Poglavlje 8c

In the very act of becoming the creator,  preservation of all things created follows and the creator, perforce, simultaneously has to play the role of the preserver. Concurrently, in the very act of becoming the preserver, destruction of all things preserved is anticipated. Therefore, all things are advertently or inadvertently preserved, and the preserver therefore establishes in the present the future of all things created and preserved, anticipating the inevitable destruction.

Očuvanje svega stvorenog nužno proizilazi iz samog čina postajanja tvorcem te tako, sticajem datih okolnosti, tvorac istovremeno mora da igra i ulogu čuvara. Istovremeno, u samom činu postajanja čuvarem već je unapred prisutno uništenje svega čuvanog. Dakle, sve se čuva, namerao ili nenamerno, i stoga čuvar u sadašnjosti postavlja temelje budućnosti svega što je stvoreno i što je sačuvano, predviđajući neizbežno razaranje.

God in His original infinite divine dream state eternally plays the three roles of the Creator, the Preserver and the Destroyer simultaneously.

Bog u Svom izvornom beskonačnom božanskom stanju sna večno igra sve tri ove uloge istovremeno – ulogu Tvorca, Čuvara i Razarača.

When God is in the process of preserving His own infinite Creation, He is already at the same time in the future, and having preserved what He created, which has passed, the future is definitely established before Him even in His eternal present, which future will destroy what He created in the past and what He preserved in the present. Therefore God, being omniscient and eternally of the present, knows of the past which He eternally preserves as the present; and also, at the same time, He constantly experiences in advance, in His eternal present, all that which is of the future.

Dok je u procesu očuvanja Svoje sopstvene beskonačne Kreacije, On je istovremeno i u budućnosti, i budući da je sačuvao ono što je stvorio, a što je prošlo, On definitivno ustanovljava budućnost u svojoj večnoj sadašnjosti, budućnost koja će razoriti sve ono što je On stvorio u prošlosti i što je sačuvao u sadašnjosti. Prema tome, Bog, koji je sveznajući i večno u sadašnjosti, zna prošlost koju večno čuva u vidu sadašnjosti, a istovremeno, On stalno unapred doživljava u Svojoj večnoj sadašnjosti sve ono što pripada budućnosti.

Similarly, God in the man state, as man, inadvertently witnesses all the time in his dream state that which is also to be experienced in the future of his awake state. Man thus finds that he sometimes has prescience of things that come to pass after a lapse of time.

Slično tome, Bog u stanju čoveka, kao čovek, nenamerno sve vreme u stanju sna vidi ono što će doživeti u budućnosti u svom budnom stanju. Tako čovek otkriva da ponekad poseduje znanje o stvarima koje se ostvaruju nakon izvesnog vremena.

To sum up: In the very act of creation, the acts of preservation and destruction are also present; so, by creating illusion God, as it were, simultaneously preserves and destroys it.

Da rezimiramo: U samom činu stvaranja prisutni su i očuvanje i razaranje; stvarajući iluziju Bog je istovremeno i čuva, i uništava.

In reality, therefore, nothing is created that remains to be preserved  and  destroyed,  because  the created  Creation  is  of  the Nothing, and this Nothing in reality means absolutely nothing in all respects.

U stvarnosti se, stoga, ne stvara ništa što bi trebalo sačuvati i uništiti zbog toga što je stvorena Kreacija sazdana od Ničega, a to Ništa u stvarnosti označava apsolutno ništa u svakom pogledu.

Though this Nothing is indeed nothing at all, yet when it is said that the Nothing is created by Brahma, preserved by Vishnu and destroyed by Mahesh or Shiva, it is spoken of only in terms of the infinite illusion, i.e., in terms of the infinite, divine dream state of God related to the illusory universe—the brahmand.[1]

Mada je ovo Ništa doslovno ništa, ipak, kada se kaže da je to Ništa stvorio Brahma, da ga čuva Vishnu i razara Mahesh ili Shiva, tada se o Ničemu govori u smislu beskonačne iluzije, to jest, u smislu beskonačnog božanskog stanja sna Boga u odnosu na varljivi univerzum – brahmand[2].

In the eternity of reality there is absolutely no such thing as creation, preservation or destruction, neither is there space, nor is there any scope for relativity, much less could there ever be the correlated factors of time, such as the past, present and future.

U večnosti stvarnosti ne postoji stvaranje, čuvanje, ili razaranje, niti postoji prostor, ili mogućnost ispoljavanja relativnosti, a još manja je mogućnost postojanja sa njom povezanih faktora vremena kao što su prošlost, sadašnjost i budućnost.

In the eternity of Reality, the one, infinite, eternal, all-pervading existence is.

U večnosti Stvarnosti postoji jedno jedino, beskonačno, večno, sveprisutno postojanje.

In short, when the consciousness of a man makes him experience the impressions of the Nothing sub-consciously, the man is said to be dreaming a dream. When the consciousness of the man causes him to experience more realistically the impressions of the same Nothing full-consciously, the man is said to be dreaming yet another dream into the dream, or he is said to be dreaming into the dream a vacant dream, experiencing the Nothing into Nothing. Hence it is said most appropriately that the world and its affairs are Nothing into Nothing—dream into dream. This means that God in the man state experiences the life of man as a vacant dream into the divine dream, which means Creation. Or, in other words, the life of man is yet but another dream of God in the dreaming of His divine dream or the Creation.

Ukratko, kada ljudska svest navede čoveka da podsvesno doživi impresije Ničega, tada se kaže da čovek sniva san. Kada svest navede tog čoveka da potpuno svesno doživi impresije tog istog Ničega još stvarnije, kaže se da čovek sanja u snu još jedan san ili da u snu sanja ništavan san, doživljavajući to Ništa u Ničemu. Zbog toga bi bilo najprikladnije da se kaže da su svet i sva zbivanja u njemu samo Ništa u Ničemu – san u snu. To znači da Bog u stanju čoveka proživljava ljudski život kao neki prazan san u božanskom snu, koji je Kreacija. Drugim rečima, život čoveka je samo još jedan san Boga koji sanja svoj božanski san ili Kreaciju.

Although God in the man state has gained full consciousness and falsely experiences the multifarious impressions of the false infinity of Nothingness as the reality of the gross world, this full consciousness and these innumerable impressions are all absorbed or gulped in while God in the man state passes away in the sound sleep state, indirectly asserting His original divine state of divine sound sleep. When God in the man state completely wakes up every day from His sound sleep state, the full consciousness which lay dormant during sound sleep and the multitude of impressions which had vanished (i.e., out of sight and out of experience) in the sound sleep are now all catapulted out to produce once again the false experiences of the finite Nothing manifesting as real and infinite Nothingness.

Iako je Bog u stanju čoveka stekao potpunu svest i nestvarno doživljava raznovrsne impresije nestvarne beskonačnosti Ništavila kao stvarnost grubog sveta, ova potpuna svest i ove bezbrojne impresije se povlače i uranjaju kada Bog u ljudskom stanju prelazi u stanje dubokog sna, indirektno potvrđujući Svoje izvorno božansko stanje dubokog božanskog sna. Kada se Bog u ljudskom stanju svakog dana budi iz stanja Svog dubokog sna, potpuna svest koja je za vreme stanja dubokog sna bila uspavana, i bezbrojne impresije koje su bile nestale (odnosno, nestale van vidokruga, i van doživljavanja) u dubokom snu, sada bivaju izbačeni kao iz katapulta da još jednom stvore nestvarne doživljaje tog konačnog Ništa koje se ispoljava kao stvarno i beskonačno Ništavilo.

This unending chain of alternating absorption and ejection of consciousness and impressions in the alternating sound sleep and awake states continues until ultimately all of the impressions are ousted or wiped off clean through the experiencing of the opposite impressions in the processes of reincarnation and involution of consciousness. Thus impressionless consciousness alone remains to give God the conscious experience of His original, eternal, infinite, real God-state.

Ovaj beskrajni lanac naizmeničnog uranjanja i izranjanja svesti i impresija u naizmeničnom sledu stanja dubokog sna i stanja budnosti se nastavlja sve dok se konačno sve impresije ne istisnu ili potpuno izbrišu kroz proživljavanje oprečnih impresija u procesu reinkarnacije i involucije svesti. Tada ostaje samo svest bez impresija koja omogućava Bogu da svesno doživi Svoje izvorno, večno, beskonačno, istinsko stanje Boga.

As God invariably gains full and unimpressioned consciousness through the human-form, the different states of man may be taken as examples with which to compare the different states of God.

Pošto Bog uvek stiče potpunu svest bez impresija isključivo kroz formu čoveka, razna čovekova stanja mogu da posluže kao primeri za opisivanje raznih stanja Boga.

The sound sleep state of God in the man state not only resembles the divine sound sleep state of God but is literally the same original divine sound sleep state of God in the Beyond the Beyond state of God-Is where unbounded, absolute vacuum prevails.[3]

Stanje dubokog sna Boga u stanju čoveka ne samo da podseća na Božije stanje božanskog dubokog sna, nego doslovno i jeste to isto izvorno stanje božanskog dubokog sna Boga u stanju Bog-Jeste s One Strane Onostranog u kome vlada neograničena apsolutna praznina.[4]

When man passes away in the sound sleep state, absolute vacuum and no consciousness prevails, and though the “self” in man continues to breathe normally, yet in that “self” of man there is no consciousness of its limited “I” or ego, nor is there consciousness of the limited mind, energy, body or the world. The self in man is not even conscious of its own being. In short, in the sound sleep state of man the “self-is” and consciousness “is-not.”

Kada čovek ude u stanje dubokog sna, tada preovlada apsolutna praznina bez svesti, i mada ˝jastvo˝ u Čoveku nastavlja da živi normalno, ipak u tom čovekovom ˝jastvu˝ ne postoji svest o njegovom neograničenom ˝ja˝ ili egu, niti postoji svest o ograničenom umu, energiji, telu ili svetu. Jastvo u čoveku nije svesno čak ni svog postojanja. Ukratko rečeno, u stanju dubokog sna čoveka, ˝jastvo-jeste˝, a svest ˝nije˝.

When a man wakes up daily from his sound sleep state he normally just wakes up for no reason whatsoever except that his own dormant consciousness of impressions urges or excites his subconsciousness to eject out the consciousness, and experience the dormant  impressions  which apparently vanish in sound sleep. Therefore, as soon as the man wakes up, he invariably and simultaneously gains consciousness at first of his surroundings and gradually then of his own “self” with all of its paraphernalia of the limited “I,” the mind, energy, the body and the world.

Kada se čovek svakoga dana budi iz svog stanja dubokog sna, on se obično budi samo zbog toga što njegova vlastita uspavana svest o impresijama nagoni ili pobuđuje njegovu podsvest da izbaci svest na površinu i proživi uspavane impresije koje prividno nestaju za vreme dubokog sna. Prema tome, onoga trenutka kada se probudi, čovek neminovno najpre biva svestan svoje okoline, a zatim postepeno i svog sopstvenog ˝jastva˝ sa svim njegovim pratećim osobinama koje potiču od ograničenog ˝ja˝, uma, energije, tela i sveta.

Similarly, no rhyme, no reason and no cause other than the original, infinite whim of the absolutely independent God was the actual Cause—the original cause—for God in the original divine sound sleep state to wake up out of the unbounded, original vacuum.

Slično tome, nije postojao nikakav drugi smisao, nikakav razlog, nikakav povod sem te prvobitne beskonačne ćudljive želje apsolutno slobodnog Boga koja je bila stvarni Uzrok – prvobitni uzrok – buđenja Boga iz neograničene, prvobitne praznine prvobitnog, božanskog stanja dubokog sna.

Just as a man, who wakes up from his sound sleep state,[5] has invariably to pass through the state of dreaming first and then wake up completely, gaining full consciousness after the semi-conscious state of the dream (which may last for a very long duration or may last only for a split second), so, too, is it the case with God in the God-Is state. Before completely waking up from His original divine sound sleep state, God necessarily experiences the divine semi-conscious state which is the divine dream state or the creator state.

Kao što čovek koji se budi iz dubokog sna[6] uvek mora prvo da prođe kroz stanje sanjanja pre nego što se sasvim probudi i tako stekne punu svest tek nakon polu-svesnog stanja sna (koje može da traje vrlo dugo ili samo tren), to isto se dešava i sa Bogom u stanju Bog-Jeste. Pre nego što se sasvim probudi iz prvobitnog božanskog dubokog sna, Bog neizbežno doživljava božansko polu-svesno stanje, a to je stanje božanskog sna, odnosno stanje tvorca.

The original, infinite whim, as the Cause, manifested the first trickle of most-finite consciousness in God. This most-finite consciousness made God, now in a semi-conscious state, experience through sub-consciousness the most-finite impression of the latent Nothing which was also manifested as the Nothingness. This experience of the most-finite first impression of Nothingness began the “divine dream”—the creation of the universe.

Prvobitna, beskonačna ćudljiva želja je u vidu Uzroka dovela do manifestovanja prvog traga najkonačnije svesti u Bogu. Ova najkonačnija svest navela je Boga, sada u polu-svesnom stanju, da preko podsvesti doživi najkonačniju impresiju tog latentnog Ništa koje se takođe manifestovalo kao Ništavilo. Ovo doživljavanje najkonačnije prve impresije tog Ništa započelo je ˝božanski san˝ – stvaranje univerzuma.

Thus the first trickle of consciousness in the God-Is state in fused God with the divine sub-consciousness which in turn bestowed the divine semi-conscious state upon God Who was in the divine sound sleep state. In this divine semi-conscious state, God dreams divinely and experiences the divine dream, or the Creation, much before the real, divine awakening state, which state, awakening Him completely, would give Him the experience of God fully conscious of His infinite, unbounded and unlimited divine nature.

Tako je prvi trag svesti u stanju Bog-Jeste prožeo Boga božanskom podsvešću koja je zauzvrat podarila božansko polu-svesno stanje Bogu koji je bio u stanju dubokog božanskog sna. U ovom božanskom polu-svesnom stanju, Bog sanja božanski i doživljava božanski san, ili Kreaciju, mnogo pre stvarnog, božanskog stanja buđenja koje će Mu, kada se u potpunosti probudi, omogućiti da doživi Boga koji je potpuno svestan Svoje beskonačne, bezgranične i neograničene božanske prirode.

This divine sub-consciousness of God also emerged from the Nothing which was latent in the God-Is state of the Everything, and necessarily was projected through the creation point, or Om point, in the original absolute vacuum of the Everything.

Ova božanska podsvest Boga je takođe izronila iz Ničega koje je bilo nemanifestovano u Svemu u stanju Bog-Jeste i neizbežno se projektovala iz tačke kreacije, odnosno Om tačke, u prvobitnoj apsolutnoj praznini Svega.

The  very  vibrations of the  projection of  the divine  subconsciousness of God, through the creation point in the original absolute vacuum, bestirred the divine sound sleep state of God and made manifest the original breath of God, or the original Word—the divine nad—together with space, time and the cosmic universe, with all of its paraphernalia of the limited and finite ego, mind, energy and the individual and multiple forms.

Vibracije koje su nastale pri izbijanju božanske podsvesti samoga Boga kroz tačku kreacije u prvobitnoj apsolutnoj praznini, poremetile su božansko stanje dubokog sna samoga Boga i manifestovale prvobitni Božiji dah, ili prvobitnu Reč – božansku nad – zajedno sa prostorom, vremenom i kosmičkim univerzumom, sa svim njihovim pratećim obeležjima ograničenog i konačnog ega, uma, energije, pojedinačnih i višestrukih formi.

As the projection of the infinite divine sub-consciousness of God  in the  divine  dream  state gathers  momentum, the  divine dream, or the Creation, begins to evolve, and God in the divine semi-conscious state  not  only  begins to experience the  divine dream but simultaneously gets involved in His divine dream by identifying and associating Himself with all the things which He experiences in the field of cosmic evolution.

Dok izbijanje te beskonačne božanske podsvesti Boga u stanju božanskog sna uzima maha, božanski san, odnosno Kreacija, počinje da evoluira i Bog u božanskom polu-svesnom stanju ne samo da počinje da doživljava božanski san, već istovremeno biva uvučen u sopstveni božanski san kroz poistovećivanje i spajanje sa svim stvarima koje doživljava u kosmičkoj evoluciji.

When the infinite divine sub-consciousness of God has projected infinitely through the creation point in the absolute vacuum, the whole Creation projects forth gradually and evolves in size, shape, form, colour, and so forth, in accordance with the intensity of the projection of the divine sub-consciousness.

Nakon beskonačnog izbijanja Božije beskonačne božanske podsvesti iz tačke kreacije u apsolutnoj praznini, čitava Kreacija postepeno izranja i nastavlja da razvija svoju veličinu, oblik, formu, boju, itd., u skladu sa intenzitetom izbijanja božanske podsvesti.

KARTA III – Stvarno buđenje

At this stage God, in the Beyond the Beyond state of divine sound sleep, is just aroused from the divine sound sleep—not completely but semi-consciously—even after the complete emergence of the divine infinite sub-consciousness that was latent in God.

U ovoj fazi se Bog, koji je u stanju božanskog dubokog sna s One Strane Onostranog, budi iz božanskog dubokog sna – ne sasvim, nego polu-svesno, čak i nakon potpunog izranjanja božanske bezgranične podsvesti koja je bila nemanifestovana u Bogu.

God, being now in the more evolved divine semi-conscious state, experiences more forcefully the divine dream and also identifies and associates Himself more intensely with His very Creation.

Budući da je sada na razvijenijem stupnju božanskog polu-svesnog stanja, Bog intenzivnije proživljava božanski san, a isto tako se u još većoj meri poistovećuje i vezuje za sopstvenu Kreaciju.

Gradually, though now more forcefully, God experiences Himself as everything in the cosmic evolution and identifies Himself with the universes, the airs, the inanimate and animate beings—such as stones, metals, vegetation, birds, worms, fishes, animals and human beings. God in this way receives apparently real, but really false, answers to His First Word “Who am I?”—such as “I am stone,” “I am metal,” and so forth, and finally obtains the answers “I am man,” “I am woman.”

Postepeno, ali sada sve snažnije, Bog doživljava Sebe kao sve u kosmičkoj evoluciji i poistovećuje Sebe sa univerzumima, atmosferama, neživim i živim bićima poput kamenja, metala, biljaka, ptica, crva, riba, životinja i ljudskih bića. Na taj način Bog dobija naizgled istinite, a zapravo neistinite odgovore na svoju Prvu Reč ˝Ko sam ja?˝, odgovore kao što su: ˝Ja sam kamen˝, ˝Ja sam metal˝, itd., i na kraju dobija odgovore: ˝Ja sam muškarac˝, ˝Ja sam žena˝.

When God identifies Himself with human beings, He is no longer semi-conscious; because at this stage in the divine dream state, as soon as God identifies Himself with a human form He gains full consciousness.

Kada se Bog poistoveti sa ljudskim bićima, On više nije polu-svestan; u toj fazi u stanju božanskog sna, člm se poistoveti sa ljudskim bićem, On stiče potpunu svest.

Full consciousness now having been gained, this consciousness ought to dispel all dreams and cause God to experience the real awake state, giving Him the realization that He is God. At this stage, although God identifies Himself with human beings and although  God  is now  fully  conscious, with a  feeling of greatest awareness,[7] yet God has not realized His real, divine awake state because the full consciousness thus far gained is of the Nothingness of the Nothing which was latent and which is now manifested apparently as Everything through the projection of His own divine infinite sub-consciousness. This leads God to identify Himself with His projected creation rather than to become conscious of Himself as the real Everything and of His own identity as God.

Sada, kada je potpuna svest stečena, ta svest mora da rasprši sve snove i da navede Boga da doživi potpuno budno stanje i pruži spoznaju da je On Bog. Iako u ovoj fazi Bog poistovećuje Sebe sa ljudskim bićima i mada je Bog sada potpuno svestan i ima osećaja najveće svesnosti[8], Bog još ne spoznaje Svoje istinsko božansko stanje budnosti, zato što je do tog trenutka sticana i stečena potpuna svest proistekla iz Ništavila onog Ništa koje je bilo nemanifestovano i koje se sada naizgled ispoljava kao Sve kroz izbijanje Njegove sopstvene božanske beskonačne podsvesti. Ovo navodi Boga da se poistoveti sa Svojom projektovanom kreacijom, a ne navodi ga da postane svestan da je On istinsko Sve i svestan Svog identiteta kao Boga.

In short, this is the stage at which God, while identifying Himself with human beings in full consciousness, still remains quite oblivious of His own real and original state of God-Is.

Ukratko, to je stupanj na kome Bog, dok potpuno svesno poistovećuje Sebe sa ljudskim bićima, još uvek ne zna za svoje istinsko i izvorno stanje Bog-Jeste.

Even in this state of full consciousness God still continues to experience the world of His own creation, and with greatest awareness simultaneously continues to identify Himself with human beings, thus finding Himself sometimes as man and sometimes as woman according to the predominance of impressions which are opposite in nature. In other words, God in the man state, although fully conscious and completely aware, experiences Himself not as God in the God-Is state but as man in the human state, not as infinite but as finite.

Čak i u ovom stanju potpuno razvijene svesti, Bog i dalje doživljava svet koji je On sam stvorio i, istovremeno, uz potpunu svest, nastavlja da poistovećuje Sebe sa ljudskim bićima, te tako ponekad Sebe ostvaruje kao muškarca, a ponekad kao ženu, u skladu sa preovlađujućim i po prirodi oprečnim impresijama. Drugim recima, iako je Bog u stanju čoveka obdaren potpuno svešću i potpuno svestan, on ne doživljava Sebe kao Boga u stanju Bog-Jeste, već kao čoveka u stanju čoveka, i ne kao beskonačnog, nego kao konačnog.

The paradoxical irony is that God the Real now finds false creation as real, having lost His own reality in illusion and having made His own reality an obstacle to experiencing Reality.

Paradoksalna ironija je što Stvarni Bog sada smatra nestvarnu kreaciju stvarnom, izgubivši Svoju sopstvenu stvarnost u iluziji i načinivši Svoju sopstvenu stvarnost preprekom u doživljavanju Stvarnosti.

In order that God-in-man should experience Himself as God-in-Reality, the projection of the full consciousness of God, which is now fixed on man, should be so drawn inward that the same full consciousness, which when projected outward identified God as man, should now identify Him as Himself. This is realization of the God state and this realization is the divine goal which alone brings about the end of the divine dream.

Da bi Bog-u-čoveku doživeo Sebe kao Boga-u-Stvarnosti, to projektovanje potpune Božije svesti, koje je sada usredsređeno na čoveka, treba da se usmeri unutra kako bi ta ista potpuna svest, koja je poistovetila Boga sa čovekom onda kada je bila projektovana napolje, sada poistovetila Boga sa Njim samim. Ovo predstavlja ostvarivanje stanja Boga i to ostvarenje je božanski cilj koji sam po sebi okončava božanski san.

Attainment of the divine goal would mean that at this stage God-in-man, through the gradual process of involution of consciousness, should eventually experience the passing-away-in that original divine sound sleep state of absolute vacuum while retaining the legacy of the full consciousness which has been gained. Thus God would be able to realize His eternal “I am God” state consciously. Whereupon, attaining His original state consciously, God would experience His own divine eternal existence and His own divine nature which is the Everything—infinite and real; and so at last get the real answer to His First Word or question of “Who am I?” as “I am God.”

Postizanje božanskog cilja bi značilo da na ovom stupnju Bog-u-čoveku, kroz postepeni proces involucije svesti, konačno doživljava nestajanje u onom izvornom stanju božanskog dubokog sna potpune praznine, a istovremeno zadržava potpunu svest koju je stekao. To je način na koji Bog svesno spoznaje Svoje večno stanje ˝Ja sam Bog˝. Postigavši svesno svoje izvorno stanje, Bog doživljava Svoje sopstveno večno božansko postojanje i Svoju božansku prirodu koja jeste Sve – beskonačno i stvarno; i tako konačno dobija istinit odgovor na svoju Prvu Reč, odnosno pitanje, ˝Ko sam ja?˝-a to je, ˝Ja sam Bog˝.

To make it clearer, to attain the divine goal with full consciousness evolved, the human-conscious God strives, through further experiences by the process of reincarnation, to withdraw inwards towards Himself the already projected full consciousness, which He gained as soon as He identified Himself with the first human-form in His divine dream (Creation).

Da pojasnimo, da bi postigao božanski cilj sa potpuno evoluiranom svešću, Bog koji poseduje ljudsku svest nastoji da, kroz iskustva u procesu reinkarnacije, usmeri unutra, prema Sebi, već projektovanu potpunu svest koju je stekao onog trenutka kada je Sebe poistovetio sa prvom formom čoveka u Svome božanskom snu (Kreaciji).

As this stage of the beginning of the end of the divine dream approaches, the full consciousness of God which experiences the false awake state in the human form strives to the utmost through the process of involution to withdraw inwards, unto Himself, this fully evolved consciousness which is projecting outwards onto all things in the cosmic universe rather than unto Himself.

Dok se ova faza početka kraja božanskog sna približava, potpuna svest Boga, koja proživljava to neistinito budno stanje u formi čoveka, svim silama teži da se tokom procesa involucije usmeri prema unutra, prema Njemu samom, i to baš ta potpuno razvijena svest koja se ne usmerava na Njega nego se projektuje napolje, na sve stvari u kosmičkom univerzumu.

In order to describe the various stages by which the complete unconsciousness of God in His original sound sleep state gradually projected full consciousness through the process of evolution of consciousness, and how the projected consciousness was eventually withdrawn inwards through the process of involution of consciousness, after numerous reincarnations, before actually experiencing the real divine awake state of “I am God,” let the different stages be visualized step by step, comparing each stage of gradual gain in consciousness of God with the relative states of a normally conscious man who is at first in sound sleep and who subsequently gains consciousness enough to realize eventually his ordinary awake state every day.

Da bismo opisali različite faze u kojima je potpuna nesvesnost Boga u njegovom prvobitnom stanju dubokog sna postepeno projektovala potpunu svest tokom procesa evolucije svesti, i način na koji se ta projektovana svest konačno usmerila prema unutra tokom procesa involucije svesti, nakon bezbroj reinkarnacija, pre no što je stvarno doživela istinsko božanske budno stanje ˝Ja sam Bog˝, vizualizovaćemo te različite faze, jednu po jednu, upoređujući svaku od tih faza kroz koje Bog postupno stiče sve veću svest, sa odgovarajućim stanjima čoveka koji poseduje uobičajenu svest i koji je isprva u dubokom snu, a kasnije postaje dovoljno svestan da bi spoznao svoje obično svakodnevno budno stanje.


[1] Of the three aspects—Creator, Sustainer and Dissolver—Sustainer is the most important because “The Present” which sustains the past and the future is most important. Therefore, Parvardigar (Vishnu)—the Sustainer—is the most important aspect of God.

[2] * Od ova tri aspekta – Tvorac, Čuvar i Razarač – najznačajniji je aspekt Čuvara zbog toga što je ˝Sadašnjost˝, koja održava prošlost i budućnost, najznačajnija. Prema tome Parvadigar (Vishnu) – Čuvar – je najznačajniji aspekt Boga.

[3] There is a profound and very real relationship between God-realization and sound sleep. The eternal desire of the soul is to become one with God, but because consciousness attaches itself to the gross, the soul seems to become one merely with the gross. In the stone state, for instance, gross consciousness makes the soul identify itself with the stone although, in reality, the soul is all the time one with God. To make this clearer, let us suppose that you take opium or an intoxicating drink. You feel elated or depressed, although there is no radical change in your body, and it is only the consciousness that is affected and gives rise to your feelings. Thus you, as an individual soul, are twenty-four hours within and one-with God, although you feel merely gross-conscious.

Again, let us suppose that you feel tired and fed up and that you go to sleep. What is it that you are trying to do? It is nothing but to try to take refuge in God—your natural and inherent state. The whole Creation therefore has this conscious or unconscious tendency to take shelter in God the Over-Soul by entering the state of sound sleep for a time.

[4] Postoji duboka l veoma stvarna veza između postajanja jednoga sa Bogom i dubokog sna. Večna želja duše je da postane jedno sa Bogom, ali baš zbog toga što se svest vezuje za grubo, čini se kao da duša postaje jedno samo sa tim grubim. U stanju kamena, na primer, gruba svest navodi dušu da se poistoveti sa kamenom, mada je u stvarnosti duša sve vreme jedno sa Bogom. Da bi ovo pojasnili, pretpostavimo da ste uzeli opijum ili neko jako piće. Vi osećate ushićenje ili neraspoloženje, iako se u vašem telu nije odigrala nikakva korenita promena, uticaj je izvršen samo na svest i dovodi do javljanja vaših emocija. Tako ste i vi, kao individualna duša, dvadeset-četiri časa dnevno u Bogu i jedno sa njim, mada osećate da ste jedino svesni grubog.

Pretpostavimo da osećate umor, svega vam je dosta, i odlazite da spavate. Šta je to što pokušavate da uradite? To nije ništa drugo do pokušaj da nađete utočište u Bogu – vašem prirodnom i urođenom stanju. Čitava Kreacija, stoga, ima ovu svesnu ili nesvesnu težnju da nade utočište u Bogu – Najvišem Jastvu, privremenim ulaženjem u stanje dubokog sna.

[5] See chart “Real Awakening” facing this page.

[6] Vidi kartu III – ˝Stvarno buđenje˝

[7] Before attaining human form there is consciousness but not awareness. In sound sleep there is neither consciousness nor awareness. Till the sixth plane there is awareness. In the seventh plane there is only consciousness.

[8] Pre nego što se dosegne ljudska forma, postoji svest ali ne postoji svesnost. U dubokom snu nema ni svesti ni svesnosti. Do šestog nivoa postoji svesnost. Na sedmom nivou postoji samo svest.