Poglavlje 8d

First Stage

Prva Faza

Visualize a man with eyes completely shut and in sound sleep. This man is completely unconscious and is oblivious of all that surrounds him. Now picture  at the same  time the original divine sound sleep state of God as He is in the original absolute vacuum of the God-Is state. In both cases, that is, both in God’s formless state and God’s state of human-form as man or woman, there is complete absence of consciousness, and in both cases absolute vacuum prevails. Simultaneously, also picture the total absence of consciousness in both cases as comparable to the completely shut eyes of a man in sound sleep.

Vizualizujte čoveka sa čvrsto zatvorenim očima u dubokom snu. Taj čovek je potpuno nesvestan i on ne zna ni za jednu stvar iz svog okruženja. Sada predočite sebi prvobitno božanske stanje dubokog sna samog Boga dok se nalazi u prvobitnoj apsolutnoj praznini u stanju Bog-Jeste. U oba slučaja, odnosno, i u stanju Boga koji je bez oblika, i u stanju Boga koji je u formi čoveka, kao muškarac ili žena, postoji potpuno odsustvo svesti i u oba slučaja vlada apsolutna praznina. Istovremeno zamislite slikovito to apsolutno odsustvo svesti u oba slučaja u vidu čvrsto zatvorenih očiju čoveka u dubokom snu.

Second Stage

Druga Faza

Visualize the next state of the man as being still asleep but beginning to open his eyes very, very slightly, because he is just bestirred from his sound sleep state and the spell of absolute vacuum is shattered by the emergence of the dormant impressions now commencing to project through the sub-consciousness of the man which also lay latent in him in his sound sleep state. Because of  the projection of the varied impressions through the subconsciousness of this man, he now begins to experience dreams while still asleep, although no longer in the sound sleep state, because the absolute vacuum no longer prevails. For the man to commence experiencing dreams means that in his initial stage of the semi-conscious state  he  begins  to  experience  through  his  sub-consciousness the dormant impressions of  the Nothingness in sub-subtle forms. The man now is not only in the initial stage of the semi-conscious state and is not only beginning to experience dreams, but he is also starting to get involved in the dreams by beginning to associate with the creatures in sub-subtle forms of his own creation. Thus the projection of impressions, which lay dormant in the sub-consciousness of man, makes man play the role of the hero or the creator in the drama of his dreams. Because this man in this dream state has only just stirred from his sound sleep and has just attained the semi-conscious state, picture this man experiencing the dreams as one who is starting now to open his eyes very, very slightly. The beginning of the opening of the eyes resembles the advent of the first trace of consciousness as sub-consciousness manifested in man.

Vizualizujte sada čovekovo sledeće stanje u kome on još uvek spava, ali počinje veoma, veoma lagano da otvara oči, jer je upravo izronio iz stanja dubokog sna. Car apsolutne praznine je raspršena pomaljanjem umrtvljenih impresija koje sada počinju da se projektuju iz čovekove podsvesti koja je takođe bila latentno prisutna u čoveku za vreme njegovog dubokog sna. Zbog pomaljanja raznih impresija iz podsvesti, čovek počinje da sanja dok još uvek spava, premda više nije u stanju dubokog sna pošto više ne vlada apsolutna praznina. Kada čovek počne da doživljava snove, to znači da u početnoj fazi svog polu-svesnog stanja, preko svoje podsvesti, on počinje da doživljava uspavane impresije Ništavila u pod-suptilnim formama. Čovek je sada u početnoj fazi polu-svesnog stanja i ne samo što doživljava snove, nego se, uz to, i upliće u snove time što počinje da se vezuje za tvorevine u pod-suptilnim formama koje pripadaju njegovoj vlastitoj kreaciji. Na taj način, ovo izbijanje impresija koje su u čovekovoj podsvesti bile umrtvljene primorava čoveka da u drami svojih snova igra ulogu junaka, odnosno tvorca. Sada sebi slikovita predstavite tog čoveka koji doživljava snove i počinje veoma, veoma lagano da otvara oči, jer u ovom stanju sna upravo izlazi iz dubokog sna i ulazi u polu-svesno stanje. Početak otvaranja očiju predstavlja pojavljivanje prvog tračka svesti koja se u čoveku ispoljava kao podsvest.

While visualizing this state of man, as a parallel, picture likewise that state of God in which He has just stirred from His original divine sound sleep state. God now only begins to experience the divine dream state, or the Creator state, as soon as the first most-finite impression of the Nothingness is projected through the divine sub-consciousness of God. Both of these—i.e., the Nothingness and the divine sub-consciousness of God—were latent as of Nothing in the original state of God as the Everything. God, now in the initial stage of the divine semi-conscious state, just begins to identify Himself with the creatures of His own Creation (i.e., His own divine dream) through the infinite divine sub-consciousness which just begins to project the Creation, that is, the impressions of the Nothingness.

Dok sebi slikovito predočavate ovo stanje čoveka, uporedo sa tim predočite sebi ono stanje Boga u kome On upravo izranja iz Svog prvobitnog božanskog stanja dubokog sna. Onoga trenutka kada prva najkonačnija impresija Ništavila izroni iz Božije podsvesti, Bog počinje da sanja božanski san, odnosno, doživljava stanje Tvorca. Ijedno i drugo, tj. i Ništavilo i božanska podsvest Boga bili su nemanifestovano budući da pripadaju Ničemu u izvornom stanju Boga koji je Sve. Bog, koji je sada u početnoj fazi božanskog polu-svesnog stanja, počinje da se poistovećuje sa tvorevinama Svoje sopstvene Kreacije (tj. Svog vlastitog božanskog sna) preko beskonačne božanske podsvesti koja upravo počinje da projektuje Kreaciju, tj. impresije Ništavila.

Third Stage

Treća Faza

Visualize the third state of the man as still asleep, but with half-open eyes, because a man in this state now completely experiences the semi-conscious state. In order to picture this complete semi-conscious state of the still-sleeping man, continue to visualize him with eyes very, very slightly open, representing the beginning of the semi-conscious state. In this state, as said above, he starts to experience dreams due to the false, illusory impressions of the Nothingness which were collected sub-consciously and are now ejected out through the projection of the sub-consciousness, giving rise to the beginning of the dream state of man. But, as the dreams continue, and as they gather momentum due to the intensity of the projection of multifarious and varied dormant impressions through the sub-consciousness of the man, he gets more and more involved sub-consciously. As a result he now firmly associates himself with the creatures of his own creation in the dreams and he is completely in the semi-conscious state. This semi-conscious state of the man represents that state which is neither the complete sound sleep state without consciousness nor the complete awake state with full consciousness. This state, so to speak, is the semi-awake state. Now visualize this third state of the man as the state of semi-consciousness represented by half-opened eyes experiencing the dreams more forcefully and much more intently.

Vizualizujte čovekovo treće stanje u kome on još uvek spava, ali sa polu-otvorenim očima zbog toga što u ovom stanju potpuno doživljava polu-svesno stanje. Da biste sebi predstavili ovo potpuno polu-svesno stanje čoveka koji još uvek spava, nastavite da ga vizualizujete sa vrlo, vrlo malo otvorenim očima koje predstavljaju početak polu-svesnog stanja. U ovom stanju, kao što je ranije rečeno, čovek počinje da doživljava snove zbog nestvarnih, varljivih impresija Ništavila koje su se podsvesno nakupljale i koje sada izbijaju sa izranjanjem podsvesti i kod čoveka dovode do nastanka stanja snevanja. Ali, dok snovi i dalje traju i dobijaju na snazi usled intenziteta izbijanja raznolikih i šarolikih umrtvljenih impresija iz čovekove podsvesti, čovek se sve više i više u njih podsvesno upliće. On se zbog toga sada čvrsto vezuje za tvorevine svoje sopstvene kreacije u snovima i u potpunosti je u polu-svesnom stanju. Ovo čovekovo polu-svesno stanje nije ni stanje potpunog dubokog sna bez svesti, ni potpuno budno stanje sa potpunom svešću. Ovo stanje je, takoreći, polu-budno stanje. Sada vizualizujte ovo čovekovo treće stanje kao stanje polu-svesnosti predstavljeno poluotvorenim očima čoveka koji proživljava snove još upečatljivije i pomnije.

While visualizing this state of the man, picture as a parallel that state of God in the divine dream state where God is experiencing a semi-conscious state. At this stage, God as the creator of Creation experiences the creator state through the infinite, divine semi-conscious state. Here the infinite divine sub-consciousness, intensively projecting Creation into being, continually affirms God’s identification with the creatures of His own creation. This gives rise to infinite experiences of a more forceful nature in the divine dream of God, when God actually finds Himself as the creatures of His Creation.

Dok vizualizujete ovo stanje čoveka, istovremeno sebi predstavite ono stanje Boga u stanju božanskog sna u kome Bog doživljava polu-svesno stanje. U ovoj fazi, Bog kao tvorac Kreacije doživljava stanje tvorca kroz to beskonačno, božansko polu-svesno stanje. Dok beskonačna božanska podsvest sada snažnim istiskivanjem gura Kreaciju u postojanje, ona neprekidno potvrđuje poistovećenost Boga sa tvorevinama Njegove sopstvene Kreacije. Ovo vodi bezbrojnim, još upečatljivijim iskustvima u božanskom snu Boga koji Sebe spoznaje kao tvorevine Svoje Kreacije.

Fourth Stage

Četvrta Faza

Visualize the fourth state of the man as that in which he is still asleep but trying gradually to open wider his already half-opened eyes in accordance with the greater and greater intensity of the projection of more and more impressions through the sub-consciousness of the man still in his dream state. Here the man is not only in a semi-conscious state but is verging on being fully conscious, and is about to realize his awake state.

Vizualizujte čovekovo četvrto stanje kao stanje u kome on još uvek spava, ali postepeno pokušava da još više otvori već poluotvorene oči, saobrazno sve intenzivnijem izbijanju sve većeg broja impresija iz podsvesti tog čoveka koji je još uvek u stanju sna. U ovoj fazi, čovek ne samo da je u polu-svesnom stanju, već je nadomak stanja pune svesti i samo što nije ostvario budno stanje.

Now paralleling this, picture also that state of God in the fourth  stage of His divine dream state. Compare the fourth state of the man in the semi-conscious state with a very critical stage in the divine dream state of God. Here the projection of infinite impressions, through the infinite divine sub-consciousness of God, is so intensified in the course of the cosmic evolution of the consciousness of God, that this projection is about to be so completely fixed, or so perfectly focussed, onto the infinity of Nothingness as to identify God with His own most perfect image in His divine dream of Creation. Thus at this stage in the divine dream state, God the Creator is about to identify Himself with a human form after innumerable identifications with all and everything that is in His Creation including inanimate and animate objects. God, in the divine infinite semi-conscious state, is now nearing the verge of gaining full consciousness concurrently with His identification with human form.

Sada, paralelno sa ovim, predstavite sebi stanje Boga u četvrtoj fazi Njegovog božanskog stanja sna. Uporedite četvrto stanje čoveka u polu-svesnom stanju sa veoma kritičnom fazom u Božijem stanju božanskog sna. U ovoj fazi, izbijanje beskonačnih impresija iz Božije beskonačne božanske podsvesti se pojačava u toku kosmičke evolucije Božije svesti do te mere da to izbijanje biva gotovo potpuno usredsređeno, odnosno, tako savršeno fokusirano na beskonačnost Ništavila da poistovećuje Boga sa Njegovom sopstvenom najsavršenijom slikom u Njegovom božanskom snu Kreacije. Prema tome, u ovoj fazi u stanju božanskog sna, Bog Tvorac tek što nije poistovetio Sebe sa ljudskom formom posle bezbrojnih identifikacija sa svim i svačim, i sa neživim i sa živim objektima u Svojoj Kreaciji. Bog u božanskom beskonačnom polu-svesnom stanju se sada približava trenutku sticanja potpune svesti istovremeno sa poistovećivanjem Sebe sa ljudskom formom.

Fifth Stage

Peta Faza

Visualize the fifth state of the man as being still asleep but with eyes now almost open. The man in this state is still in the semi-conscious or semi-awake state, experiencing the dreams at their height in their final stage, in which the impressions are projected through his sub-consciousness with the greatest intensity.  The zenith is reached both by the intensified projection of the impressions in much less hazy forms, or in greater degree of realism, and by relevant dreams which are dreamt in a greater degree of clarity or in their ripe stage. This is the stage in dreams when the sub-subtle forms of Nothingness have reached their zenith and appear more clearly. The dreams at their height now must stop, because the zenith reached by the projections of impressions through the sub-consciousness of the man is at this point sufficient to excite and urge the emergence or manifestation of full consciousness at any moment. This state of the man almost fully conscious may therefore be pictured as a man with his eyes almost wide open, though still asleep. This is the stage reached a split second before the man has roused from his dream state to become wide awake. This is the completely matured semi-conscious state of sub-consciousness.

Vizualizujte čovekovo peto stanje u kome on još uvek spava, ali sa skoro otvorenim očima. Čovek u ovom stanju je još uvek u polu-svesnom, odnosno polu-budnom stanju i proživljavlja snove koji su dostigli vrhunac svog završnog stadijuma u kome impresije izbijaju iz njegove podsvesti najvećim intenzitetom. Zenit se dostiže i kroz jače izbijanje znatno jasnijih impresija, odnosno impresija sa većim stepenom realnosti, i kroz snove koji su sa njima povezani i koji se sanjaju mnogo jasnije, odnosno koji se sanjaju u njihovoj zreloj fazi. To je ona faza snova u kojoj pod-suptilne forme Ništavila dostižu vrhunac i u kojoj se one javljaju jasnije. Snovi koji su sada na vrhuncu moraju da prestanu zbog toga što je zenit koji su impresije dostigle izbijajući iz čovekove podsvesti dovoljan da svakog trenutka probudi i podstakne pojavljivanje, odnosno ispoljavanje pune svesti. Ovo stanje u kome je čovek skoro potpuno svestan može se predstaviti slikom čoveka sa gotovo potpuno otvorenim očima koji, međutim, još uvek spava. Ovo je stanje koje se dostiže delić sekunde pre nego što se čovek probudi iz sna i postane potpuno budan. Ovo je potpuno zrelo polu-svesno stanje podsvesti.

While visualizing the fifth state of the man, side by side with it picture that state of God in His divine dream state where God is experiencing the  completely matured  state of  the divine, infinite semi-conscious state and is almost about to gain full consciousness. At its zenith the intensity of the projection of infinite impressions through the divine, infinite sub-consciousness of God has almost ceased to identify God semi-consciously with the last of the creatures in the cosmic evolution of Creation and forms. With divine, infinite sub-consciousness, God is in His divine, infinite semi-conscious state, which when almost matured identified God with infinite impressions of animal forms. But now in the fifth stage of the divine dream state where God is in the completely matured divine, infinite semi-conscious state, God can no longer be made to identify with impressions of animal forms even though they are intensively and infinitely projected through His divine, infinite sub-consciousness. At this point a stage is reached in the divine dream state wherein, with the projection to infinity of impressions projected infinitely through the divine, infinite sub-consciousness of God at its zenith, this infinite projection has almost identified God with a human form and God is almost fully conscious.

Dok vizualizujete peto stanje čoveka, uporedo sa tim predočite sebi ono stanje Boga u Njegovom božanskom snu u kome Bog doživljava potpuno zrelo stanje božanskog, beskonačnog polu-svesnog stanja i samo što nije stekao potpunu svest. Dok je u zenitu, intenzitet izbijanja beskonačnih impresija iz božanske beskonačne Božije podsvesti gotovo prestaje da polu-svesno poistovećuje Boga sa poslednjim tvorevinama u kosmičkoj evoluciji Kreacije i formi. Sa božanskom, beskonačnom podsvešću, Bog je u Svom božanskom, beskonačnom polu-svesnom stanju koje je u svojoj skoro sazreloj fazi poistovećivalo Boga sa beskonačnim impresijama životinjskih formi. Ali sada, u petoj fazi stanja božanskog sna, u kojoj je Bog u potpuno zrelom božanskom, beskonačnom polu-svesnom stanju, Boga više ništa ne može da nagna da se poistovećuje sa impresijama životinjskih formi, i pored toga što one intenzivno i beskonačno izbijaju iz njegove božanske, beskonačne podsvesti. U ovom trenutku dostignuta je ona faza božanskog stanja sna u kojoj, zbog beskonačnog izbijanja impresija koje beskonačno Izranjaju iz božanske beskonačne Božije podsvesti koja je u svom zenitu, to beskonačno izbijanje impresija skoro poistovećuje Boga sa ljudskom.formom, a Bog postaje skoro potpuno svestan.

Sixth Stage

Šesta Faza

Visualize the sixth state of the man as having completely awakened from his sleep and as having his eyes completely wide open. In this state the man is  no longer in the semi-conscious state, dreaming the dreams which were nothing but the hazy and faint projection of the dormant impressions of Nothingness which were stored in the sub-consciousness of the man, and realized through his sub-consciousness in sub-subtle forms of Nothingness. This is the stage in the state of the man where he has just awakened completely, but albeit he is fully conscious, he is not conscious of his “Self” as yet. The man is no longer in his sound sleep and semi-conscious states and, with full consciousness gained, is pictured now with wide-open eyes. This means the end of the dream, or the end of the false state of man where he experienced the latent or dormant Nothing manifested in its raw state as Nothingness in the shape of hazy and faint sub-subtle forms. The man now in the awake state no longer experiences or sees the Nothingness as something hazy or faint as he used to see it in his dream state. With his eyes just opened wide and fully, he is dazed and stares vacantly at things that now confront his sight more realistically. The man now observes things that confront his sight as if he were seeing the ripe, the clear and the fully developed forms of the same Nothingness that he saw in his dream as raw, hazy and faint. In this state the man sees, as it were, yet another dream, but he sees it much more realistically than the dream from which he awakened a split second before.

Vizualizujte čovekovo šesto stanje u kome se on potpuno probudio iz sna i ima sasvim otvorene oči. U ovom stanju čovek više nije u polu-svesnom stanju i ne sanja više snove koji su bili samo mutna i nejasna projekcija uspavanih impresija Ništavila koje su bile pohranjene u čovekovoj podsvesti i koje su se ostvarile kroz čovekovu podsvest u vidu pod-suptilnih formi Ništavila. Ovo je ona faza u stanju čoveka u kojoj se on upravo potpuno budi ali, iako je potpuno svestan, on još nije svestan svoga ˝Jastva˝. Ovaj čovek više nije u stanju dubokog sna niti u polu-svesnom stanju i, budući da je stekao potpunu svest, slikovito ga prikazujemo kao čoveka sa širom otvorenim očima. Ovo označava da je san završen, odnosno da je završeno nestvarno stanje čoveka u kome je on doživljavao latentno ili uspavano Ništa koje se, u svom sirovom stanju, manifestovalo kao Ništavilo u vidu maglovitih i nejasnih pod-suptilnih formi. Čovek koji je sada u budnom stanju više ne doživljava niti vidi to Ništavilo kao nešto maglovito i nejasno kao što je to činio u stanju sna. Budući da je upravo širom i potpuno otvorio oči, on je ošamućen i zuri prazno u sve ono što mu se sada još realističnije pojavljuje pred očima. Čovek sada opaža stvari koje mu se pojavljuju pred očima kao da gleda zrele, jasne i potpuno razvijene forme onog istog Ništavila koje je u svome snu video kao sirove, maglovite i nejasne. U ovom stanju, čovek posmatra, reklo bi se, još jedan san, ali ga vidi mnogo stvarnije nego onaj san iz koga se probudio koji sekund ranije.

This is the sixth stage in the state of man where the man, dazed, simply experiences the sight of things much more realistically but still as if it were just a vacant dream. That is, the man sees more forcefully and realistically but still vacantly the dream of his dream state, giving him the sense of yet another dream within the dream of his dream state.

Ovo je šesta faza u stanju čoveka u kojoj čovek, onako ošamućen, jednostavno doživljava viđenje stvari mnogo realističnije, ali kao da je sve to još uvek samo san. Drugim recima, čovek mnogo upečatljivije i realističnije vidi, ali još uvek tupo, san iz njegovog stanja sna, što mu daje osećaj još jednog sna u snu iz njegovog stanja sna.

This state corresponds to the few seconds immediately after a man has awakened and cannot help but see at first the objects that come within range of his vision rather than his own self. This is because, as soon as his eyes open after the sleep state, the spontaneous opening of the long-shut eyes creates in him a sort of dazed state and, although the man has awakened and is fully conscious, he is still unaware of his Self or of its position in relation to the objects surrounding his very self. He simply stares at the objects upon which his gaze falls.

Ovo stanje odgovara onim sekundama neposredno posle buđenja kada čovek ne može a da ne vidi prvo objekte koji mu ulaze u vidno polje, a potom sebe samog. To se dešava zbog toga što onoga trenutka kada on otvori oči nakon stanja spavanja, to spontano otvaranje očiju koje su dugo bile zatvorene, stvara u njemu neku vrstu stanja omamljenosti i, mada se taj čovek probudio i potpuno je svestan, on još uvek nije svestan svoga Jastva ili njegove pozicije u odnosu na objekte koji okružuju njegovo jastvo. On jednostavno pilji u objekte na koje pada njegov pogled.

While visualizing the sixth state of the man, make a parallel of it by picturing in the same way that state of God as of that instant when God has just identified Himself with a human form and has just gained full consciousness. At that moment God is no longer in the divine, infinite semi-conscious state, dreaming the original divine dream which was the projection of the latent Nothing released by the divine, infinite sub-consciousness as the Creation, or as completely evolved Nothingness.

Dok vizualizujete čovekovo šesto stanje, predstavite sebi ono stanje Boga u trenutku kada se Bog upravo poistovetio sa ljudskom formom i upravo stekao potpunu svest. U tom trenutku, Bog više nije u božanskom, beskonačnom polu-svesnom stanju i ne sanja prvobitni božanski san koji je bio ispoljavanje nemanifestovanog Ničega koje se oslobađalo iz božanske, beskonačne podsvesti u vidu Kreacije, odnosno potpuno razvijenog Ništavila.

In this sixth state, God is now out of His original, divine sound sleep and His divine, infinite semi-conscious states because He is now fully conscious. Here God is conscious not of His unlimited Self nor of His infinite, unbounded and unlimited trio-nature of infinite power, knowledge and bliss, but is just fully conscious. God is fully conscious now in the sense that God is consciously absorbed in the Nothingness which now manifests through His full consciousness as clear and well defined, realistic gross states apparently demonstrating their infinite aspects ad infinitum.

U ovom šestom stanju, Bog je sada izvan Svog prvobitnog božanskog dubokog sna i Svog božanskog beskonačnog polu-svesnog stanja jer je sada potpuno svestan. Bog sada nije svestan ni svog neograničenog Jastva niti svoje beskonačne, slobodne i neograničene trostruke prirode – beskonačne moči, znanja i blaženstva, već je samo potpuno svestan. Bog je sada potpuno svestan u tom smislu da je svesno asimiliran u Ništavilu koje se sada ispoljava kroz Njegovu potpunu svest u vidu jasnih i određenih, realističnih grubih stanja koja pokazuju svoje samo naizgled beskonačne aspekte ad infinitum.

Seventh Stage

Sedma Faza

Visualize the seventh state of the man where he has his eyes wide open and is completely and fully awake in the sense that he now asserts his limited self or ego, and is conscious of his human form or the gross body, of his surroundings and of the gross world. Though this man is fully conscious and completely aware of the gross, and experiences the gross world in full, yet he is still unconscious of the limited energy and mind of which he indirectly makes unconscious use, being aware of their aspects through the limitations of his gross body alone. In this state the man is fully conscious, but gross-consciously, and is fully aware of his self as a man in the world of his surroundings.

Vizualizujte čovekovo sedmo stanje u kome su njegove oči širom otvorene i u kome je on potpuno budan u tom smislu da sada potvrđuje svoje ograničeno jastvo ili ego, i svestan je svoje ljudske forme ili grubog tela, okoline i grubog sveta. Iako ovaj Čovek ima potpunu svest i potpuno je svestan grubog, a uz to u celosti doživljava grubi svet, on još uvek nije svestan ograničene energije i uma koje indirektno i nesvesno koristi, budući da je svestan njihovih aspekata samo kroz ograničenja svog grubog tela. Čovek je u ovom stanju potpuno svestan, ali svestan grubog, i u potpunosti je svestan sebe kao čoveka u svetu koji ga okružuje.

The man is not only completely aware of the gross world, and of all things in the world which confront his view, but he also actually experiences them by involving his fully conscious and fully aware state of limited self in them. He now recognizes the objects of the gross world through his five predominant gross senses and differentiates them one from another, using them discriminately or indiscriminately, automatically and indirectly utilizing energy and mind which are now fully developed, in attaching to them their relative values as and when his limited self asserts in his awake state before he passes away once again in sound sleep.[1]

Ovaj čovek nije samo potpuno svestan grubog sveta i svih stvari u svetu koji mu se pojavljuje pred očima, već ih on, uz to, zapravo doživljava tako što za njih vezuje svoje potpuno svesno i sasvim budno stanje ograničenog jastva. On sada prepoznaje objekte grubog sveta pomoću pet glavnih grubih čula i razlikuje ih dok ih upotrebljava pojedinačno ili zajedno, pri čemu automatski i indirektno koristi energiju i um, koji su sada potpuno razvijeni, pripisujući im odgovarajuće relativne vrednosti za vreme dok se i onda kada se njegovo ograničeno jastvo potvrđuje u njegovom budnom stanju pre no što još jednom ne uroni u duboki san.[2]

While visualizing the seventh state of the man, picture likewise  that state of God where God identifies Himself completely with the human form and gains full and complete consciousness. God now no longer dreams divinely the original divine dream but, with full consciousness now completely gained, He experiences falsely the complete awareness. This awareness makes God falsely aware of that original Nothing which was latent in His own state of infinitude, and which, with the present gain of full consciousness, makes God experience that Nothing realistically as the Everything, infinite and real. In other words, God, when He was in the divine, infinite semi-conscious state, was experiencing the latent Nothing manifested as the Nothingness as His divine dream. Now, when God is in a fully conscious state, He apparently experiences that Nothing, not as the divine dream of Nothingness, but He now actually experiences the awareness of this Nothing as the Everything.

Dok vizualizujete sedmo stanje čoveka, na isti način predstavite sebi ono stanje Boga u kome Bog Sebe potpuno poistovećuje sa ljudskom formom i stiče potpunu i savršenu svest. Sada Bog više ne sanja božanski onaj prvobitni božanski san, već sada, sa potpuno stečenom svešću, On nestvarno doživljava tu potpunu svesnost. Ova svesnost čini Boga nestvarno svesnim onog prvobitnog Ničega koje je bilo nemanifestovano u Njegovom stanju beskonačnosti i koje, uz sada stečenu potpunu svest, navodi Boga da realistično doživljava to Ništa kao Sve, beskonačno i stvarno. Drugim recima, dok je bio u božanskom, beskonačnom polu-svesnom stanju, Bog je doživljavao to nemanifestovano Ništa, koje se manifestovalo u vidu Ništavila, kao Svoj božanski san. Sada, kada je Bog u potpuno svesnom stanju, On to Ništa doživljava očiglednim, ne kao božanski san Ništavila, već On sada zapravo doživljava svest o tom Ništa kao da je ono Sve.

In this stage with the advent of awareness, although God in the state of creator has stopped dreaming divinely the original divine dream, yet, because of His having gained full consciousness and complete awareness, God now becomes completely aware of the original divine dream not as a dream but as something realistic, not as illusion but as reality, not as the Nothing but as the Everything, preserving the Nothing that He created. Thus it is that, although God gained full consciousness and experienced complete awareness in the state of creator, this very awareness of God the Creator proves a deception and makes God now experience His own divine dream (or the Creation) of the Nothing as Reality while He identifies Himself with the human being.

U ovoj fazi, kada se pojavljuje svesnost, i pored toga što je u stanju tvorca Bog prestao božanski da sanja prvobitni božanski san, Bog ipak, zahvaljujući Svojoj potpuno stečenoj svesti i potpunoj svesnosti, sada postaje potpuno svestan prvobitnog božanskog sna, ne kao sna, već nečeg realnog i ne kao iluzije, već kao stvarnosti, i ne kao Ničega, već kao Svega, čuvajući tako to Ništa koje je stvorio. Stoga, iako Bog stiče potpunu svest i doživljava potpunu svesnost u stanju tvorca, upravo se ta svesnost Boga Tvorca pokazuje kao varka i navodi Boga da sada proživljava Svoj sopstveni božanski san (ili Kreaciju) Ničega kao Stvarnost dok se On poistovećuje sa ljudskim bićem.

In short, God the Creator as the God-in-man, though now fully conscious and completely aware and out of His original divine dream state, yet finds Himself not as God but as man with complete gross consciousness, experiencing the creation of His own original divine dream state as Reality. Here it is to be said that the God-in-man continues to experience in the awake state with the awareness of false reality the vacant divine dream as yet another dream of God within that original divine dream.

Ukratko, Bog Tvorac kao Bog-u-čoveku, iako sada ima potpunu svest i potpunu svesnost i nalazi se izvan Svog izvornog božanskog stanja sna, ipak sebe ne spoznaje kao Boga, već kao čoveka sa potpunom svešću o grubom koji doživljava kreaciju Svog sopstvenog izvornog božanskog stanja sna kao Stvarnost. Ovde moramo reći da, sa tom svesnošću o nestvarnoj stvarnosti, Bog-u-čoveku u budnom stanju nastavlja da doživljava ništavan božanski san kao još jedan Božiji san u tom prvobitnom božanskom snu.

This is the most alluring stage in the state of God when, with full consciousness gained, God is led astray, by the false awareness attained, to identify Himself not with His unlimited and infinite Self, but with His most perfect image in the shape of the human being, while God continues to experience the vacant divine dream.

Ovo je najzavodljivija faza u stanju Boga u kojoj Boga, koji je već stekao potpunu svest, ta nestvarna, već dostignuta svesnost navodi da se poistoveti ne sa svojim neograničenim i beskonačnim Jastvom, već sa svojim najsavršenijim likom u vidu ljudskog bića, dok On nastavlja da proživljava ništavan božanski san.

Although it appears as the most fantastic imagination, yet it is a fact that the very life of man is the veil that shrouds the reality of the eternal existence of God.

Mada zvuči kao najimaginarnija fantazija, ipak je činjenica da sam život čoveka predstavlja veo koji skriva stvarnost večnog postojanja Boga.

It is the irony of divine fate that God gets lost in man to find Himself, and the instant that man gets lost in God, God realizes His Reality as Existence, eternal and infinite.

Ironija je božanske sudbine u tome što Bog mora da se izgubi u čoveku da bi pronašao Sebe, i što onoga trenutka kada se čovek izgubi u Bogu, Bog spoznaje Svoju Stvarnost kao večno i beskonačno Postojanje.

In other words, infinite God becomes infinitely absorbed in His own infinitely perfect image intently seeking His infinity; and although God does gain full consciousness through it, He does not realize the reality of His own eternal, infinite existence in it. But, the instant the full consciousness thus gained ceases to identify God with the infinite reflection of His infinitely perfect image, this image vanishes from the consciousness of God, and God spontaneously and automatically and consciously realizes His own identity as God, the infinite Existence, and finds that He alone ever was, always is and eternally will remain the Only Reality.

Drugim rečima, beskonačni Bog se beskonačno pretapa u svoju sopstvenu beskonačno savršenu sliku žudno težeći Svojoj beskonačnosti; i mada Bog kroz nju uistinu stiče potpunu svest, On u njoj ne spoznaje stvarnost Svog sopstvenog, večnog, beskonačnog postojanja. Ali, onoga trenutka kada tako stečena potpuna svest prestane da poistovećuje Boga sa beskonačnim odrazom Njegove beskonačno savršene slike, ta slika nestaje iz svesti Boga i Bog spontano, automatski i svesno spoznaje svoj sopstveni identitet Boga, tog beskonačnog Postojanja, i otkriva da je On sam oduvek bio, uvek jeste i da će večno i zauvek biti Jedina Stvarnost.

Thus God in the man state, at first realizing Himself as man, asserted His limited aspects through the limited self or the limited ego, the limited mind, the limited energy and the finite gross body. Then eventually and ultimately realizing Himself as God, He manifests His unlimited, unbounded, infinite trio-nature of infinite knowledge, infinite power and infinite bliss through His divine unlimited Self.

Tako je Bog u stanju čoveka, najpre ostvarivši Sebe kao čoveka, potvrdio svoje ograničene aspekte kroz ograničeno jastvo ili ograničeni ego, ograničeni um, ograničenu energiju i konačno grubo telo. Kada na kraju ostvari sebe kao Boga, On preko svog božanskog neograničenog Jastva ispoljava svoju neizmernu, neograničenu, beskonačnu trostruku prirodu beskonačnog znanja, beskonačne moći i beskonačnog blaženstva.

While depicting, through the seven different primary stages, the process of unfoldment of the latent consciousness of God in His original, unconscious, divine sound sleep state, as compared with the seven different primary states of man gaining consciousness right from his unconscious sound sleep state to the state wherein he gains full consciousness and wakes up completely with wide-open eyes, it is found that this is the process of the evolution of consciousness of God which eventually identifies the fully conscious God with the fully conscious man, after identifying God with all and everything inanimate and animate in the drama of the divine dream of Creation.18

Prikazujući, u sedam različitih osnovnih faza, proces izranjanja nemanifestovane svesti Boga u Njegovom stanju prvobitnog, nesvesnog, božanskog, dubokog sna, kroz poređenje sa sedam različitih osnovnih stanja čoveka koji stiče svest, počev od njegovog nesvesnog stanja dubokog sna, pa sve do stanja u kome on stiče potpunu svest i sasvim se budi širom otvorenih očiju, otkrivamo da je to proces evolucije Božije svesti koji na kraju poistovećuje potpuno svesnog Boga sa potpuno svesnim čovekom nakon poistovećivanja Boga sa svim i svačim, i neživim i živim, u drami božanskog sna Kreacije.

Right from the unconscious state (compared to the divine sound  sleep state) until full and complete consciousness is gained in the man state (compared to the wide-open eyes of man experiencing the gross world), God remains One, indivisible, infinite, formless and eternally all-pervading. But it is the all-pervading, infinite nature of God that expresses consciously and unconsciously His eternal divine existence, directly and indirectly, in one and all states and forms, through their expressions of their very being.

Počev od nesvesnog stanja (koje smo uporedili sa božanskim stanjem dubokog sna), pa sve dok u stanju čoveka ne stekne potpunu i savršenu svest (što smo uporedili sa širom otvorenim očima čoveka koji doživljava grubi svet), Bog ostaje Jedan, nedeIjiv, beskonačan, bez oblika i večno sveprisutan. Upravo ta sveprisutna, beskonačna priroda Boga svesno i nesvesno, direktno i indirektno, očituje njegovo večno božansko postojanje u jednom i u svim stanjima i formama kroz samo njihovo postojanje.

The whole process of evolution was an absolutely spontaneous outcome of the original, infinite whim surging in the unconscious God to become conscious of His eternal and infinite existence. And, paradoxical as it may seem, in the process of evolution the unconsciousness of God urged the gradual unfoldment of the latent consciousness of God, which consciousness grew greater and greater through a gradual, systematic and progressive process of gathering and experiencing varied and innumerable impressions through identifying God with varied and innumerable gross forms.

Čitav proces evolucije je bio potpuno spontana posledica prvobitne, beskonačne ćudljive želje koja se uskomešala u nesvesnom Bogu nagoneći ga da postane svestan Svog večnog i beskonačnog postojanja. I ma koliko to paradoksalno može da izgleda, nesvesnost Boga je u procesu evolucije podstakla postepeno pojavljivanje nemanifestovane Božije svesti, i ta svest se sve vise i više uvećavala kroz postepen, sistematičan i progresivan proces sakupljanja i preživljavanja različitih i bezbrojnih impresija kroz poistovećivanje Boga sa različitim i bezbrojnim grubim formama.

So it is that the evolving consciousness of God gives rise to the identification of God with forms and states of forms of higher and higher types. This identification of God in turn gives rise to an apparently unending chain of associations and dissociations, or the so-called births and deaths, of forms and beings which continue to form and assert and then dwindle away in the Nothingness, leaving behind the legacy of impressions which in turn again lead the evolving consciousness of God to identify Himself with yet another form moulded of the very impressions left behind by the form that dwindled away.

To znači da Božija svest koja evoluira dovodi do poistovećenja Boga sa formama i stanjima formi sve viših i razvijenijih tipova. Ovo poistovećivanje Boga, zauzvrat, uzrokuje naizgled beskrajan lanac spajanja i odvajanja, odnosno, takozvanih rođenja i smrti onih formi i bića koja i dalje nastaju, potvrđuju svoje postojanje, a potom nestaju u Ništavilu, ostavljajući za sobom nasleđe impresija koje, zauzvrat, ponovo navode Božiju svest koja evoluira da Ga poistoveti sa novom formom oblikovanom baš od onih impresija koje je za sobom ostavila forma koja je upravo nestala.

Through the process of evolution, the unconscious God did eventually gain full consciousness when the evolved consciousness of God eventually identified God with the human form. But this full consciousness gained was impressioned consciousness and therefore did not make God realize the original, infinite state of God. On the contrary, God realized that He is man. Thus God, after having the original whim of His First Word (“Who am I?”), at this stage finds Himself to be man and experiences the gross world, apparently living in it as man and quite oblivious of His infinite and eternal existence until He finds the real answer to His First Word of “Who am I?” to be “I am God.”

Kroz proces evolucije, nesvesni Bog je konačno stekao potpunu svest onda kada je razvijena svest Boga konačno poistovetila Boga sa ljudskom formom. Ali, ova stečena potpuna svest je bila svest sa impresijama i zbog toga nije nagnala Boga da spozna Božije izvorno, beskonačno stanje. Desilo se upravo suprotno. Bog je spoznao da je čovek. Tako Bog, nakon što je iskusio prvobitnu ćudljivu želju Svoje prve Reči (˝Ko sam ja?˝), na ovom stupnju spoznaje da je čovek i doživljava grubi svet dok naizgled živi u njemu kao čovek, potpuno nesvestan svog beskonačnog, večnog postojanja, sve dok ne otkrije da pravi odgovor na prvu Reč: ˝Ko sam ja?˝ glasi: ˝Ja sam Bog˝.


[1] In the awake state, it is the mind that sees through the gross eyes, hears through the gross ears, smells with the gross nose, eats through the gross mouth and acts through the gross limbs.

In the dream state (sub-conscious state) it is the mind that sees through the sub-subtle eyes, hears through the sub-subtle ears, and so on.

In the sound sleep state, it is the mind that is at peace and at rest.

[2] U budnom stanju, um je taj koji gleda pomoću fizičkih očiju, sluša pomoću fizičkih ušiju, miriše fizičkim nosem, jede pomoću fizičkih usta i radi pomoću grubih udova.

U stanju sna (podsvesnom stanju), um je taj koji vidi pomoću pod-suptilnih očiju, čuje pod-suptilnim ušima, itd.

U stanju dubokog sna, um je smiren i počiva u miru.