Rečnik N-Z

na – Ne. Vidi na kalnen.

nadan – Doslovno „n(ij)e mudar“, tj., budalst (nepromišljen, luckast, glup), nagao; ignorantan (neznalica), bez-iskusta (ne-iskusan; en. inexperienced – koji nije imao iskustva/doživljaje), nezreo.

nafs – Duša ili duh (en.spirit); dah života; individualni um; telesno (pohotno, puteno, čulno, polno) sopstvo ili želeća priroda (en. desire nature).

nahin – N(ij)e, (en. not), ne (no – not any – nikakav, nijedan, odricanje, poricanje). Vidi kani nahin i nahi.

na kalnen – Ne (spo)znati. Od na, ne, i kalnen, (spo)znati.

namskar – poželeti dobrodošlicu (en. salutation of greeting), obično se izgovara sa spajanjem dlanova (na grudima) i klanjanja glavom.

namaz – Persijska reč za salab, ritualna molitva koju Muslimani trebaju da obavljaju pet puta na dan.

nam smaran – Prisećanje imena (Boga). Nam znači „ime“ i smaran znači „prisećanje (en.rememberance – uspomena), (pri)sećanje (calling to mind – prizivanje u um)“.

Narayan – Jedan od epiteta Višnua.

nash pame – Poništen (anihiliran), uništen, devastiran (razoren),ruiniran, izgubljen. Od nash, razoriti (destrukcija), ruinirati, izgubiti (se), poništiti i panwun, (pro)uzrokovati (to bring about – isposlovati, uroditi).

nashini – Sedenje, biti smešten (posađen na neko sedište, stolicu), boraviti u (stanu, kući, mestu za stanovanje, prebivalištu, domu). Korišćeno kao drugi član složenica/kovanica. Takođe se piše i kao –nishini. U BI, pojavljuje se u vrazi chila-nashini.

nathi – N(ij)e (logička negacija ili poricanje). Vidi nashin.

Natural Darknes  – Prirodna Tama. Raznovrsno karakterisana i kao Egzistencija (Astitiva) Prirodnog Svetla,lažno Neograničeno Ja, fina imaginacija, Duh (Spirit), i ništa  (nothingnes). Drugi pojam u seriji Prirodna Svetlost, Prirodna Tama, ne-rpirodna tama, ne-prirodna svetlost.

Natural Light –  Prirodna Svetlost. ne-svesna Inteligencija, Realno (Stvarno) Ja.

natural sanskaras – prirodne sanskare. Sanskare sakupljene tokom evolucije.

nazar – Pogled (prizor, vid), vizija; letimičan/brzi pogled (en. glance), posebno kada ukazuje na brzi pogled Učitelja (Majsotra).

neti – Od no i iti, doslovno „ne to/ovo“. U Indijskoj meditativnoj tradiciji fraza neti neti, ne ovo, ne ono/to, izražava diskriminativni proces pri kome je Realnost prepoznata kao da je izdvojena (distinktna) od fenomena unutar iluzija.

nich – Nisko (low – slabo, utučeno), baza (base – nizak, podnožje, osnovica, podao), loš (mean – škrt, nizak, značiti, sredstvo, podao, sredina), inferiorno (niži, podređen, slabiji, lošiji, gori).

nir – Ne imanje (odsustvo imanja/posedovanja čega), bez.

nirakar – Bez-forman, bez forme. Od nir-, bez, i akar, forma.

niranjan – Bez-bojan. Od nir-, bez, i ranjan, boja (en.color), obojenost (dye – obojiti, boja, ofarbati).

nirchaitanya – Bez chaitanye, bez svesnosti (awareness – obaveštenost), bez svesnosti (consciousness). U BI, primenjuje se naročito na nažive stvari kamena i metala. Od nir-, bez, i chaitanya, svesnost.

nirgun – Bez atributa. Od nir-, bez, i gun, atribut.

nirjiv – Bez điva (jiv); bez-životan, neživ. Od nir-, bez, i jiv, život, vitalni dah. U BI, upotrebljava se za forme kamena i metala.

Nirvikalp – Bez sumnji, ne priznavanje alternative; u BI, često korišten kao skraćenica za Nirvikalp Samadhi. Od nir-, bez, i vikalp, kolebati se (doubt – sumnja, strah, nepoverenje, neizvesnost), podozrenje (suspicion – sumnja, nepoverenje, sumnjičavost), neodlučnost (indecision – dvoumica, kolebanje, nedoumica, neizvesnost, ustručavanje).

Nirvikalp Samadhi – Ova apsorbovanost (samadhi) ili stanje Unije/Sjedinjenja u kome sve razlike (distinkcija) između znalca, znanog i čina/akta (spo)znavanja je poništeno i jedno (neko) doživljava (iskušava) i ostaje u „Ja sam Bog“ stanju, posta(java)jući ne-svesnim univerzuma (vidi Sahay Samadhi). Hindu ekvivalent Islamskom Fana Filah. Od Nirvikalp, bez distinckije, i samadhi, trans.

nishkam – Bez želje. Od nish-, bez, ne(i)manje, i kam, želja. Vidi sahakam.

olo – Senka.

Om – U Hinduizmu, sveti slog, često pojen tokom rituala i meditativne prakse, označava primalni, okeanski zvuk na početku kreacije. Mehaer Baba je okarakterisao ljudski slog (‘m-m-m’) da je na kraju krajeva izveden iz originalne Reči (Brahman-nad) Boga. U BI, korišćena u frazi Om Tačka. Omkar je još jedna forma iste reči.

Om Tačka – Ta naj-konačnija tačka unutar beskonačne, ne-ograničene/ne-omeđene Realnosti Bogaiz koje je kreacija proizašla (Jdošla napred); u BI, tačka u kojoj se osovine mislenja (vidi. misliti) i imagiancije presecaju. Takođe nazvana (u BI) atom tačka, Kreaciska Tačka, Maheshwar Tačka, Ahur Bindu, i Omkar bindu.

pacca – Doslovno „skuvano“, sazreo (en. mature), zreo (en.ripe), istinit (en.true – veran, tačan, istinski, odan, pravi, iskren),  bona fide (istinski, pošten, dobronameran, u dobroj nameri).

pachi lagu padesh – Idiom koji znači „tada počinje da primenjuje“ (en. then begins to apply).

pad – zvanje (office – kancelarija, ured, uprava, služba (božja), dužnost, biro, ministarstvo); položaj (post – stub, služba, kolac, pošta, direk, dostava pošte); rang (rank – čin, niz, poređati, red, vrsta, kategorija); stajalište (station – stanica, položaj, mesto, postaja, smestiti, staviti). Fraza smashan pad doslovno znači „groblje stanje“ (cemetery (groblje) state (stanje)).

pana, -panu – Sufiks koji je ekvivalent engleskom –ness ili –hood.

pap – Greh. Često u paru sa punya, vrlina.

Paramatma – Vrhovni Duh (en.Supreme – najviši, krajnji, najveći, glavni, izvrstan, savršen I Spirit – duša, avet, oduševljenje, raspoloženje, vatra, biće iz bajke), Nadduša/Viša-Duša (en. Oversoul); u BI, Bog ili Realnost, koji može biti sa ili bez forme i atributa. Od param, najviši, vrhovni (en.supreme), i atma, duša (en. soul).

Parameshwar – Doslovno „najviš Ishwar„; u Hinduizmu Vrhovni Gospod (Supreme Lord), titula Višnua ili Šiva. U BI, termin za ne-svesnu Paramatmu. Od param, najviši, vrhovni, i Ishwar.

parasti – Slavljenje (en.praise); (bogo)štovanje; obožavanje (devocija) (ka). Korišćena u frazi atash parasti, vatro (obo)žavanje.

pardab zastor (curtain – zavesa, pokriti zavesom, perde, spuštanje zavese, vatrena zavesa, obesiti zavesu), paravan (screen – ekran, zaklon, sito, zavesa, mreža, bioskopsko platno), pokrivač (cover – poklopac, navlaka, pokrivač, omot, korise, zaklopac, pokriće); praksa u mnogim islamskim kulturama gde žene ostaju pokrivene velom. Vidi gubar i hijab.

Parmananda – Vrhovno ili ultimativno Blaženstvo. Od param, vrhovni, ultimativni (ultimate – poslednji, krajnji, konačan, osnovni, maksimalan, najveći, ultimativan), i Anand, blaženstvo/ushićenje, Blaženstvo Realizacije.

paroksh – N(ij)e vidljivo, n(ij)e evidentno, indirektno. Oprečnost s pratyaksha. Korišćeno u frazi paroksh dnyan, indirektno znanje.

pashu – Životinja (brute – zver, nečovek, bestija, brutalan, grubijan), zver (beast – životinja, marva, stoka, skot, živinče), četvoronožac (quadroped).

pastava – Pokajanje (en.repentance – žaljenje, kajanje), kajanje (en.remorse – griža savesti, žaljenje, sažaljenje, pokajanje), žaljenje (en.regret – kajanje, izvinjenje, tuga, žaliti, sažaljevati, žalost).

pir – Starac dostojan poštovanja; duhovni vodič, Muslimanski svetac. U BI, na razne načine okarakterisan ili kao duhovno uznapredovala osoba na šestom, ili pak na petom ili šestom, planu svesnosti. U Bog Govori, pir konzistentno okarakterisan kao svetac šestog plana.

pishach – Prijatelj, demon, duh (avet). U BI, korišćen da označi stanje (kondiciju) hodočasnika na duhovnoj stazi koji, iz svetovne perspektive, izgledaju kao da su nečisti ili čak neprijateljski (fiendish – đavolski, neprijateljski, satanski, đavolji, pakleni, zli). Vidi bhut i Balonmatt.

pomo – Tri-četvrtine.

pote rahine – samostalan (on his own), po sopstvenoj volji (by his own volition (želja, htenje, rešenost, snaga volje, odlučivanje, upotreba volje)). Pote znači „sopstvo“, rahine (od rahevun) znači „preostajući“ (remaining – preostao, na raspolaganju, ostali, preostajanje).

pragat – Izložen (vidljiv, prikazan, uočljiv), raširen (odmotan, otkriven, razgrnut, nenaboran, razlijen, raskriljen, razmotan), prividan (očigledan, očevidan, jasan, očit, vidljiv, vidan), manifestovan. Fraza pragat kare chbe znači „učini manifestovanim“.

Prakash – Priroda, sila ili princip/počelo napredovanje (evoluiranja) materijalnog sveta, primordialni (praiskonska) „materijal“ (stuff – građa, puniti, štof, ispuniti, stvar, sukno) koja, u svojim* višestrukim transformacijama, konstituiše (odrediti, ustanoviti, sačiniti, obrazovati, osnovati, sastaviti, sačinjavati) kreirani/stvoreni univerzum. Prakriti pruža sredstvo (en.means) putem koga se manifestuje svesnost koja je latentna unutar Purusha, omogućujući Purušu, originalno/izvorno ne-svesnom, da bi eventualno (najposle) postala Sopstvo-svesna.

pran – Dah, vitalni dah života, energija, oživljavajući princip/počelo. U BI, pran je povezan/asociran sa mislenjem i suptilnom sferom, a akash sa imaginacijom i grubom sferom.

pranayam – Kontrola daha, jedna od disciplina u radža jogi. Vidi prana.

prarabdh – To što je (pro)uzrokovano odredbom (fate – kob, udes, predodređenjem, sudbinom); sudbina (destiny – udes, usud, suđaja).

prasanna – Zadovoljan (en.pleased), zadovoljen (en.satisfied), umilostivljen (en.propitiated).

pratibimb – Reflekcija, reflektovani/odraženi imidž/predodžba/slika, senka.

pratyaksha – Vidljivo, perceptibilno/opažljivo očima i čulnim organima, direktno, fizički/telesno prisutno, telesno (corporeal – opipljiv, čulan, materijalan,fizički). Vidi pratyaksha sansar.

pratyaksaha sansar – Perceptibilni/opažljivi svet; u BI grubi svet. Pratyaksha znači „vidljiv, perceptibilan“; sansar znači „svet, život u svetu, iluzija svetovne realnosti“. Vidi. avidnyata sansar i mansik sansar.

pret – Duh/avet (en. ghost), zli duh (evil spirit), demon.

produce – (pro-izvoditi); u BI sinonim za kreirati (en. create – stvoriti, ali i u smislu „dizajnirati“, „osmisliti“).

puja – (Bogo)štovanje, obožavanje božanstva.

puja patri – Materijal (za) (bogo)štovanja; (bogo)štovanje. Od puja (puđa), (bogo)štovanje, i patra, mali zamotuljak od lišća koji sadrži cveće.

punya – Moralna ili duhovna vrednost (en.merit – zasluga, odlika, vrlina, valjanost, suština); vrlina (en. virtue). Često u paru sa pap.

pur – vidi purna i pur bhan.

pur bhan – (Pot)puna svesnost; stanje bivanja jako (wide – širok, dalek, prostran, udaljen, opsežno, široko otvoren) probuđenim. Od pur, (pot)puno, i bhan, svesnost.

purna – (Pot)pun, kompletan, savršen, u celosti (entire – ceo, potpun, čitav, sav, savršen, neuškopljen, celokupan).

Purna Dnyani – Doslovno „Savršeni Znalac“; jedno(st) koja doživljava Znanje (Dnyan) ili Bogo-realizaciju. Vidi purna i Dnyani.

purnata – Stanje bivanja/bivstvovanja (pot)punim, kompletnim, perfektnim, celokupnim. Nastalo od purna.

purna yogi – Doslovno „kompletni“ ili „savršeni jogin“. U BI, ovaj termin ponekad označava jogina koji je ostvario Bogo-realizaciju i ponekad ukazuje na naprednu dušu. Vidi purna i yogi.

Purush – Čovek, muško; Vrhovno Biće/Bivstvujuće; Duša ili Sopstvo ili Inteligencija u svakoj individualnosti. Iako Puruš po Sebi ne deluje, sva svesnost Mu pripada i dolazi u manifestaciju kroz Prakriti ili primordialnu/praiskonsku prirodu.

putli – Zenica (oka). Pojavljuje se u guđarat frazi ankhni putli.

qal – Teoretsko znanje kome nedostaje prisnost doživljaja (intimacy of experience), stoga je to svađalaštvo (altercatio – prepirka, svađa, spor, kavdženje, raspra, sporečkavanje), hvalisanje (boasting – hvastanje, samohvalisanje, razmetanje), samoljublje (egotizam, samodopadnost, egoizam, uobraženost). U Bi, korišćeno je kao karakterizacija lažnog ega, kao kontrast hal-u.

Qyamat ­– Uskrsnuće (Resurrection – vaskrsnuće, Isusovo uskrsnuće, uskrsnuće iz mrtvih), Sudnji Dan (Doomsday – Strašni Sud), Dan Strašnog Suda (Judgement Day); nesreća (calamity – propast, jad, nevolja, beda, maler, napast); u BI, razlaganje svesnosti i manifestovanog univerzuma nazad u ne-svesnu latentnost, a što se dešava u vreme Qyamata ili Mahapralaye.

rahit – Lišen (deprived – oduzeti, isključiti iz, obespraviti, otpustiti, svrgnuti, uskratiti), ispražnjen (void of – ispražnjen (čega), poništiti, izbaciti (šta), prazan), bez.

rahrav – Putnik (en.traveler), putnik (pešak – weyfarer); u BI, hodočasnik (en.pilgrim -bogotražitelj) na nekom od prva tri plana.

raj – (rađ), kralj, princ; sve što je najbolje u svojoj vrsti. Rađ joga, „kraljevska joga“ koja uključuje (involvira) koncentraciju, kontrolu daha i druge povezane vežbe, je jedna od četiri glavnih joga, zajedno sa karma, dnyan (đana) i bhakti (bakti) jogom.

Real Minde – (Realni (Istinski, Istinit, Pravi, Stvarni, Nepokretan) Um). Vidi Infinite Real Mind (Beskonačni Realni Um).

realize  – realizovati, ostvariti. Proces realizovanja je stvarno (istinsko) doživljavanje. Unutar domena iluzije, lažno mislenje realizuje ono što je prethodno bilo kreirano u imaginaciji. Istinska Realizacija je doživljaj Sopstva.

ruh – Duh (en. Spirit – duša), duša, dah života. U BI, ova reč takođe može označavati i suptilno telo. Množina je arvah, kao u alam-e arvah.

rukh – Lice, orijentacija.

rup – Forma, oblik. U BI, ponekad se koristi da bi označila konsolidovani kalup (od) sanskara u suptilnom telu koji obezbeđuje (en. provides) šablon (en. pattern) na bazi koga je konstituisano grubo telo. Vidi bhas rupi.

Sachchidanand – Trojni aspekt Istine, Znanja i Blaženstva; izraz koji se često koristi u Indijskoj duhovnoj tradiciji da bi označio tri primarna atributa Boga ili Vrhovnog Duha(en. Supreme Spirit). Od Sat, istina, Chit, intelekt ili razumevanje, i Anand, blaženstvo.

Sadguru – Mada u Besedama, Bog Govori, i drugim tekstovima/pismenima Meher Baba koristi reč „Sadguru“ u striktnom smislu da bi označio Salik Sadgurua ili Savršenog Učitelja (Majstora), u BI ponekad ka isto tako koristi da bi označio Mađzuba, odnosno, Gogo-realizovanu osobu/personu koja je ne-svesna kreiranog/stvorenog univerzuma. Čini se da se značenje ovog termina sužava, pak, u Seriji 13. Od Sab, istina ili egzistencija, i Guru, duhovni Učitelj (Majstor, Gospodar).

sadharan – Obično (ordinary – uobičajeno, prosto,neznatno, prosečno, svakidašnje, redovno), banalno (commonplace – obično, svakidašnje, ništavnost, prozaično, opšte mesto, otrcana rečenica).

sadra-badiyan – Majca (vrsta potkošućlje) i prsluk koje nose muškarci Zaratrustrijanci. Nošenje sadre zajedno sa kushti-jem (mada ne i baiyan-a) je obavezno po Zoroastijanskoj religiji. U neformalnom domaćem okruženju, badiyan ili prsluk se često skida a ostaju sadra (potkošulja) i kushti (sveti nit/konac (thread) koji nose obmotanog preko sadre oko pojasa).

sagun – Sa atributima. Od sah, sa, i gun, atributi.

Sahaj Samadhi – Stanje prirodne apsorpcije (samdhi) Savršenog Učitelja koji spontano doživljava Realnost ili Sopstvo dok istovremeno/simultano zadržava/očuvava (pot)punu svest o univerzumu i koji ovde živi život Savršenstva/Perfekcije (living the life of Perfection therein; therein – u tome, tamo, u tom pogledu, na tom mestu, onda, u tom); božanskost u akciji. Od sahaj (sahađ), urođen (innate – prirodan, prirođen, prirodni), dobrovoljan (unforced – neprisiljen, neprinuđen, nenateran, nerazvaljen, neprovaljen, nezauzet silom), lak (easy – miran, udoban, slobodan, neusiljen, labav), i samadhi, trans. Vidi Nirvikalp Samadhi.

sahakam – Sa željom. Od sah, sa, skupa (along with – zajedno (sa), u društvu sa), barabar (together with – zajedno sa), kam, želja. Vidi nishkam, bezželjno.

sahavas – Doslovno „boraviti sa“ (staying with), društvo (company), druženje (companionship – drugarstvo); održavanje (čuvanje, zaštita) drugarstva/druženja s (JDuhovnim) Učiteljem (keeping the company of a Master – čuvanje (ostajanje) u bliskom kontaktu s Učiteljem).

sair – Izlet, ekskurzija; scena (scene – prizor, pozornica, bina, događaj, kulisa, mesto radnje), pogled (view – prikaz, izgled, pogled, vidno polje, mišljenje, vidik, prizor), razgledanje (znamenitosti).

sakar – Sa formom, forme-pun. Od sah, sa, i akar, forma.

salik – Putnik, jedno koje putuje duhovnim putem u stanju treznosti i svesnosti (uočavanja) okoline, nasuprot Majzub-u (Mađzujbu), koji je apsorbovan u Svojoj božanskoj ekstazi i obeznanjen (oblivious) za sve drugo.

Salik Sadguru – Savršeni Učitelj koji je utvrđen (en. established) u Savršenstvu i doživljava Sahaj Samadhi – to jest, simultano Bogo-svesnost i univerzum-svest. Takođe zvan i Salik Faqir.

samadhi – (Jsabranost) Stanje intenzivne koncentracije u kome um postaje apsorbovan u transu. Različiti tipovi samadhi-ja bivaju doživljeni od strane hodočasnika puta a isto tako od onih Bogo-realizovanih. Vidi Nirvikalp Samadhi i Sahaj Samadhi. Samadhi takođe ukazuje i na svetinje ili grobnice Učitelja ili duhovnih osoba (personalnosti).

samaj – (Jsamađ) Inteligencija, mentalno pojmljenje, shvatanje/razumevanje. Meherwan Jessawala pamti kako je Baba u Guruprasadu 196-tih govorio o Samaj-u kao o Beskonačnoj Inteligenciji.

samajdar – Pronicljiv (discerning – razborit, oštrouman, uviđavan, mudar, koji ume da pravi razliku), inteligentan, smotren (prudent – oprezan, mudar, razborit, štedljiv, obazriv, diskretan).

sampurna – Dovršen, sav/ceo, celovit, celokupan (en. finished, all, whole, entire).

sansar – Svet, univerzum (Jčesto prevođenjo kao plan/nivo od en. plane); život u svetu; iluzija o svetovnoj realnosti; transmigracija (metapsihoza, seoba, seljenje, selidba, iseljenje, seoba duše, prelaz duše u drugo telo). Vidi avidnyat sansar, mansik sansar i pratyaksha sansar.

sanskara – Impresija (utisak, otisak, dojam, sećanje); trag (en.trace), imprint (otisak, utisak, oznaka, urezati, utisnuti, žig) prethodnih doživljaja/iskustava (pre)ostalih kao (pre)ostataka (residue – talog, gustiš, ostatak zaostavštine po odbitku svih troškova, dugova, zaostatak, čisti ostatak zaveštačeve imovine) na svesnosti koje (pred)određuju (ustanovljavaju) nečije želje i akcije.

sant – Svetac, duhovno uznapredovala duša; u BI, često izjednačen sa pir-om.

santpad – Svetaštvo, položaj/stajalište sveca. Vidi sant i pad.

sanyas – Potpuno odricanje od sveta; život lutajućih asketa.

sashtang namaskar – Poštovanje (obeisence – poklon, naklon, iskazivanje počasti, počast, pokornost, pozdrav), dobrodošlica (salutation – salutiranje) padanjem ničice na zemlju. Od sashtang, izražavanje poštovanja lezanjem ničice (na zemlju – falling prostrate), i namaskar, pozdravljanje koje znači „dobrodošlica“.

Sat – Ispravan (right), dobar (good), istinit (true); Istina (Truth), ultimativno Biže/Bivstvujuće (the ultimate Being), Realnost. Prvi leksički element i Sachchidananda.[1]

Satpurush – Bogo-realizovana osoba/persona ili Sadguru. Od Sat, istina, i Purush, čovek (muškarac).

setayash – Izražavanje počasti.

seva – Služenje. Vidi jan seva i mat pitta seva.

shakti – Moć (power), snaga (strenght – jačina, sposobnost, izdržljivost, brojnost, oslonac).

Sjankar – Jedno od imena Šive (Shiva).

shant – Tih, smiran, miran, umiren, potuljen (quiet, calm, peaceful, assuaged, extinguished).

shariat – Religiozni zakon Islama; u BI, uopšteno je to vanjska forma religioznosti, zakoni i ceremonije religiozne ortodoksnosti. Vidi tariqat i Haqiqat.

sharir – Telo. BI identifikuje dva tela: sukshma sharir, suptilno telo, i sthul sharir, grubo telo.

Shiv –  Bogo-realizovana osoba ili individualnost koja je postigla Mukti ili oslobođenje  (liberalizaciju) od ignoranstnosti. Često se upotrebljava u paru sa svojom suprotnošću điv, duh u okovima (bodage) ignorantnosti. Shiva je jedan od glavnih Hindu Bogova u Trojstvu Brahma-Vishnu-Shiva.

Shri Datta – Inkarnacija Brahme, Vishnua i Mahesha; avatar Ishwara. Takođe nazivan i Daitreja (vidi Datta). Shri (Šri) je počasni prefiks imenu velikih ljudi, bogova i proslavljenih (čuvenih, znamenitih) tvornica (works).

siddh – Upotpunjeni (dovršeni), uspešan, usavršen (mature – (sa)zreo); koji poseduje superprirodne moći (siddhi-je). U BI, siddh jogi je okarakterisan kao da je dosegao četvrti ili peti plan.

siddhi – Okultna ili superprirodna sposobnost (faculty – sposobnost, moć, talenat, dar, znanje, struka).

sijdab – Islamski termin za padanje ničice na zemlju pri molitvi, klanjanje pri kome se dodiruje pod čelom, a koje se izvodi tokom namaz-a.

smaran – Vidi nam smaran.

smashan – Prostor za kremaciju; groblje. Varijacija reči masan. Javlja se u frazi smashan pad.

smashan pad – Grobljansko stanje; doslovno „grobljansko stajalište“ (cemetery station) ili „grobljanski rang“. Esencijalni sinonim sa masan avastha, fraza ukazuje na stanje odricanja na duhovnom putu, čiji prirodni afinitet/naklonost prostorima oko groblja usled svoje svesnost prolaznosti (perishability – istrošljivosti, kvarljivosti, neotpornosti, kratkotrajnosti) tela.

sound-sleep-in-awake state – besano-uspavan-u-probuđenom/budnom stanju. Vidi awake-in-sound-sleep state (J ove dve fraze ni u kom slučaju nisu sinonimi niti su identične).

Spirit –  Duh, identičan sa Prirodnom Tamom.

sthir – miran, postojan, nepokolebljiv, pribran, nepokretan (calm, steady, firm, composed, unmoving).

sthul – Grubi, materijalni, vanjski. U BI, oznaka za grubo kao u frazama „gruba sfera“ ili „grubo telo“. Vidi sthul sharir.

sthul sharir – grubo telo.

subtle – (J suptilno), unutarnje, sakriveno, nevidljivo; u BI suptilna sfera obuhvata-i-sačinjava prvih šest planova (svetova, razina), koje su saobrazne s jaban-e baqi u islamskoj tradiciji. Ono što BI zove „suptilno“ podrazumeva oba i „suptilno“ i „mentalno“, kako su ovi termini korišćeni u Bog Govori i kasnijim tekstovima (pismenima). Suptilna sfera je doživljena kroz/putem medija suptilnog tela ili sukshma sharir-a.

sukh – Sreća, zadovoljstvo. Često se pojavljuje u frazi sukh-dukh, zadovoljstvo i bol, ili sreća i patnja. Sukh znači „prijatno“ (koji pruža zadovoljstvo); sukh janam znači „srećni život“.

sukshma – Sitno (minute – sićušan, tačan, zvanični, zapisnik, iscrpan, minut), oskudno (slender – vitak, tanak, mršav, slab, nedovoljan, slab); suptilan. U BI, suptilna sfera obuhvata-i-sačinjava ono što Bog Govori označava kao suptilnu i mentalnu sferu. Vidi sukshma sharir. (J sukshma (suptilno, ne-materijalno, koje ne pripada fizičkom svetu opažljivom vanjskim umom i čulima; povezano (u relaciji) sa sublimalnim (ispod praga svesti) delovima našeg bića (bitka, bivstvovanja) ili suprafizičkim planovima egzistencije (loke) između sukshme i karane – uzrok, uzročni; „Uzročna Ideja koja podržava i u tajnosti vodi konfuzne aktivnosti Uma, Života i Tela osiguravajući i pokoravajući ispravno uređenje Univerzuma“, isto što i vijnana ili vijnanamaya).

sukshma shariri – suptilno telo.

sulat – Ispravan, okrenut licem (avers), ne reverzne (nije naopako, nisu u suprotnom smeru). U BI, sulat sansakare su obične sanskare (bilo prirodne ili ne-prirodne), nasuprot ulat ili reverznim (obrnutim) sanskarama stvorenim/kreiranim putem dnyan (đana) joge.

Superconsciousness – Supersvesnost; Bogo-realizacija, stanje bivanja/bivstvovanja svesnim Realnosti ili Sopstva. U retkim prilikama, „Supersvesnost“ je korišćena da označi bilo koje stanje onostran grubog (odnosno, bilo suptilnu-svest ili Sopstvo-svesnost).

tabaqah – Stadijum, sprat (story), sprat (patos – floor), sloj, stepen, rang, sloj (klasa, kategorija). U BI, duhovni stepen ili plan svesti (u suptilnoj sferi).

taiyari – Spremnost, voljnost, pripremljenost.

tal – Muzički instrument od materijala za zvona koji se koristi da bi održao takt (vreme) u muzici.

tan-man-dhan – Uobičajeni idiom u indijskim jezicima koji znači doslovno „telu, um i izobilje“.

tarif – Hvaljenje, pohvala; činjenice koje treba znati o nekome (kao što je ime).

tariqat – Staza, put; način ponašanja, ustanovljena pravila ophođenja/ponašanja. U BI i Bog Govori (kao i u mističnom islamu), tariqat je duhovni put, ezoterički put duhovnog napredovanja. Vidi shariat i Haqiqat.

tasavvur – Imaginacija, oslikavanje ((s)tvari) umu.

tasbi – Čin moljenja (u islamskom smislu); brojanica.

tattwa – Esencija (suština), realna priroda.

teni bhas thae cbhe – Ima iluziju o. Tene, znači „to“(it – on*), bhas, znači“iluzija“, thae cbhe, znači „ima“.

teni jindagi man – U njegovom životu. Od teni, njegov (en. his), jindagi, život, i man, „u“.

thavun – Postati (to become), odigrati se (to come to pass).

theka – Kuckanje, udarci (kao na bubnju); održavajući takt tokom pevanja.

thekanu – stalno (nepomično, određeno, fiksirano) mesto, prebivalište, postaja, položaj.

think  – misliti je sinonim za „biti svestan“. Iskaz „a thinking“ (mislenje) odnosi se na individualnost, sopstvo, um.

thobhelun man jagruti man – Zaustavljeni um u budnom (probuđenom) stanju. Thobhelun znači „zaustavljeni“; man znači „um“; jagruti znači „budan“; man (drugačije napisano – nad „a“ i „m“ ima akcente) znači „u“. Vidi chaltun man jagruti man.

tora – množina od toro, buket. Korišćeno u frazi bar tora, venac i buket.

tribhuvan – Tri sveta. U Hindu misli tri sveta se ponekad označavaju kao zemlja, atmosfera, i nebo (odnosno, sveukupna kreacija).

tribhuvan se nyara – Po strani (aloof – izdvojen, daleko, podalje, ravnodušan, udaljen, dalek) od tri sveta. Od tribhuvan, tri sveta, se, „od“,i nyara, izdvojeno.

trikal – Tri vremena (times), (glagolskih) vremena (tenses): prošlost, sadašnjost i budućnost. Korišćena u frazi trikal sampurna dnyan.

trikal sampurna dnyan – Totalno znanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (tri aspekta vremena). Trikal, znači „tri aspekta vremena“; sampurna znači „totalno“ ili „sveukupno“ (entire); dnyan znači „znanje“.

turiya – Četvrto. Vidi turiya avastha.

turiya avastha – Doslovno, „četvrto stanje“. U Vedantskoj filozofiji, četvrto stanje duše u kome duša postaje jedno sa Bogom ili Bramanom. U BI, ukazuje na „božanski san“ koji obuhvata-i-sačinjava šest planova svesti suptilnog sveta (između grube sfere i Boga). U Bog Govori, nasuprot tome, turiya avastha označuje Božanski Spoj (en- junction – veza, raskršće, saobraćajni čvor) gde Bogo-realizovana duša ponekad doživljava „Ja sam Bog“ stanje i ponekad „Ja sam čovek stanje“. Od turiya, četvrto, i avastha, stanje. [2]

tusht – Zadovoljan, zadovoljen, samozadovoljan (sopstvo-(za)dovoljan), ravnodušan (indiferentnost).

udasi – Ravnodušnost (indiferentnost), utučenost (dejection – malodušnost, melanholija, poraženost, seta, turobnost, duševna depresija), tupost (dullness – tmurnost, dosasnost, tuga, tupavost, žalost, glupost).

ulat – Prevratničke (overturning; overturn – obarajuće, prevrnuti, svrgnuće, zbacivanje, srušiti), preobrćuće (upsetting; upset – poremetiti, nerad, pad, svađa, zbrka, sabijajuće, preturiti se, prevrtanje); pogrešna (wrong) ili oprečna (opposite) strana nečega. U BI, ulat sanskare su reverzne impresije kreirane/stvorene putem dnyan yoge, koje ubijaju prethodnoegzistirajuće obične sulat sanskare.

unch – Visoko, više (gornje), superiorno. Korišćeno u frazi unch bhan, viša svesnost. Vidi nich.

undho – (od undhun); Reverzno, oprečno, naopako (tumbe, naopačke, natraške, darmar, izvrnuto, naglavce); ispružen licem (nadole) (prostrate on one’s face).

Univerzal Infinite False Mind –  Univerzalni Beskonačni Lažni Um. Univezalni Um iz koga su nastali (derived- čiji su derivati, izvednice) svi individualni umovi. Verovatno se može poistovetiti sa Prirodnom Tamom. Naziva se još i Beskonačni Lažni Um, Univerzalno Beskonačno Lažno Ja, Univerzalno Beskonačno Lažno Mislenje i takođe Univerzalni Beskonačni Lažni Egoizam. Vidi false Infinite Mind i Infinite Mind.

Universe ­ –  Univerzum; U BI, tri univerzuma su grubi, suptilni i fini. Često se koristi kao sinonim za imaginaciju

unnatural darknes –  ne-prirodna tama. Um, lažno Ja. Treće u seriji koja počinje od Prirodne Svetlosti (Natural Light)(do Prirodne Tame (Natural Darknes), neprirodne tame, i ne-prirodne svetlosti.

unnatural light – ne-prirodna svetlost. Telo i univerzum, okarakterisani kao egzistencija  (astitva) ne-prirodne tame. Četvrti u seriji koja počinje od Prirodne Svetlosti do Prirodne Tame, ne-prirodne tame i ne-prirodne svetlosti.

unnatural sanskaras  – ne-prirodne sanskare. Sanskare koje su stečene u ljudskoj formi tokom procesa reinkarnacije. Vidi natural sanskaras (prirodne sanskare).

upabhog – Uživanje, zadovoljstvo, posebice senzualno zadovoljstvo; doživljaj. Od up, nuz (near to – blisko), nalik (resembling), a posebice u podređenom smislu, i bhog, uživanje, zadovoljstvo (J estetičko uživanje ili „kušanje“ u smislu „apsorbovanja“ umetničkih dela i lepote raznih objekata kao što je odeća, kuće itd., to je uglavnom ponovljivo uživanje u nečemu što se posmatra, sluša itd.)

utpanna – Pro-izvedeno; rođeno, nastalo (arisen – uskrsnutlo, ustalo, dignuto, pojavilo se, poteklo). Korišćeno u frazi utpanna thavun, nastajanje (uzdizanje, uskrsnuće).

vahevar – Svetovni poslovi (affairs of the world – poslovi koji se tiču sveta), transakcije (transaction – posao, obavljanje transakcije, izvršenje, promena, pogodba, izveštaj), opštenje (dealing – ponašanje, postupak, poslovanje, opštenje, vladanje, trgovanje, posao).

vaikunth – Nebo (heaven – blaženstvo, nebesa, raj, nebeski svod) Višnuov; raj (paradise – nebo, istočnjački vrt, park, treća galerija).

vajad – Ekstaza, ushićenje (rapture – zanos, oduševljenje, zanesenost, otmica, ushićenost), pomama religioznog zanosa (frenzy of religious transport; frenzy –  ludilo, jarost, bes, pomama, besnilo, gnev, razgneviti; transport – prevoz, transport, transportovati, zanos, ushićenje, prevoziti).

var – Dobročinstvo (boon – blagodat, dobro, milost, povoljan, veseo, prijatan), dar.

vasana – Želja; impresija koja (pre)ostaje u umu (J sanskare).

vichar – Misao (thought – pomisao, ideja, namera, sećanje, mišljenje, pažnja), refleksija (reflection – odraz, razmišljanje, odbijanje, odsjaj, refleks, misao), mislenje (thinking – mišljenje, razmišljanje, sposobnost da misli, razuman, sud, umovanje, pogled).

virya – Seme (semen); snaga (prowess – srdačnost, junaštvo, veština), bodrost (vigor – snaga, jedrina, energija, jačina, krepkost, moć), jačina (strenght – snaga, sposobnost, izdržljivost, brojnost, oslonac, osoblje).

vishay – Objekat čula ili uma; bilošta pojmljivo (apprehensible – shvatljivo, razumljivo) čulima (indriya-ma); sadržaj (subject matter – tematika, gradivo, tema, predmet, građa, materija), tema (topic – predmet ili tema (razgovora),  tematika).

Vishnu – Održavaoc, drugi bog ili aspekt Boga u trojstvu Brahma-Vishnu-Mahesh (ili Shiva), Kreiratelj-Održavatelj-Rastvoritelj. U BI, ovo trojstvo obuhvata-i-sačinjava Ishwara, svaki od ova tri kao jedan Ishwarov aspekt.

Vitoba – Jedno od glavnih božanstava u Maharaštranskom Hinduizmu čije (bogo)štovanje procvetava posebice u periodu između trinestog i sedamnestog veka. Takođe znan i kao Vithal i Pandurang.

wala – Sufiks koji označuje osobu ili agenta povezanog (asociranog) sa rečju u prvom delu složenice. Stoga je sanskara bandhan-wala, jedno okovano/sputano sanskarama.

wali – Majstor (učitelj, gospodar), staratelj (čuvar, tutor, branitelj, skrbnik), pomagač (pomoćnik, asistent); ljubimac ili prijatelj (Boga, wali Allah); svetac. U BI, duhovno napredni (uznapredovali) hodočasnik (bogotražitelj) četvrtog, ili četvrtog ili petog, plana. (Vidi Bog Govori gde je wali isključivo hodočasnik petog plana).

Wasil – Pridružen (joined – spojen, sastavljen, povezan, spojen), prispeo  (stigao, došao); neko koji uživa u društvu voljenog (beloved – dragog). U BI, neko ko je dosegao božansku Uniju/Sjedinjenje. Nastalo iz wasla.

Wasla – Unija (Sjedinjenje), božanska Unija (Sjedinjenje).

yoga – Povezanos, sjedinjenje; disciplina meditacije koja se praktirkuje da bi povela dušu ka uniji sa Vrhunski Duhom (Supreme Spirit). U BI, yoga znači „aleja duhovne prakse“. Četiri glavne joge su karma, dnyan (đana), bhakti i raj (radža).

yogi – Neko ko praktikuje yogu. U BI (nenalik Meher Babinim kasnijim pismenima, tekstovima), „yogi“ se koristi kao uopšteno upućivanje na hodočasnika na duhovnom putu, a posebice, nekoga ko praktikuje neku od četiri glavne yoge.

yoni – Materica, mesto rađanja; pre(po)rađanje, reinkarnacija; loza (stock – zaliha, deblo, roba, marva, stoka), rasa, forma egzistencije, vrste/rodovi. Javlja se u frazi chaurashi laksh yoni chakra i drugim izrazima koji najveovatnije znače „84 lakh-a vrsta/rodova“.

zahiri – Izvanjsko (outward), vanjsko (external), otvoren (overt – javan, neskriven, očevidan, očit), pojavan (apparent – prividan, očigledan, očevidan, jasan, očit, vidljiv, vidan), vidljiv (visible), opažljiv (perceptible – primetan, osetljiv, opipljiv, osetan, znatan, vidljiv). U BI, pojam označuje bhaktu (obožavanje) izvedenu grubim (i stoga izvanjskim) sredstvima. Antonim sa bateni, unutarnje.

zikr – Spominjanje (mention – pomen, nagoveštaj, napomena, napomenuti, pomenuti, aluzija), raport (izveštaj, pucanj, referat, glas, izvestiti, prasak); u Islamu, prisećanje (rememberence – sećanje, pamćenje, pozdrav), mislenje o Allah-u, ponavljanje reči ili fraza u slavu Allaha.


[1] J sat – bivstvujuće, egzistencija, supstanza; „čista egzistencija, večito, beskonačno, neodredljivo (neopisivo), ne afektovano (obuzeto) prolaznošću (succession – neprekidni niz, nasledstvo) Vremena, ne involvirano (upleteno) u širenje Prostora, onostran forme, kvantiteta I kvaliteta“, prvi termin u saccidanandai I princip/počelo koji je osnov satyaloke; „duhovna supstanca bivstvujućeg/bića“ koja je ulivena (cast) „u(nutar u) sve vidove forme (manner of form) I pokretanja“; egzistencija kao „materijal (stuff – građa, ispuna) njenog* osobnog postaja(va)nja“, koji je na svakom planu „uobličen u supstancu s kojom Sila mora da se bavi“ i „sebe* je oformio/formirao ovde, fundamentalno, kao Materiju; bio je objektiviziran, očinjen senzibilnim (osetljivim, osećajnim) I konkretnim za svoju* vlastitu sopstvo/samo-doživljavajuću svesnu-silu u formi sopstvo/samo-deljenje materijalne supstance“ (anna, annam – doslovno „hrana“; materija, princip/počelo na kome je baziran fizički svet (bhu), najniži od tri principa/počela apararadha; po svojoj fundamentalnoj prirrodi, „forma sile svesnog Bivstvujućeg/Bića/Bitka (sat), forma dat s Umom I realizovana s Životom“; „(po)deljivo bivstvujuće/biće/bitak koje (pro)nalazi sebe na konstantnoj promenljivosti fizičke supstance“, materijalno telo koje, zajedno sa telesnom pranom, sačinjava (komponira) sthula deha.

[2] turiya – četvrto; „nesaopštljivo Sopstvo ili Jedan-Doživljaj…koji je četvrto stanje Sopstva“ (atman), simbolizovan slogom AUM kao celinom, „vrhovno (supreme) ili apsolutno sopstvo bića/bivstvujućeg“ od kojih su hodajuće sopstvo, san-sopstvo I spava(juće)-sopstvo (virat, hiranyagarbha i prayna) “ izvedene (derivacija) zarad uživanja relativnog doživljaja u svetu“; Brahman u svome* „čistom sopstvo-statusom“ o kome „niti svesnost niti ne-svesnost kakvim ih pojmimo ne mogu biti potvrđene (afirmisane)…; to je stanje supersvesti apsorbovane u svojoj sopstvo-egzistenciji, u sopstvo-ćutnji ili sopstvo-ekstazi, ili pak nadalje to je status slobodne Supersvesti (Superconscience) (koja je) sadržavajuća ili utemeljuje sve ali nje upetljana (involvirana) u ništa (niušta)“.