Poglavlje 2b

Thus the gap between the beginning and the end of a series of species of one particular form, such as stone-form or metal-form or vegetable-form or other forms, beginning with the lowest or crude most-first species of a form of particular kind and ending with the highest or sublime most-last species of form of that particular kind, is progressively filled in by the evolution of forms of higher and higher types suitable to the impressions and aiding the consciousness of the soul to gain higher and higher consciousness. In short, in between the most-first and most-last species of form of a particular form, there are diverse species of forms of that particular form, evolved to suit the requirements of the evolving consciousness of the soul.

Tako ta praznina između početka i kraja čitavog niza vrsta jedne određene forme kao što je, na primer, forma kamena, forma metala, forma biljke ili neka druga forma koja počinje najnižom ili primitivnom prvom-u-nizu-prvih vrsta forme unutar jedne određene klase i završava se najvišom ili najrazvijenijom poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme unutar te određene klase, postepeno biva popunjena evolucijom sve viših i razvijenijih tipova formi koje su pogodne za impresije i koje pomažu svesti duše da razvije sve širu i širu svest. Ukratko izmežu prve-u-nizu-prvih i poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme u okviru jedne određene forme postoje različite vrste date forme koje su se razvile da bi zadovoljile potrebe svesti duše koja evoluira.

Coming to the point, when the consciousness of the soul as-sociates itself with the most-last species of vegetable-form, the conscious soul identifies itself with this most-last species of vegetable-form and experiences the impressions of the most-last but one species of the vegetable-form that was last shed.

Kada se svest duše spaja sa poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke, svesna duša se poistovećuje sa tom poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta biljke i proživljava impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke koju je odbacila.

When all the impressions of this most-last but one species of vegetable-form are exhausted, the conscious soul no longer identifies itself with the most-last species of vegetable-form because the consciousness of the soul has dissociated itself from that most-last species of vegetable-form. This most-last species of vegetable-form is also eventually shed by the conscious soul after ages and cycles of experience of the whole vegetable kingdom through the gross world, on the earth and in the waters.

Kada iscrpi sve impresije te poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke, svesna duša se više ne poistovećuje sa poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke zbog toga što se svest duše odvojila od te poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke. Nakon mnogo era i ciklusa iskustava čitavog biljnog carstva u grubom svetu, na zemlji i u vodi, svesna duša konačno odbacuje i tu poslednju-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke.

Although the most-last species of vegetable-form is shed by the conscious soul and the soul is now without any form, yet the consciousness evolved is there, and through this consciousness the soul (though without form) is conscious of the impressions of the most-last species of the vegetable-form just shed.

Mada je svesna duša odbacila tu poslednju-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke i sada nema bilo kakvu formu, razvijena svest iz prethodne forme još uvek postoji i mada je duša sada bez forme, ona je preko te svesti svesna impresija te poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke koju je upravo odbacila.

These impressions must necessarily be spent or exhausted.

Te impresije neizostavno moraju biti istrošene i iscrpljene.

In order to experience these impressions the consciousness of the soul now associates with an appropriate medium to experience these impressions of the most-last species of the vegetable-form. Therefore, the consciousness of the soul thus tends the soul to identify itself with the most-first species of the worm-form. It must be remembered that this form of the most-first species of worm-form is nothing other than the consolidated mould of the impressions of the most-last species of vegetable-form.

Da bi proživela te impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke, svest duše se sada spaja sa pogodnim medijumom. Ta svest duše stoga navodi dušu da se poistoveti sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme crva. Moramo upamtiti da ovaj oblik prve-u-nizu-prvih vrsta forme crva nije ništa drugo do zgusnuti kalup impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke.

While the conscious soul thus identifies itself with this most-first species of worm-form, the soul realizes that it is actually a worm and becomes worm-conscious.

Dok se tako poistovećuje sa ovom prvom-u-nizu-prvih vrsta forme crva, svesna duša spoznaje da je stvarno crv i zadobija svest crva.

Despite all of the consciousness so far evolved, the soul is still not conscious of its reality, its original, infinite, eternal state, eternally in the Over-Soul. Although the soul is eternally in the Over-Soul and is infinite and without form, this partially conscious soul actually experiences itself as a worm in the gross world. This is ignorance. This ignorance persists as long as the consciousness of the soul is not fully evolved, but even when the soul has come to full consciousness, it is still said to be enveloped by ignorance because this fully evolved consciousness does not make the soul Self-conscious instantaneously. On the contrary, when the consciousness of the soul is fully evolved the soul begins to identify itself as a human being.

Uprkos sveukupnoj svesti koju je do tog trenutka razvila, duša još uvek nije svesna svoje suštine, svog izvornog, beskonačnog, večnog stanja, večno u Najvišem Jastvu. Iako je duša večno u Najvišem Jastvu, iako je beskonačna i bez forme, ova delimično svesna duša sada sebe stvarno doživljava kao crva u grubom svetu. To je neznanje. Ovo neznanje opstaje sve dok svest duše potpuno ne evoluira, ali čak i kada duša dostigne punu svest, još uvek je obavijena neznanjem zato što ni tada ta potpuno razvijena svest ne omogućava duši da tog trenutka postane svesna sopstvenog Jastva. Naprotiv, kada svest duše potpuno evoluira, duša počinje da se poistovećuje sa ljudskim bićem.

While the consciousness of the soul associates itself with the most-first species of worm-form it experiences and exhausts the impressions of the most-last species of the vegetable-form.

Spajajući se sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme crva, svest duše proživljava i iscrpljuje impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke.

When all the impressions of the most-last species of vegetable-form are completely exhausted or spent through the diverse experiences had by the soul while identified with the most-first species of worm-form, then this most-first species of worm-form is dropped or dissociated and the soul is once again without any form although it is conscious of the impressions of the most-first species of worm-form.

Kada se sve impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme biljke iscrpe, odnosno istroše kroz različita iskustva koje je duša imala dok je bila poistovećena sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme crva, ta prva-u-nizu-prvih vrsta forme crva biva odbačena, odnosno napuštena, i duša opet ostaje bez forme, mada je i dalje svesna impresija prve-u-nizu-prvih vrsta forme crva.

These impressions of the most-first species of worm-form must be experienced and exhausted. Therefore the consciousness of the soul associates itself with another appropriate medium and tends the soul to identify with the most-next species of worm-form. This medium of the most-next species of worm-form is nothing other than the consolidated mould of the impressions of the most-first species of worm-form.

Te impresije prve-u-nizu-prvih vrsta forme crva moraju biti proživljene i iscrpljene. Zbog toga se svest duše spaja sa novim pogodnim medijumom i navodi dušu da se poistoveti sa prvom-sledećom-u-nizu vrstom forme crva. Ovaj medijum prve-sledeće vrste forme crva nije ništa drugo do zgusnuti kalup impresija prve-u-nizu-prvih vrsta forme crva.

Species  after  species  of worm-form  are  thus  moulded  and dropped while the consciousness of the soul rapidly evolves through experiencing the varied impressions of worm-forms through diverse species of worm-forms.

Dok tako, jednu za drugom, vrste forme crva nastaju i odbacivanjem nestaju, svest duše ubrzano evoluira proživljavajući raznovrsne impresije formi crva kroz različite vrste formi crva.

When the conscious soul is worm-conscious and experiences itself as a worm in the gross world, the consciousness of the soul also has for the first time the experience of voluntary movement, and also experiences that it is an animate creature. This worm-conscious soul in its travail to gain more and greater consciousness also experiences itself in the gross world as an invertebrate, and at a later stage in other states of vertebrate, limbless, creeping worm-forms of diverse species. In other diverse species of worm-form the consciousness of the soul undergoes further varied experiences of voluntary movement through crawling, through pairs of legs and sometimes through multiple pairs of legs, and sometimes through pairs of legs and pairs of wings. Sometimes the worm-conscious soul in varied species of worm-form realizes itself as possessing a hairy surface, sometimes a smooth and silky and sometimes a rough or scaly surface (hide). The worm-conscious soul also realizes more acutely that it has to struggle for its sustenance and also for its survival, and that it is endowed with sensation and life.

Kada svesna duša ima svest crva i sebe doživljava kao crva u grubom svetu, tada i svest duše po prvi put doživljava iskustvo voljnog kretanja, a takođe doživljava sebe kao živo stvorenje. Ova duša sa svešću crva, u stalnim naporima da proširi svoju svest, doživljava sebe u grubom svetu kao beskičmenjaka, a kasnije u stadijumu kičmenjaka, kao razne forme crva koje gamižu bez udova. U ostalim, različitim vrstama forme crva, svest duše doživljava razna, nova, drugačija iskustva voljnog pokreta kroz gmizanje pomoću dva para nogu, nekada i pomoću više pari nogu, a ponekad pomoću jednog para nogu i jednog para krila. Duša sa svešću crva u različitim vrstama forme crva nekada ostvaruje sebe sa dlakavom površinom tela, nekada sa glatkom i svilenkastom, a nekada sa hrapavom i ljuspastom površinom (kožom). Duša sa svešću crva ima jasniju spoznaju da mora da se bori za hranu i opstanak, i da je obdarena osetima i životom.

This worm-conscious soul,  with further evolution  of consciousness through greater and varied innumerable experiences of varied and multiple impressions of varied species of worm-form, also experiences and realizes that it is an amphibian—that it has not only voluntary movement on earth but also freedom and mobility in water.

Ta duša sa svešću crva, uporedo sa daljnjom evolucijom svesti kroz bezbroj snažnih i raznovrsnih iskustava, mnogobrojnih i raznih impresija različitih vrsta forme crva, doživljava i spoznaje sebe kao amfibiju, odnosno doživljava i spoznaje da ne poseduje samo sposobnost voljnog pokreta na zemlji već i slobodu kretanja u vodi.

For our own convenience in understanding the evolution of consciousness more clearly, we include in the worm-form the varied species of worms, varied species of insects, varied species of reptiles and varied species of amphibia. In short, we include in the worm-form all species that tend to crawl or that crawl in spite of having limbs, legs and wings, or that are otherwise distinct from birds and quadrupeds.

Iz praktičnih razloga, radi boljeg i jasnijeg shvatanja evolucije svesti, u formu crva ubrajamo razne vrste crva, razne vrste insekata, razne vrste reptila i razne vrste amfibija. Ukratko u formu crva ubrajamo sve vrste koje teže da gmižu ili gmižu i pored toga što imaju udove, noge i krila ili koje se na bilo koji način razlikuju od price ili četvoronožaca.

The stone- and metal-forms had no upright or erect stand. They were recumbent forms. Their posture was flat and horizontal. The vegetable-form had an upright, erect stand. Now the worm- form is again of the recumbent type of form which has no upright or erect stand but is prone to have a prostrate posture.

Forme kamena i metala nisu imale uspravan ili uzdignut položaj. Te forme su bile položene. Njihov položaj je bio ravan i horizontalan. Forma biljke je imala uspravan, uzdignut položaj, a forma crva ponovo pripada ležećem tipu i nema uspravan, stojeći stav, već teži horizontalnom položaju.

When the consciousness of the soul associates itself with the most-last species of worm-form after experiencing all the impressions of the varied species of worm-form, and when the conscious soul eventually drops or sheds this most-last species of worm-form after ages and cycles of multiple diverse experiences in the gross world, the conscious soul again finds itself without any association or identification with forms. But the consciousness of the soul is now centred in the impressions of the most-last species of worm-form just shed. These impressions must necessarily be exhausted through experience, and to get experience a suitable medium is necessary.

Kada se svest duše spoji sa poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva nakon što je proživela sve impresije raznih vrsta forme crva i kada svesna duša konačno odbaci ili napusti poslednju-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva posle niza era i ciklusa brojnih raznovrsnih iskustava u grubom svetu, svesna duša ponovo biva izvan spoja i nepoistovećena sa bilo kakvom formom. ali, svest duše je tada usredsređena na impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva koju je upravo odbacila. Ove impresije moraju da se istroše kroz iskustva, a da bi se doživela iskustva neophodan je i odgovarajući medijum.

Therefore the consciousness of the soul, being centred in the impressions of the most-last species of worm-form, associates with an appropriate medium and tends the soul to identify itself with the most-first species of fish-form in order to experience and exhaust the impressions of the most-last species of worm-form. This most-first species of fish-form is nothing other than the consolidated mould of the impressions of the most-last species of worm-form.

Zbog toga se svest duše, budući da je usredsređena na impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva spaja sa odgovarajućim medijumom i navodi dušu da se poistoveti sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme ribe, da bi proživela i iscrpla impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva. Ta prva-u-nizu-prvih vrsta forme ribe nije ništa drugo do zgusnuti kalup impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva.

As soon as the impressions of the most-last species of the worm-form are exhausted through experiences, the most-first species of fish-form is dropped or shed because the consciousness of the soul dissociates from this most-first species and the conscious soul no longer identifies itself with that species.

Čim se kroz iskustva iscrpe impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme crva, prva-u-nizu-prvih vrsta forme ribe biva odbačena, odnosno napuštena, zbog toga što se svest duše odvaja od te prve-u-nizu-prvih vrsta i svesna duša se više ne poistovećuje sa tom vrstom.

Although the conscious soul is now once again temporarily without form, yet the consciousness of the soul is centred in the impressions of the most-first species of fish-form.

Mada je svesna duša sada ponovo privremeno bez forme, njena svest je ipak usredsređena na impresije prve-u-nizu-prvih vrsta forme ribe.

In order to experience these impressions of the most-first species of fish-form, the consciousness of the soul associates itself with a suitable medium and tends the conscious soul to identify itself as the most-next species of fish-form. This species is nothing but the consolidated mould of the impressions of the most-first species of fish-form.

Da bi proživela impresije prve-u-nizu-prvih vrsta forme ribe, svest duše se spaja sa pogodnim medijumom i navodi svesnu dušu da se poistoveti sa prvom-sledećom vrstom forme ribe. Ova vrsta je samo zgusnuti kalup impresija prve-u-nizu-prvih vrsta forme riba.

After ages and cycles, and after innumerable varied impressions of diverse species of fish-forms are experienced and exhausted, the consciousness of the soul eventually associates itself with the most-last species of fish-form in order to experience and exhaust all the impressions of the most-last but one species of fish-form.

Nakon mnogo era i ciklusa i pošto proživi i iscrpi bezbroj različitih impresija raznih vrsta forme riba, svest duše se konačno spaja sa poslednjo-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe da bi proživela i iscrpila sve impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe.

Thus the fish-conscious soul, identifying with varied species of the fish-form, experiences in the gross world that it is a living creature in water; a vertebrate endowed with life, sensation and voluntary motion; an animate creature with limbs (if any) modified into fins; and that it has to struggle for sustenance and for survival. The fish-conscious soul does not experience an upright, erect stand but it experiences itself as a recumbent that can never hold its head high and erect and assert an upright stand in the gross world.

Tako se duša sa svešću ribe poistovećuje sa raznim vrstama forme ribe i doživljava sebe u grubom svetu kao živo stvorenje u vodi; kičmenjaka obdarenog životom, osetima i voljnim pokretom; živo biće sa udovima (ukoliko ih ima) preobraženim u peraja, koje mora da se bori za hranu i opstanak. Duša sa svešću ribe nema iskustvo uspravnog, stojećeg položaja, već sebe doživljava kao položenu formu bez sposobnosti da glavu drži uzdignutu i uspravnu ili da zauzme uspravan položaj u grubom svetu.

The fish-conscious soul eventually sheds or drops its identity with the most-last species of fish-form as soon as the consciousness of the soul has experienced and exhausted all the impressions of the most-last but one species of fish-form. Thus the conscious soul once again finds itself without identification with any form. But the consciousness of the soul is conscious of impressions of the most-last species of fish-form.

Čim svest duše proživi i iscrpi sve impresije poslednje-u-nizu-poslednjhih vrsta forme ribe, duša sa svešću ribe konačno odbacuje ili napušta svoju identifikaciju sa poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe. Tako svesna duša ponovo biva nepoistovećena sa bilo kakvom formom. Međutim svest duše je i dalje svesna impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe.

These impressions of the most-last species of fish-form must be experienced and exhausted, and therefore the consciousness of the soul now associates with another suitable medium and thus tends the soul to identify itself with the most-first species of bird-form, which is but the consolidated mould of the impressions of the most-last species of fish-form.

Ove impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe moraju biti proživljene i iscrpljene. Zbog toga se svest duše sada spaja sa drugim pogodnim medijumom i stoga navodi dušu da se poistoveti sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme ptice koja je opet samo zgusnuti kalup impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe.

In the most-first species of bird-form the consciousness of the soul experiences and exhausts the impressions of the most-last species of fish-form.

U prvoj-u-nizu-prvih vrsta forme ptice svest duše proživljava i iscrpljuje impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ribe.

When all the impressions are thus exhausted the consciousness of the soul dissociates itself from the most-first species of bird-form, and the conscious soul drops or sheds its identity with themost-first species of bird-form (i.e., the most-first species of bird-form is dropped).

Kada na ovaj način istroši sve impresije, svest duše se odvaja od prve-u-nizu-prvih vrsta forme ptice, a svesna duša odbacuje odnosno napušta svoje poistovećenje sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme ptice (to jest, prva-u-nizu-prvih vrsta forme ptice biva odbačena).

The conscious soul is once again without form but it has consciousness centred in the impressions of the most-first species ofbird-form just dropped.

Svesna duša je ponovo bez forme, ali je njena svest usredsređena na impresije prve-u-nizu-prvih vrsta forme ptice koju je upravo odbacila.

These impressions must be experienced and exhausted, and therefore the consciousness of the soul automatically associates itself with the most-next species of bird-form and tends the conscious soul to identify itself with the most-next species of bird-form, which species is but the consolidated mould of the impressions of the most-first species of bird-form.

Te impresije moraju biti proživljene i iscrpljene pa se zbog toga svest duše automatski spaja sa prvom-sledećom-u-nizu vrstom forme ptice i nagoni svesnu dušu da se idnetifikuje sa prvom-sledećom vrstom forme ptice, a ta vrsta je upravo zgusnuti kalup impresija prve-u-nizu-prvih vrsta forme ptice.

On and on, ages after ages and cycles after cycles, this chain of successive associations and dissociations with varied species of a particular form moves onwards steadily and progressively, and gives out innumerable different impressions to be experienced by the conscious soul. Directly and indirectly, these associations and dissociations of the consciousness of the soul are absolutely essential to keep the wheel of evolution of consciousness revolving.The evolution of gross forms is but a by-product in the universal factory of evolution of consciousness.

I tako neprestano, eru za erom i ciklus za ciklusom, ovaj lanac uzastopnih spajanja i odvajanja od raznih vrsta jedne određene forme se nastavlja postojano i postupno i stvara bezbroj različitih impresija koje svesna duša treba da proživi. Ta spajanja i odvajanja su direktno i indirektno zaista neophodna da bi toćak evolucije svesti nastavio da se okreće. Evolucija grubih formi je samo nusprodukt kosmičke fabrike evolucije svesti.

The bird-conscious soul identifies with one species, then with the next, and then the next species of bird-form, one after the other, in regular succession until all the species of bird-form are associated and dissociated alternately by the consciousness of the soul  while  experiencing multifarious  impressions  in the  gross world, and thus the evolved consciousness of the conscious soul tends the soul to realize itself as bird in every species of the bird-form. Though the soul is eternally without form and in the Over-Soul, yet the bird-conscious soul consistently realizes that it is no other than a bird in the gross world experiencing bird impressions on earth, on water and in air. It realizes itself as a feathered vertebrate capable of flying in air, and with the help of two legs it maintains an erect stand.

Duša sa svešću ptice se prema utvrđenom pravilnom redosledu poistovećuje sa jednom, a zatim sa prvom-sledećom, pa zatim sa drugom-sledećom vrstom forme ptice, sve dok svest duše ne prođe naizmenično kroz spajanje i odvajanje od svih vrsta forme ptice dok proživljava raznovrsne impresije grubog sveta i zbog toga ta razvijena svest svesne duše navodi dušu da spozna sebe kao pticu u svakoj vrsti forme ptice. Mada je duša večno bez oblika i u Najvišem Jastvu, duša sa svešću ptice sebe ipak stalno spoznaje jedino kao pticu u grubom svetu, pticu koja proživljava ptičje impresije na zemlji, na vodi i u vazduhu. Ona sebe spoznaje kao pernatog kičmenjaka sposobnog da leti i koji pomoću dve noge održava uspravan položaj.

Eventually, after ages and cycles of experiences of varied species of bird-form, the bird-conscious soul sheds or drops the most-last species of bird-form as soon as the consciousness of the soul dissociates itself from the most-last species of bird-form; and the consciousness of  the soul dissociates  itself from the  most-last species of bird-form as soon as the consciousness experiences and fully exhausts all the impressions of the most-last but one species of bird-form in the most-last species of bird-form.

Konačno, nakon mnogo era i ciklusa iskustava raznih vrsta forme ptice, duša sa svešću ptice napušta ili odbacuje poslednju-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice čim se svest duše odvoji od poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice. Svest duše se odvaja od poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice onoga trenutka kada svest u potpunosti proživi i sasvim iscrpi sve impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice.

Again the conscious soul experiences itself as being without any form for the time being although the consciousness, evolved further and greater, is always there. (Once consciousness is achieved by the soul, this consciousness goes on evolving more and more and can never be lost or devolved.) This consciousness of the soul without form now gets centralized in the impressions of the most-last species of bird-form just dropped. These impressions must necessarily be spent or exhausted by the consciousness of the soul. Therefore consciousness associates itself with a suitable medium and thus tends the conscious soul to identify itself with the most-first species of animal-form. Through this most-first species of animal-form the consciousness of the soul experiences the impressions of the most-last species of bird-form that was dropped or from which it was dissociated. This most-first species of animal-form is nothing other than the consolidated mould of the impressions of the most-last species of bird-form shed.

Svesna duša ponovo doživljava da je, bar za sada, bez forme, iako je svest, koja se razvila i proširila, stalno prisutna. (Kada duša jednom stekne svest ta svest se sve više i više razvija i nikada ne može biti izgubljena niti u svojoj evoluciji može da ide unazad).  Ova svest duše koja je bez forme sada se usredsređuje na impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice koju je upravo odbacila. Svest duše mora da istroši, odnosno iscrpi ove impresije. Ona se zbog toga spaja sa odgovoarajućim medijumom i tako navodi svesnu dušu da se poistoveti sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme životinje. Kroz prvu-u-nizu-prvih vrsta forme životinje, svest duše proživljava impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice koju je odbacila, odnosno od koje se odvojila. Ta prva-u-nizu-prvih vrsta forme životinje nije ništa drugo do zgusnuti kalup impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice koja je napuštena.

After innumerable and diverse experiences of the impressions of the most-last species of bird-form through the form of the most-first species of animal-form, the consciousness of the soul completely exhausts the impressions of the most-last species of bird-form and then automatically dissociates itself from identification with the most-first species of animal-form. In this manner the form of that species is shed by the conscious soul, or the form of that species is said to have dropped or died.

Kada proživi bezbroj različitih impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice kroz oblik prve-u-nizu-prvih vrsta forme životinje, svest duše potpuno iscrpljuje impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme ptice, a zatim automatski prestaje da se poistovećuje sa prvom-u-nizu-prvih vrsta forme životinje. Na ovaj naćin svesna duša odbacuje formu te vrste, odnosno, za formu te vrste se kaže da je odbačena ili da umire.

Again, the conscious soul, with greater evolved consciousness, finds itself without a form, although the consciousness of the soul is centred  in the impressions of the form (just discarded or dropped) of the most-first species of animal-form.

Svesna duša sa još više razvijenom svešću ponovo ostaje bez forme, mada je svest te duše usredsređena na impresije (upravo napuštene, odnosno odbačene) prve-u-nizu-prvih vrsta forme životinje.

These impressions of the form (just dropped) of the most-first species of animal-form must be experienced or exhausted by the consciousness of the soul, so that the conscious soul should not be aware of any impressions of any form, but be conscious only of the reality of its own infinite, eternal state, without forms or impressions, and through knowledge experience the Over-Soul. Throughout the travail of the soul to gain that consciousness for itself which would make it realize the reality of its Self, the conscious soul goes on and on in an apparently unending chain with its consciousness endeavoring ceaselessly to experience and exhaust all impressions that centralize the consciousness of the soul, deviating this consciousness from the reality of the eternal and infinite state of the Self (eternally in the Over-Soul) to the consciousness of duality of illusion of the gross world. Thus the consciousness of the soul, in an effort to gain consciousness of the reality of the Self, is consistently shrouded in an envelope of ignorance.

Svest duše mora da proživi, odnosno iscrpi impresije te upravo odbačene prve-u-nizu-prvih vrsta forme životinje kako svesna duša ne bi bila svesna ni impresija, ni formi, već stvarnosti sopstvenog, beskonačnog večnog stanja, bez formi i impresija i kako bi pomoću znanja doživela Najviše Jastvo. Kroz sve te napore kroz koje duša prolazi da bi stekla onu svest koja će joj omogućiti da spozna stvarnost svog Jastva, svesna duša i dalje, u naizgled beskonačnom lancu, stalno nastoji da svojom svešću iskusi i iscrpi sve impresije oko kojih se svest duše usredsređuje, čime udaljava svest od stvarnosti večnog i beskonačnog stanja Jastva (koje je večno u Najvišem Jastvu) i usemrava ka svesti o dualnosti iluzije grubog sveta. Tako je svest duše u svom napuru da stekne svest o suštini Jastva stalno obavijena velom neznanja.

Therefore, in order that the consciousness of the soul should experience  and thus  exhaust the impressions of  the most-first species of animal-form, the consciousness of the soul now associates automatically with an appropriate medium which will permit and aid it to experience the impressions of the most-first species of animal-form. This association of the consciousness of the soul perforce tends the conscious soul to identify itself with the most-next species of animal-form. This most-next species of animal-form is no other than the consolidated mould of the impressions of the most-first species of animal-form.

Dakle, da bi proživela i na taj način iscrpila impresije prve-u-nizu-prvih vrsta forme životinje, svest duše se automatski spaja sa odgovarajućim medijumom koji će joj omogućiti i pomoći da proživi imresije te preve-u-nizu-prvih vrsta forme životinje. To spajanje svesti duše po inerciji nagoni svesnu dušu da se poistoveti sa prvom-sledećom-u-nizu vrstom forme životinje. Ta prva-sledeća-u-nizu vrsta forme životinje nije ništa drugo do zgusnuti kalup impresija prve-u-nizu-prvih vrsta forme životinje.

As soon as the impressions are experienced and exhausted through the  most-next species of  animal-form, this species  is dropped by the conscious soul. The soul once again experiences that it is not identified with any gross form of the gross world.

Onoga trenutka kada se ove impresije prožive i iscrpe kroz prvu-sledeću-u-nizu vrstu forme životinje, svesna duša odbacuje tu vrstu. Duša još jednom doživljava da nije poistovećena sa bilo kojom grubom formom grubog sveta.

When the animal-conscious soul is without any form the consciousness of the soul is centred in the impressions of the most-next species of animal-form just dropped or shed.

Kada je duša sa svešću životinje bez bilo kakvog oblika, svest duše je usredsrešena na impresije prve-sledeće-u-nizu vrsta forme životinje koja je upravo odbačena, odnosno napuštena.

These impressions must also be experienced in order that they may be exhausted, and therefore the consciousness of the soul automatically associates itself with another medium and this perforce tends the conscious soul to identify itself with the most-next to the next species of animal-form.

Ove impresije takođe moraju biti proživljene da bi se iscrple i zbog toga se svest duše automatski spaja sa novim medijumom i on primorava svesnu dušu da se poistoveti sa najbližom-sledećom-do-te-sledeće vrste forme životinje.

After ages and cycles of varied and innumerable associations with and dissociations from diverse species of animal-form, the consciousness of the soul eventually associates itself with that medium which tends the conscious soul to identify itself as being the most-last of the last species of animal-form.

Posle mnogo era i ciklusa različitih i bezbrojnih spajanja i odvajanja od raznih vrsta forme životinjesvest duše se konačno spaja sa onim medijumom koji navodi svesnu dušu da se poistoveti sa krajnjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje.

All throughout the experiences of the animal-conscious soul, the soul identified itself (through its consciousness) with varied species of animals in the gross world in water, on earth and below the surface of the earth, and realized the experiences of an animate creature, usually as a quadrupedal-organized being, endowed with life, sensation and voluntary motion, and which all the while had to struggle for sustenance and survival, sometimes as an herbivorous creature and sometimes as a carnivorous creature. The animal-form has no erect or upright posture and has a tendency to look down with drooping head. Apes, however, are the most evolved types of animals, and they tend to stand erect like human beings.

Kroz sva svoja iskustva, duša sa svešću životinje se poistovećivala (preko svoje svesti) sa raznim vrstama životinja u grubom svetu, u vodi, na zemlji, ispod površine zemlje i ostvarila iskustvo živog bića, najčešće kao četvoronožno biše obdareno životom, osetima i voljnim kretanjem, koje je stalno moralo da se bori za hranu i opstanak, nekada kao biljožder, a nekada kao mesožder. Forma životinje nema uspravan, odnosno stojeći položaj i ima tendenciju da gleda nadole, sa pognutom glavom. Međutim, majmuni su najrazvijeniji tip životinja i teže da stoje uspravno kao ljudska bića.

Ultimately, after ages and cycles, when all the impressions of the most-last but one species of animal-form are experienced and exhausted through the medium of the most-last species of animal-form, the consciousness of the soul dissociates itself from the most-last species of animal-form and the conscious soul no longer identifies itself with this most-last species of animal-form. This form is dissociated by the consciousness of the soul and is dropped or shed. However, though the most-last species of animal-form is dropped or shed, the impressions of the most-last species of animal-form are left or retained, and the consciousness of the soul is centralized or focussed on the impressions of the most-last species of animal-form. The conscious soul is once again without form.

Kada se konačno, nakon mnogo era i ciklusa, sve impresije poslednje-u-nizu-pretposlednjih vrsta forme životinja prožive i iscrpe kroz medijum poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje, svest duše se odvaja od ove poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje i svesna duša se više ne poistovećuje sa ovom poslednjom-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje. Svest duše se odvaja od te forme koja biva odbačena odnosno napuštena. Međutim, iako je poslednja-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje odbačena, odnosno napuštena, impresije te poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje ostaju, odnosno bivaju zadržane i svest duše se usredsređuje, odnosno fokusira na impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje. Svesna duša je ponovo bez forme.

These impressions must necessarily be experienced and exhausted, and hence the consciousness of the soul now associates itself with another suitable medium and the soul perforce tends to identify itself through its own consciousness with the most-first human-form. This human-form is no other than the consolidated mould or cast of the impressions of the most-last species of animal-form.

Ove impresije neizostavno moraju da budu proživljene i iscrpljene pa se stoga svest duše sada spaja sa novim pogodnim medijumom, a duša teži da se poistoveti preko svoje sopstvene svesti sa prvom-u-nizu-prvih formi čoveka. Ta forma čoveka nije ništa drugo do zgusnuti kalup ili otisak impresija poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje.

Through the most-first human-form the consciousness of the soul experiences and exhausts the impressions of the most-last species of animal-form.

Preko te prve-u-nizu-prvih forme čoveka svest duše proživljava i iscrpljuje impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinja.

When all the impressions of the most-last species of the animal-form are experienced and exhausted by the consciousness of the soul, then the consciousness of the soul dissociates itself from the most-first human-form and the conscious soul automatically drops or sheds the body association. This is called the death of the most-first human-form. But the consciousness of the soul is now focussed or centralized in the impressions of the most-first human-form and the soul is now temporarily without a form.

Kada svest duše proživi i iscrpi sve impresije poslednje-u-nizu-poslednjih vrsta forme životinje, tada se svest duše odvaja od prve-u-nizu-prvih formi čoveka, a svesna duša automatski odbacuje odnosno napušta spoj sa telom. To se naziva smrću te prve-u-nizu-prvih formi čoveka. Međutim, svest duše je sada fokusirana, odnosno usredsređena na impresije te prve-u-nizu-prvih formi čoveka, a duša privremeno ostaje bez forme.

In order that the impressions of the most-first human-form may be experienced and exhausted, the consciousness of the soul associates itself with another appropriate medium, and the conscious soul is thereupon inclined to identify itself with the most-next human-form, which form is no other than the consolidated mould or cast of the impressions of the most-first human-form just dropped or shed. This identification of the conscious soul with the next form and those following is called the birth of a human being.

Da bi impresije te prve-u-nizu-prvih formi čoveka mogle da budu proživljene i iscrpljene, svest duše se spaja sa sledećim pogodnim medijumom i svesna duša je usled toga nagnana da se poistoveti sa prvom-sledećom-u-nizu formom čoveka koja nije ništa durgo do zgusnuti kalup ili otisak impresija te prve-u-nizu-prvih formi čoveka koja je upravo odbačena, odnosno ostavljena. Ovo poistovećenje svesne duše sa sledećom formom i formama koje za njom slede, naziva se rođenjem ljudskog bića.

As soon as the consciousness of the soul associates with the most-first human-form the EVOLUTION OF CONSCIOUSNESS IS FULL AND COMPLETE.[1] Because the consciousness1 of the soul is fully developed in human-form, the evolution of form is also complete, and no new higher forms are now evolved once the conscious soul identifies itself with the most-first human-form. In short, in human-form the consciousness of the soul is full and complete. The process of the evolution of consciousness is brought to a standstill. The human-form is the highest and the most sublime form evolved during the evolution of consciousness. Hence in the human being consciousness is fully developed and the form moulded and cast after ages and cycles is the most perfect form or medium. The consciousness of the soul therefore utilizes this perfect medium to experience and completely exhaust all impressions so that the fully conscious soul becomes devoid of any impression whatsoever, and thus is able to realize its own real, eternal and infinite state in the Over-Soul.

Onog trenutka kada se svest duše spoji sa tom prvom formom čoveka EVOLUCIJA SVESTI JE POTPUNA I DOVRŠENA.[2] Pošto se svest[3] duše potpuno razvila u formi čoveka, završena je i evolucija formi. Kada se duša jednom poistoveti sa tom prvom-u-nizu-prvih formi čoveka, više ne dolazi do razvitka novih viših formi. Ukratko, u formi čoveka je svest duše potpuna i savršena. Proces evolucije svesti stiže do kraja. Forma čoveka je najviša i najuzvišenija forma koja se razvila u procesu evolucije svesti. Stoga je u ljudskom biću svest potpuno razvijena, a forma koja je oblikovana i uobličavana kroz ere i cikluse je najsavršenija forma odnosno medijum. Zbog toga svest doše koristi ovaj savršeni medijum da proživi i sasvim do kraja iscrpi sve impresije tako da se duša sa punom svešću oslobodi svih mogućih impresija i tako osposobi za spoznaju sopstvenog istinskog večnog i beskonačnog stanja u Najvišem Jastvu.


[Meher Baba maintains that such subjects should no longer be left indefinite, although he concedes that belief or non-belief in evolution and reincarnation does not in any way hasten or impede man’s spiritual progress. He tells us the spiritual significance of evolution and reincarnation in the following words: “It is the evolutionary struggle that enables the soul to develop full consciousness as that in the human-form, and the purpose having been achieved, the side issues or by-products of evolutionary travel (the nuqush-e-amal or sanskaras) have to be done away with, while retaining the consciousness intact. The process of reincarnation therefore is to enable the soul to eliminate the sanskaras by passing through the furnace of pain and pleasure.” Ed.][1]

1. All numbered references are contained in the Supplement

[2] Meher Baba smatra da ovo pitanja ne bi trebalo da i dalje ostanu nejasna, mada kaže da verovanje ili neverovanje u evoluciju i reinkarnaciju ni na koji način ne ubrzava niti usporava čovekov spiritualni napredak. On nam ukazuje na spiritualni značaj evolucije i reinkarnacije sledećim rečima: „Evoluciona borba omogućava duši da razvije punu svest kakva postoji u formi čoveka. Kada se cilj dosegne, sporedni efekat ili nusprodukt evolutivnog putovanja (nugush-e-amal ili sanskare)  moraju biti uklonjeni, a svest održana. Proces reinkarnacije postoji zbog toga da omogući duši da se, prolazeći kroz žestok bol i uživanja, oslobodi sanskara. Ur.DODD,MEAD Co.

[3] 1 Vidi takođe belešku 1 u Dodatku. Sve brojčane reference su navedene u Dodatku.