenom umu)  on ima potencijal da to učini. Takođe je nazivan i „beskonačni lažni um“ (a što se razlikuje od lažnog Beskonačnog Uma).

Infinite Mind –  Beskonačni Um. Krucijalni termin koji ima dva različita značenje. (1) Katkad on ukazuje na Ishwara , koji kreira, održava i uništava univerzum ili imaginaciju. Mada on kreira sve forme, Berskonačni Um Išvara je po Sebi bes-forman. Kao takav, On je nesposoban  da realizuje ili doživljava svoju Sopstvenu kreaciju; niti On doživljava Sopstvo.  (2) Takođe „Beskonačni Um“ ukazuje naprosto na Beskonačnu Inteligenciju kada ona jeste u stanju mislenja; to je primarni (primordijalni) Um koji je izvor svih drugih umova – uključujući Beskonačni Um Išvara, beskonačni um običnog čoveka, i konačni um pod-ljudskih. U oba ova smisla Beskonačno Ja i Beskonačno Mislenje su esencijalni sinonimi. Ne treba ga pomešati sa beskonačnim umom.

Infinite Real Mind  – Beskonačni Stvarni (Realni) Um. Um koji je realizova Sopstvo. Takođ i nazivan i Realni Um.

Inspiracija – Najviši tip čaitanje doživljen u stanju Sopstvo-realizacije. U doživljaju običnog čoveka, nasuprot, čaitanja je razum, dok je kod životinja čaitanja, instinkt.

Inteligencija – Vidi Beskonačna Inteligencija.

involucija – U BI, povlačenje svesti od grube i suptilne sfere manifestacije do fine sfere ne-svesne latentnosti. Individualna svest ili mislenje involuira na ovaj način kada čovek ode u san* (sleep); univerzum involuira kada se on* rastvori (dissolves) u vreme Mahapralaje. Ovaj način korišćenja ove reči (da ukaže na putovanje od svesti od ne-svesti) je u suprotnosti sa onime u Bog Govori, Besedama i drugim kasnijim rukopisima, gde „involucija“ ukazuje na svesno unutarnje putovanje od grube sfere kroz unutarnje planove do Bogo-realizacije. Za više detalja pogledaj Esej, str. 479. Vidi evolucija.

ishq – Ljubav, stast; Božanska Ljubav.

Ishwar – Išvar. U BI, taj aspekt Beskonačne Inteligencije koji kreira, održava i uništava kao Brama, Višnu i Maheš, respektivno. Delujući isključivo u domenu imaginacije, Sam po Sebi besforman i beskonačan a ipak je izvor beskonačne forme, Išvar nikada ne doživljava niti realizuje ono što je On kreirao i ostaje ne-svestan Sopstva. Na njega se takođe ukazuje kao na Beskonačni Um. Za više detalja pogledaj Esej, 472-73, 482-85.

jad vastu – Neživi objekti. Od jad – neživi, inertni i vastu – (s)tvar ili objekt.

jag – vidi jagat.

jagat – Svet, univerzum; čovečanstvo. Jagatna znači „od sveta“ („of the world“). Mansik jag ukazuje na duhovni ili suptilni svet. (vidi mansik sansar). Vidi kalyan.

jagat khayal nunbanelun – Svet (je) oformljen od misli (made of thought). Jagat znači „svet“, khayal znači „misao“, nun (veznik) „od“, i banelun znači „oformljen“ (made – napravljen).

jaban – Svet, univerzum; čovečanstvo.

jaban-e baqi – Islamski termin za „obitavajući svet“, koji u BI ukazuje na suptilni svet. Alam-e baqi je sinonim. Jaban znači „(pre)ostajući (remaining), istrajavajući (enduring), permanentan, večan“. Vidi jaban-e fani.

jaban-e fani ­ Islamski termin za iščezljivi svet, koji u BI ukazuje na grubi svet. Od jaban – svet i fani – iščezljivi (perishable). Vidi jaban-e baqi.

jan – Dah života, duh (spirit), duša, um, sopstvo; u BI je korišćen da označi um. Vidi jan-e jan.

jan – Čovek, osoba, čovečanstvo. Vidi jan seva.

janam – Rođenje. Korišćena u frazi janam-maran, rođenje i smrt.

janammaran – Rođenje i smrt; reinkarnacija. Vidi janam i maran.

jan-e jan – Duša duša- Vidi jan.

jan seva – Služba čovečanstvu. Od jan, čovečanstvo i seva, služba.

janvar – život stvorenje, životinja, zver.

janvaro na akar man – U životinjskoj formi. Janvaro znači „životinjski“, na zmači „od“ (engl. „of“), akar znači „forma“, man znači „u“.

jhankhi – nerazgovetno,nejasno, maglovito, pomućeno

jiv – Vitalni dah, život; individualni duh (engl. spirit) u okovima ignorantnosti. Kada individualni jiv(điv) kompletira svoje putovanje u iluziji i dosegne Oslobođenje, postaje Šiv. Jiv-pana (điv-pana) znači điv-nest, stanje bivanja điv-om. Vidi pana.

Jivanmukta – Oslobođeno inkarnirano biće/bitak/bivstvujuće; individua (điv) koja je dosegla Oslobođenje (Mukti). Vidi jiv i mukta.

Jivanmukti – Stanje Jivanmukte.

jivatma – Individualna duša u okovimam (sputavanju). Vidi jiv i atma.

jivta jivat – Dok je điv u telesnoj formi.

judaš – Razdvajanje (separacija); doživljaj razdvojenosti. Vidi birba.

kalnen – Prosperitet, blagostanje (uspeh); spasenje. Korišćena u frazi jagat kalyan, spasenje sveta. Vidi na kalnen.

kam – Želja; seksualna želja, strast. U BI, ova reč se obično ne pojavljuje sama već kao drugi element u složenicama nishkam, bez želje i sahakam, sa željom.

kamil – Savršen, kompletan/potpun. U BI, upotrebljava se za wali-ja. Vidi akmal i Mukamil.

kani nahi – Ništa. Od kani, nešto i naht, ne (engl. not – ne, ni, nije, logička negacija ili poricanje)

karine – (1) Zbog. (2) Činjenje.

karma – Akcija (delovanje), legat i imprinta akcija (dela), koji pro-uzrokuje (dovodi do uzdizanja) lanca uzroka i efekta; sudbina. Karma joga je jedna od četiri joga, zajedno sa dnyan, bhakti i raj.

karnino kaydo – Zakon akcije, zakon karme. Od karni, jedno delo (akt), akcija, čin; no, od; i kaydo, zakon.

karya – Akcija (čin), rad, posao.

kharo – izmenjena Guđarat forma od kharun, istinit (eng. true), realan, istinski/autentičan (eng. genuine). Korišćena u frazi kharo khayal, realno mislenje.

khatatop – Isprazna predstava; veliki planovi o trivijalnim stvarima; mnogo buke ni oko čega.

khayal – Misao (en. thought – pomisao, ideja, namera, sećanje, mišljenje, pažnja), ideja (en. idea – pojam, zamisao, misao, predstava, pomisao, uobrazilja),mišljenje (en. opinion – sud, nazor, pogled, shvatanje, gledište), predstava (en. notion – pojam, mišljenje, stanovište), mašta (en. fancy – fantazija, voleti, zamisliti, iluzija, ukus, ćef). Korišćena u Guđarat frazi kharo khayal, realno mislenje, i khoto khayal, lažno mislenje.

khoto – modifikovana forma od Guđarat (reči) khotun, lažno (varljivo, nepošteno, obmanljiv, prevaran lupeški, prevaren); loš. Korišćena u frazi khoto khayal, lažno/falš mislenje.

Khuda – Bog u aspektu Gospoda (en. Lord), Vladara, Učitelja (Majstora), Posednika. U BI, često korišćen u asocijaciji sa banda, okovano jedno(st), rob.Bal Natu se prisetio kako je jednom prilikom u Guru Prasadu Baba rekao, „Šta je Khuda? ‘Khud je Sopstvo’, a ‘Khuda’ je to jedno(st) koji porodi (begets – roditi, proizvesti, stvoriti, dati povoda, začeti) Sebe (Himself – Him + Self – Njegovo/Svoje vlastito Sopstvo) ili koji dolazi iz Sebe (SebstvaSvoga Sopstva)“. Khuda-pana znači „Khuda-stvo“ ili „Božanstvo“ (en.Godhood) ili „Gospod stanje“ (en. Lord state). Vidi pana.

Khudai bahat – Božanska tema. Khudai (od Khuda) znači „svojina/pripadajuće Boga“ ili „božansko“; bahat znači „subjekt“ (predmet, tema, stvar).

khudi – sopstvo ili Ja; egoizam. Od khud, sopstvo. Sinonim sa hun nu bhan, hun-pana i mi-pana.

kirtan – Klasičan hidnu devocijski način ili žanr na koji neko slavi ime božanstva ili boga putem recitovanja, muzikom i pveanjem.

kriya – Akt, delo (čin), dužnost. Korišćena u frazi kriya karma, sudbina predodređena prošlim delima (akcijama).

krupa – Milost (en. grace – naklonost, ljubaznost). Korišćena u frazi Guru krupa, Guruova (sa)mislost.

kumkum – Tačka crvenog pudera na čelu u ceremonijalne svrhe.

kushi – Ubijanje, umorstvo. Izvedeno od kush, ubijanje, uništavanje, ufušenje. Korišćeno u frazi nafs kushi, ubijanje pohotnog (puten, telesan, čulni, bludan) sopstva. Vidi nafs.

kushti – Sveta nit koju nose Zoroastrijanci zavezanu oko pojasa preko sadre. Takođe napisana i kao kasti.

lahut – Božanska priroda, božanskost; svet koji leži onostran prostora i vremena; mistički stadijum na kome ljudska egzistencija prelazi (nestaje u) u Boga. Vidi alam-e lahut.

lakh, laksh – Sto hiljada. Vidi chaurasi lakh yoni chakra i yoni.

lin – Absorbovan u, ugrubljenost u (en. engrossed – obuzet, privučen, zauzet; ali nastalo od „en-gross“ – biti učinjen grubim), progutan u. Linta znači „apsorbovanost“ ili „ugrubljenost“.

loban – gumena smola, korišćena kao insens (mirišljavi štapić); tamnjan. U Zoroastranskim vatro hramovima i u kućama, često se pali zajedno sa sandalovinom  tokom molitve i u drugim okolnostima.

Logos – Reč; Reč Božja. U BI označava ne-svesnu Paramatmu ili Parameshwara.

mafi – Oproštaj.

magvun – Željenje, težnja/čežnja. U Guđarat frazi Khuda ne malva magvun, žudnja za sjedinjenjem (unijom) sa Bogom.

maha – veliki (prefiks u složenicama).

mahakaran – Doslovno „veliki uzrok“; uzročni. U BI, korišćen da označi (okarakteriše) suptilno stanje, ili um kao temeljni (izvorni, koreni) uzrok suptilnog i grubog. Uporedite sa Bog Govori gde mahakaran sharir znači „Univerzalno Telo“. (J mahakarana – prvi uzrok, „uzrok svih uzroka“, satyaloka, svet sat-a, kao vrhovni plan originalne (izvorne, praiskonske, prapočetne) uzročnosti.)

Mahapralaya – Razlaganje univerzuma na kraju kalpe ili kosmičkog ciklusa. U hindu tradiciji kalpa traje 4,320 miliona godina. Vidi Qiyamat.

Mahapurush – Doslovno „veliki čovek (muškarac)“; U BI, Bogo-realizovana osoba/persona. Uporedi sa Bog Govori i Besedama gde je Mahapuruš svetac petog plana/nivoa ili wali. Vidi maha i Purush.

mahat – Veliki, neizmeran, snažan, važan; u Samkhya filozofiji, „veliki princip“ ili intelekt, koji je drugi od dvadesetpet elemenata ili tattvi (posle Prakriti). U BI, termin za mislenje (en. thinking). Vidi misliti (en. think).

Mahayogi – Doslovno „veliki jogin“. U BI, često okarakterisan kao wali, ili drugačije kao veliki jogin na petom ili šestom planu. Mahayogin se ponekad karakteriše kao otelovljenje Ishwara. U seriji 3, pak, Mahayogi je opisan kao Bogo-realizovana osoba. Uporedite sa Bog Govori gde je mahayogi jogin četvrtog plana. Vidi maha i yogin.

Mahesh – Ime boga Šive, od maha, veliki, i Ishwar, jedno od Šivinih označavanja. Ime ponekad uzima formu Maheshwar. Mahesh kao Uništitelj, je treći aspekt Boga u trojstvu Brahma-Vishnu-mahesh, Kreiratelj-Održavatelj-Uništitelj. U BI ovo trojstvo obuhvata-i-sačinjava Ishwar.

Maheshwar – Vidi Mahesh.

Maheshwar Tačka – Vidi Om Tačka.

Majzub – (Mađzub, u stvari Madzub – dz izgovoreno kao jedan glas). Absorbovan, božanski apsorbovan; u BI, osoba/persona apsorbovana u doživljaju/iskustvu Boga (Nirvikalp Samadi) i ne-svesna sveta.(J reč ne-svesno se može shvatiti i kao podsvesno u psihologiji.)

Majzubijat – Stanje bivstvovanja (kao) Majzub.

malvun, malva – smešati, pomešati, spojiti, sjediniti sa. Korišćeno u frazi Khuda ne malva magvan, težnja za sjedinjenjem (unijom) s bogom, i Khuda ne malvun, unija (sjedinjenje) s Bogom.

man – Um, obično, funkcionišući um. Man-pana i man-panu naznačuju um-stanje, stanje ili uslov (kondicij, stanje) bivanja delujućim (en- working), delujući um.

mansik – Doslovno „mentalno, duhovno“; u BI, ukazuje na suptilno. Korišćena u frazi mansik jag i mansik sansar.

mansik sansar – Doslovno „duhovni“ ili „mentalni svet“; u BI ukazuje na suptilni svet. Mansik jag je suštinski sinonim. Mansik znači „mentalni, duhovni“; sansar znači „svet, život u svetu, iluzija svetovne realnosti. Vidi avidnyat sansar i pratyaksha sansar.

manzil – Mesto za spuštanje/p(r)osvetljenje (alighting; alight – zapaljen, obasjati, osvetljen, spustiti se, sići, aterirati, sjašiti, izaći iz vozila, u vatri); svratišete (an in – krčma, gostionica, kafana, birtija, han, hotel), konačište (lodging – stan, stan za samca, smeštaj, smeštanje, stanovanje, konačište, obitavalište), sprat kuće/zgrade; stadijum putovanja ili u božanskom životu; cilj, granica (boundary – (raz)međa, zid, granični, granična linija, ivica), kraj (end), odredište/destinacija. U BI, stanica/stajalište (station) ili stanje/stanovište (state) na duhovnom putu. Korišćena u frazi Manzil-e Maqsud, dosuđeni (intended – nameravan, suđenik, namenjen, određen, veren) Cilj, to jest, sedmi plan Realizacije. Vidi maqsud.

maqsud – Tražiti ili nameravati. Korišćena u frazi Manzil-e Muqsid, dosuđeni/nameravani Cilj, to jest, sedmi plan/razina Realizacije

maran – Smrt. Korišćena u frazi janam-maran, rođenje i smrt.

marefat –  Znanje; duhovno znanje; gnoza. U BI, asocirano/povezano s najvišom bhaktom kao znanje o izdvojenosti/separaciji i težnji za unijom/sjedinjenjem s Bogom. Uporedite s Bog Govori, gde marefat označava božansko Znanje (koje sadrži u sebi (obuhvata-i-sadrži, sastoji se od) Bogo-realizaciju isto kao i kreacija-svest).

mari giya pachi – Nakon fizičke smrti. Mary giya znači „umiranje“ i pachi znači „nakon“.

marji – Želja, diskrecija (razboritost, opreznost, sloboda, odlučivanje, sloboda izbora, takt), izbor.

masan – Prostor za kremaciju, groblje. Korišćeno u frazi masan avastha. Smashan je varijacija iste reči.

masan arastha – Doslovno „grobljasnko stanje“; ova fraza prividno označava stanje askete ili duhovno uznapredovale osobe koja, poput jogina na groblju, živi u konstantnoj svesnosti o smrtnosti i prolaznosti sveta ali koja još uvek nije dosegla uniju/sjedinjenje s Bogom i realizovala Istinu. Vidi masan, avastha, i smashan.

masjid – Džamija.

mat pita seva – Služenje svojoj (en. one’s) majci i ocu, služenje svojim (en. one’s) roditeljima. Mata znači „majka“, pita znači „otac“, i seva znači „služenje“.

Maya – Princip iluzije, koji čini da ono što je ne-egzistirajuće (ne- postojeće) (univerzum) izgleda kao da je sve-egzistentno i to što je doista egzistentno (postojeće) (Bog) da bude ne-postojeće. Ponakad se maja koristi da označi ispoljeni (fenomenološki) svet koji je rezultat delovanja (operation) principa iluzije. Takođe Maja je i lažnost mislenja.

mi – Ja (zamaneica prvog lica jedinine). Vidi bun.

mind – Um. U BI, sedište mislenja (en.thinking) (vidi misliti (en.think). Vidi Beskonačni Um. Pogledaj takođe Esej.

mipana – „Ja-stvo“, Ja-stanje, kondicij/stanje bivanja/bivstvovanja Ja. Od mi, Ja i –pana, -stvo. U BI, korišćeno kao sinonim sa bun-pana, bun mu bhan i khudi.

Moksha – Duhovno Oslobođenje. Vidi Mukti.

mrudang – Dvostruki-bubanj koji se širi od sredina ka krajevima.

Mukammil – Dovršen/kompletiran/upotpunjen, savršen (perfektuiran, usavršen, učinjen savršenim); Savršeni Učite (Majstor) ili Salik Sadguru. Vidi akmal i kamil. Pogledaj takođe Bog Govori.

Mukti – Duhovno Oslobođenje, emancipacija (oslobađanje) od sputavanja (okivanja) iluzije i ciklusa rađanja i umiranja putem realizacije sopstva.

murti – Idol, imiž (slika, predstava), statua. Korišćena u frazi murti puja, (bogo)štovanje idola (idolopoklonjenje).


[1] BI – Beskonačna Inteligencija; BR –  Božijom Rukom