Poglavlje 8f

In the fourth plane God in the man state is fully equipped with infinite energy and thus He is now capable of raising the dead and of even creating new forms, in new worlds, breathing with life. Subtle-conscious God in the man state in the fourth plane is in reality infinite energy personified.

Na četvrtom nivou, Bog u stanju čoveka poseduje beskonačnu energiju u potpunosti i stoga On sada može da oživljava mrtve, pa čak i da stvara nove forme u novim svetovima ispunjenim dahom života. Bog koji je u stanju čoveka na četvrtom nivou svestan suptilnog predstavlja u stvarnosti otelovljenje beskonačne energije.

This infinite energy of the fourth plane of the subtle-cum-mental worlds is not the ordinary so-called energy of the gross world. It is that infinite energy which is called the “breath of all life,” or “pran,” and which can cause all things to become alive. It is this energy which when infinite can create living things out of dust.

Ova beskonačna enerigja četvrtog nivoa suptilnog-i-mentalnog sveta nije takozvana obična energija grubog sveta. To je ona beskonačna energija koja se naziva „dahom vascelog života“, ili „prana„, i može sve da oživi. To je energija koja, kada je beskonačna, može da stvori život iz prašine.

Although this energy be infinite, it is yet by no means equivalent to the reality of that infinite power of God. This infinite power of God, when translated into Illusion, becomes the finite aspect of the infinite energy of the fourth plane of the subtle-cum-mental worlds.

Iako je ova energija beskonačna, ona ni izbliza nije jednaka onoj istinskoj beskonačnoj Božijoj moći. Ta beskonačna Božija moć, kada se prenese u Iluziju, postaje konačni aspekt beskonačne energije četvrtog nivoa suptilnog-i-mentalnog sveta.

Subtle-conscious God in the man state, possessing the key to the store of the infinite energy of the fourth plane, is now firmly established on the threshold of the mental world, and is confronted by the full blast of the intense desires, emotions and thoughts which are the aspects of Mind of the mental world.

Pošto sada poseduje ključ od riznice beskonačne enrgije četvrtog nivoa, Bog koji je u stanju čoveka svestan suptilnog sada se utvrđuje na pragu mentalnog sveta i suočava sa naletom snažnih želja, emocija i misli, koje predstavljaju aspekte Uma mentalnog sveta.

Though the fourth plane is the exalted stage of consciousness where God in the man state consciously experiences Himself as infinite energy personified, yet it is the state of experiences of the so-called “darkest night,” because here the consciousness of God in the man state undergoes the experience of being caught, as it were, between “the Devil and the deep.” Fired by intense desires and emotions, the overpowering incitement or temptation to wield and use the infinite energy which is at His command proves a treacherous foe at this juncture when the involution of conscious-ness of subtle-conscious God in the man state is unfailingly and rapidly progressing towards the mental sphere where it will gain mastery over all desires, emotions and thoughts.

Iako četvrti nivo prestavlja uzvišeni stupanj svesti na kome Bog u stanju čoveka Sebe svesno doživljava kao otelotvorenu beskonačnu energiju, to je ipak stanje doživljaja takozvane „najcrnje noći“ zato štu tu svest Boga u stanju čoveka doživljava da je uhvaćena u procep. Raspirivan snažnim željama i emocijama, nesavladivi podsticaj, odnosno iskušenje da ispolji i upotrebi beskonačnu energiju kojom vlada, postaje podmukli neprijatelj u ovom kritičnom trenutku kada involucija svesti Boga koji u stanju čoveka poseduje svest o suptilnom nezadrživo i ubrzano napreduje ka mentalnoj sferi gde će steći vlast nad svim željama, emocijama i mislima.

If desires at their zenith emanated by the mental plane, confronting the consciousness of God in the man state in the fourth plane, overpower God (in the man state on the fourth plane), and if the forces generated by the infinite energy at His command are released by Him, then the experience of the liberation of infinite energy at this juncture often proves fatal, especially when He grossly misuses the forces liberated by infinite energy to satisfy selfish ends indiscriminately.

Ako želje, koje su na svom vrhuncu i koje izviru iz mentalnog nivoa, u konfrontaciji sa svešću Boga u stanju čoveka na četvrtom nivou nadvladavaju Boga (u stanju čoveka na četvrtom nivou) i ako On oslobodi sile koje nastaju iz beskonačne energije kojom On raspolaže, tada iskustvo oslobađanja beskonačne energije u ovom kritičnom trenutku često postaje fatalno, naročito ako On grubo zloupotrebi sile oslobođene iz beskonačne energije radi zadovoljenja sebičnih ciljeva.

At this juncture on the fourth plane if the power of the infinite energy of the subtle world is indiscriminately liberated, the resultant effect of the complete liberation of that energy is almost unimaginable by gross consciousness. However, an idea could be gathered of that result from the fantastic experiences of the liberation of nuclear energy, which is merely one of the gross aspects of the infinite energy of the subtle world.

Ako se u ovom kritičnom momentu na četvrtom nivou nepromišljeno oslobodi moć beskonačne energije suptilnog sveta,posledice potpunog oslobađanja te enerigje gotovo da ne mogu ni da se zamisle grubom svešću. Međutim određenu predstavu o posledicama oslobađanja te enerigje možemo steći iz imaginarnih iskustava oslobađanje nuklearne enerigje koja je tek jedan od grubih aspekata beskonačne enerigje suptilnog sveta.

Thus, if the involved consciousness of God in the man state succumbs to the temptation of experiencing the complete liberation of infinite energy in the fourth plane of consciousness, the inevitable experience is so severe that the full consciousness gained, and the subtle consciousness experienced, totally disintegrate into the most-finite consciousness, identifying God once again with the most-finite gross form of stone. Consequently, the consciousness of stone-conscious God must once again go through the whole process of the evolution of consciousness, identifying Himself with gross forms until He identifies with man and again wins full consciousness.

Dakle, ako involuirana svest Boga u stanju ćoveka podlegne iskušenju da iskusi potpuno oslobađanje beskonačne energije na četvrtom nivou svesti, iskustvo koje neminovno sledi će u toj meri biti surovo da će stečena potpuna svest i doživljena suptilna svest biti potpuno dezintegrisana i pasti na nivo najkonačnije svesti, koja će poistovetiti Boga sa najkonačnijom formom kamena. Otuda sledi da će svest Boga koji poseduje svest kamena morati još jednom da prođe kroz čitav proces evolucije svesti poistovećujući Ga sa grubim formama, sve dok se On ponovo ne poistoveti sa čovekom i ponovo ne stekne potpunu svest.

It is a fact that when consciousness is once gained it can never be lost, but the disintegration of consciousness from the fourth plane is the one exception to this rule. This disintegration of consciousness occurs only in the case of fourth plane consciousness and that, too, only very, very rarely, when He succumbs to the temptation of misusing the powers of that plane.

Činjenica je da se jednom stečena svest nikada ne gubi, međutim, jedini izuzetak od ovog pravila je dezintegracija svesti na četvrtom nivou. Do ove dezintegracije svesti dolazi samo na četvrtom nivou svesti i to veoma, veoma retko, i to onda kada On podlegne iskušenju zloupotrebe moći tog nivoa.

If God in the man state in the fourth plane does not misuse the powers of infinite energy but uses them discriminately, without being overpowered by desires,[1] then with further involution of consciousness the subtle-conscious God in the man state experiences directly the sixth plane of the mental world, skipping over the experiences of the fifth plane of the mental world.

Ako Bog u stanju čoveka na četvrtom nivou ne zloupotrebi moći beskonačne energije nego ih razumno upotrebi i ne dopusti da ga savladaju želje,[2] onda tokom daljnje involucije svesti Bog u stanju čoveka sa svećšu o suptilnom direktno diživljava šesti nivo mentalnog sveta preskočivši iskustvo petog nivoa mentalnog sveta.

But if God in the man state in the fourth plane neither uses nor abuses the powers of infinite energy, then gradually, with further involution of consciousness, subtle-conscious God in the man state in the fourth plane of consciousness crosses the threshold of the mental  world and  begins to  experience the fifth plane of  consciousness.

Ali, ako Bog u stanju čoveka na četvrtom nivou ne upotrebi niti zloupotrebi moći beskonačne energije, tada Bog koji poseduje svest o suptilnom u stanju čoveka na četvrtom nivou svesti postepeno, tokom daljnje involucije svesti, prelazi prag mentalnog sveta i počinje da doživljava peti nivo svesti.

The fifth and sixth planes of consciousness are fundamentally the planes of the mental sphere of the Mind. In the mental world mental-conscious God in the man state is master of His mind, whereas in the gross and subtle worlds when gross- and subtle-conscious, He was the slave of His mind.

Peti i šesti nivo svesti su u potpunosti nivoi mentalne sfere Uma. U mentalnom svetu, Bog, koji u stanju čoveka poseduje svest o mentalnom, vlada Svojim umom, dok je u grubom i suptilnom svetu, kada je bio svestan grubog i suptilnog, On bio rob Svog uma.

With the progress of the involution of consciousness of subtle-conscious God in the man state, the experiences of the fifth plane of the mental world are realized by the mental sense which is only that of seeing.

U daljnjoj inovluciji svesti Bog, koji u stanju čoveka poseduje svest o suptilnom, iskustva petog nivoa mentalnog sveta se ostvaruju posredstvom jednog jedinog mentalnog čula, a to je čulo viđenja.

In the man state, when God is mental-conscious He is not conscious of the gross or subtle bodies but He does work through the gross body and subtle body, not directly but on and from the mental plane. So even if mental-conscious God in the man state is not conscious of the gross and subtle bodies, and therefore does not realize the experiences of the gross and subtle worlds, He still can unconsciously utilize the gross body through various aspects of the gross. He is thus observed eating, drinking, sleeping, seeing, hearing and feeling as in an ordinary gross-conscious human-form, although He is all the while conscious only of the mental body with His mental sense of only “seeing.” Similarly He can unconsciously utilize His subtle body through various aspects of infinite  energy  and is thus observed moving about actively and performing acts while all the time He is only conscious of the mental body—the mind—and only consciously experiences the mental world with His mental sense. Mental-conscious God in the man state in the mental sphere has now only one sense, and that is of “seeing.” The mind persists through the fifth plane of consciousness. In the sixth plane of consciousness, the mind itself becomes the Inner Eye and sees God. In the seventh plane of consciousness, the mind is annihilated.

Kada u stanju čoveka Bog poseduje svest o mentalnom, On nije svestan grubog ni suptilnog tela, ali funkcioniše preko grubog i suptilnog tela, i to ne direktno, već indirektno, sa mentalnog nivoa. Iako Bog, koji u stanju čoveka ima svest o mentalnom, nije svestan grubog ni suptilnog tela, te stoga nema iskustvo grubog i suptilnog sveta. On još uvek može nesvesno da koristi grubo telo kroz različite aspekte grubog. Stoga možemo da Ga vidimo kako jede, pije, spava, gleda, sluša i oseća kao da je u običnoj ljudskoj formi koja poseduje svest o grubom, mada je On sve vreme preko Svog jedinog mentalnog čula „viđenja“ svestan samo mentalnog tela. Slično tome, On može nesvesno da koristi Svoje suptilno telo kroz različite aspekte beskonačne energije, i tako ga opažamo dok se aktivno kreće i dela dok je sve vreme svestan jedino mentalnog tela – uma i Svojim mentalnim čulom svesno doživljava jedino mentalni svet. Bog koji je u stanju čoveka u mentalnoj sferi svestan mentalnog ima samo jedno čulo, a to je čulo „viđenja“. Um uporno opstaje do petog nivoa svesti. Na šestom nivou svesti um postaje Unutrašnje Oko i vidi Boga. Na sedmom nivou svesti um biva poništen.

Hence it is that mental-conscious God in the man state in the fifth plane experiences the impressions generated through His mental sense of “seeing” and consequently experiences the mental world with the mental body (mind). He is now conscious only of mind. In this stage, God in the man state is capable of controlling the minds of gross-conscious and subtle-conscious states of God in subtle-conscious and gross-conscious human forms.

Stoga, Bog koji je u stanju čoveka na petom nivou svestan mentalnog doživljava impresije koje nastaju kroz Njegovo mentalno čulo „viđenja“ i otuda doživljava mentalni svet mentalnim telom (umom). On je sada svestan jedino uma. Na ovom stupnju, Bog u stanju čoveka poseduje moć da upravlja umovima onih stanja Boga kojima je svojstvena svest o grubom i suptilnom u ljudskim formama svesnim suptilnog i grubog.

But in the fifth plane, mental-conscious God in the man state is totally incapable of performing any miracles because He is now in the mental sphere and no longer in the subtle sphere of infinite energy which, when released, resulted in miraculous powers. Yet, because He is mental-conscious and is about to become “Mind” personified, He controls the minds of the subtle-conscious state of God and becomes the source which incites those in the state of subtle consciousness to perform miracles. He is the One Who, in the mental-conscious state, according to the desire and will of His mind, is capable of checking, controlling or guiding the minds of those in the subtle-conscious planes either to perform the miracles or not, though He Himself in His mental-conscious state cannot perform any miracle.

Ali, Bog koji je na petom nivou u stanju čoveka svestan mentalnog uopšte nema moć da čini bilo kakva čuda zbog toga što je On sada u mentalnoj sferi i više nije u suptilnoj sferi beskonačne energije koja pri oslobađanju rezultira čudotvornim moćima. Međutim, budući da je On svestan mentalnog i na putu je da postane otelotvoreni „Um“, On vlada umovima onog stanja Boga kome je svojstvena svest o suptilnom i postaje izvor iz koga onima koji su u stanju svesti o suptilnom dolaze podsticaji da čine čuda. On je Taj Koji, u stanju svesti o mentalnom, prema želi i volji Svoga uma, može da spreči, usmeri ili navede umove onih koji su na suptilnim nivoima svesti da čine ili da se uzdrže od toga da čine čuda, iako On Sam u Svom stanju svesti o mentalno ne može da izvede nijedno čudo.

God in the man state of mental consciousness is capable of creating and controlling the thoughts, desires and emotions of all minds in gross- and subtle-conscious states. He is Himself stable as soon as He experiences the state of the fifth plane, from which state the consciousness involved thus far can never devolve nor disintegrate.

Bog u stanju čoveka koji ima svest o mentalnom može da kreira i upravlja mislima, željama i emocijama svih umova u stanjima svesti o grubom i suptilnom. On Sam postaje bezbedan onog trenutka kada doživi stanje petog nivoa sa koga svest koja je involuirala do tog stanja više nikada ne može da padne niti može da se dezintegriše.

As the involution of consciousness of mental-conscious God in the man state gradually progresses deeper and deeper, He experiences His mastery over the mind, and the consciousness of mental-conscious God is said to be Mind personified. Thus God in the man state now becomes fully conscious of the mind or the mental body and experiences the whole of the mental sphere or the mental world in the sixth plane of mental consciousness. This experience is of “seeing” God in His original state face to face. This “seeing” is the seeing of the mental consciousness with the mental sense of “seeing.” In other words, God in the man state sees God everywhere and in everything.

Kako involucija svesti Boga koji u stanju čoveka ima svest o mentalnom postepeno napreduje sve više i više, On postaje gospodar uma i kaže se da svest Boga koji je svestan mentalnog postaje otelotvorenje Uma. Stoga, Bog u stanju čoveka sada postaje potpuno svestan uma ili mentalnog tela i doživljava u potpunosti mentalnu sferu ili mentalni svet na šestom nivou mentalne svesti. Ovo je iskustvo „viđenja“ Boga u Njegovom izvornom stanju, licem u lice. Ovo „viđenje“ je viđenje mentalne svesti preko mentalnog čula „viđenja“. Drugim rečima, Bog u stanju čoveka vidi Boga svugde i u svemu.

Right from the first plane up through the sixth plane the involution of consciousness progressed gradually and consistently as the consciousness of God underwent fewer and scarcer experiences of multifarious and diverse opposite impressions, which grew fainter and fainter. Therefore, during the progress of the involution of consciousness of God, the diverse opposite impressions gradually lessened and became fainter until the involved consciousness of God in the sixth plane was fully conscious of the mental body and experienced the mental world in full with practically no impressions at all except for a last faint trace of residual impressions of opposites. In other words, the involved consciousness fully identifies with the mind and God tends to realize that He is Mind. Now God in the man state as Mind has the last finite impression that He as Mind sees God face to face in all things except in His Self. This is the state of God in the man state in the sixth plane of consciousness.

Počev od prvog nivoa pa sve do šestog nivoa involucija svesti je napredovala postepeno i dosledno dok je svest Boga prolazila kroz sve malobrojnija i ređa iskustva raznolikih i različitih oprečnih impresija koje su postajale sve slabije i slabije. Otuda su, sa napretkom involucije Božije svesti, raznolike oprečne impresije postepeno bivale sve malobrojnije i slabije sve dok involuirana svest Boga na šestom nivou nije postala potpuno svesna mentalnog tela i u potpunosti doživela mentalni svet koji je bio gotovo bez impresija, izuzimajući poslednje slabe tragove preostalih impresija suprotnosti. Drugim rečima, involuirana svest se u potpunosti poistovećuje sa umom i Bog nastoji da spozna da je On Um. Sada Bog u stanju čoveka kao Um ima poslednju konačnu impresiju da On kao Um vidi Boga licem u lice u svemu, osim u Svome Jastvu. Ovo je stanje Boga u stanju čoveka na šestom nivou svesti.

This mental-conscious God in the man state of the sixth plane, practically void of all impressions at this point and only conscious of Mind, is now confronted by God Himself and sees Him face to face, and also sees Him in all things, but He does not see His Self in God because He is still impressed with the consciousness of Mind and takes Himself as Mind.

Bog koji u stanju čoveka na šestom nivou poseduje svest o mentalnom i koji je u ovom momentu praktično bez bilo kakvih impresija i svestan jedino Uma, sada se suočava sa Samim Bogom i vidi ga licem u lice. Vidi Ga u svemu, ali ne vidi Svoje Jastvo u Bogu zato što je još uvek pod uticajem svesti o Umu i smatra da je On taj Um.

This mental-conscious God in the man state, associating Himself with Mind, is conscious of Himself as Mind and experiences Himself as still something other than God, because He actually sees God face to face with His mental consciousness. Then, too, He sees God much more vividly and intensively than, in the gross or subtle states of God, He can see the gross and subtle objects in the gross and subtle worlds.

Ovaj Bog koji u stanju čoveka poseduje svest o mentalnom, kroz poistovećenje Sebe sa umom, biva svestan sebe kao Uma i još uvek doživljava sebe kao nešto različito od Boga zato što On zapravo vidi Boga licem u lice svojom mentalnom svešću. Isto tako, On vidi Boga mnogo, mnogo jasnije i upečatljivije nego što u grubim ili suptilnim stanjima Boga može da vidi grube i suptilne objekte u grubom ili suptilnom svetu.

In this stage the consciousness of God, which had experienced diverse and innumerable opposite impressions, now experiences the last trace of dual impressions of opposites. Therefore, mental-conscious God in the man state on the sixth plane is yet conscious of duality, that is, identifies Himself as Mind and differentiates Himself from God.

Na ovom stupnju, svest Boga koja je proživela razne i brojne oprečne impresije sada doživljava poslednji trag dvojnih impresija suprotnosti. Zbog toga je Bog, koji u stanju čoveka na šestom nivou poseduje svest o mentalnom, još uvek svestan dualnosti, to jest poistovećuje Sebe sa Umom i odvaja Sebe od Boga.

In order to understand the involution of consciousness in the mental sphere more clearly it is necessary to understand that the mental sphere of the fifth and sixth planes of consciousness is the domain of the Mind. This Mind of the mental planes has two sections.

Da bi se bolje razumela involucija svesti u mentalnoj sferi, neophodno je da se shvati da je mentalna sfera petog i šestog nivoa svesti područje Uma. Ovaj Um koji pripada mentalnim nivoima ima dva odeljka.

In the first section the state of Mind is inquiring or reflecting. In this state  Mind  functions as  Thoughts—high thoughts, low thoughts, good thoughts, bad thoughts, material thoughts, spiritual thoughts and thoughts of every kind, type and state.

U prvom odeljku, Um je u stanju ispitivanja ili razmišljanja. U ovom stanju, Um funkcioniše u vidu Misli – uzvišenih misli, niskih misli, dobrih misli, loših misli, materijalističkih misli, duhovnih misli, misli svih vrsta, tipova i nivoa.

In the second section the state of Mind is impressive or sympathetic. In this state Mind functions as Feelings—feelings of sufferings and emotions, feelings of desires and longings, feelings of pangs of separation and feelings of every kind and type and state.

U drugom odeljku, stanje Uma je podložno uticaju impresija, odnosno suosećajno. U ovom stanju Um funkcioniše u vidu Osećanja – osećanja patnje i emocija, osećanje želja i žudnji, osećanje jakog bola zbog odvajanja, osećanja svih vrsta, tipova i stanja.

Since Mind of the mental sphere has distinct dual functions, it is inevitable that the experiences in the field of Mind (i.e., the mental sphere) must be distinctively of two kinds also.

Budući da Um koji pripada mentalnoj sferi ima različite dvojne funkcije, iskustva u području Uma (tj. mentalne sfere) moraju takođe biti dve različite vrste iskustava.

Thus the mental sphere has two domains. Therefore the domain of the fifth plane of consciousness is of thoughts, and the domain of the sixth plane of consciousness is of feelings. Consequently, the consciousness of mental-conscious God in the man state in the fifth plane identifies with the first section of Mind, which is inquiring or reflecting Mind. Therefore, this mental-conscious God in the man state of the fifth plane is the creator and master of thoughts, as He is “Thoughts” personified, and is accordingly capable of controlling only the thought section of all minds of all gross- and subtle-conscious states of God. This is often misinterpreted as controlling the minds of all gross- and subtle-conscious states of God, but the fact is that God in the fifth plane of consciousness does not control the mind as a whole, but controls only that state of Mind which functions as thoughts.

Dakle, mentalna sfera ima dva područja. Područje petog nivoa svesti čine misli, a područje šestog nivoa svesti čine osećanja. Prema tome, svest Boga koji u stanju čoveka ne petom nivou poseduje svest o mentalnom poistovećuje se sa prvim odeljkom Uma koji je ispitivački ili razmišljajući Um. Zbog toga Bog koji u stanju čoveka na petom nivou poseduje svest o mentalnom jeste tvorac i gospodar misli, jer On jeste otelotvorenje „Misli“ i otuda ima moć da upravlja jedino odeljkom misli onih umova koji u stanju Boga poseduju svest o grubom i svest o suptilnom. Ovo se često pogrešno tumači kao upravljanje umovima svih onih stanja Boga koji ima svest o grubom i suptilnom, međutim, činjenica je da Bog na petom nivou svesti ne upravlja umom kao celinom već upravlja samo onim stanjem Uma koje funkcioniše u vidu misli.

Mental-conscious God in the man state in the fifth plane of consciousness, while identifying Himself as inquiring or reflecting Mind emanating only thoughts, does not identify Himself with the second section of Mind and is therefore still incapable of establishing mastery over feelings (i.e., emotions and desires).

Dok Bog koji poseduje svest o mentalnom u stanju čoveka na petom nivou svesti poistovećuje Sebe sa ispitivačkim ili razmišljajućim Umom koji emituje jedino misli, On Sebe ne poistovećuje sa drugim odeljkom Uma i zbog toga još uvek ne može da ovlada osećanjima (tj. emocijama i željama).

With greater involution of consciousness, mental-conscious God in the man state of the fifth plane progresses into the sixth plane of consciousness wherein He gains consciousness of the second section of Mind of the mental sphere and thus tends to identify Himself with that second section of Mind (i.e., impressive or sympathetic Mind).

Sa daljnom involucijom svesti, Bog koji u stanju čoveka na petom nivou poseduje svest o mentalnom napreduje do šestog nivoa svesti na kome stiče svest drugog odeljka Uma mentalne sfere i stoga teži da se poistoveti sa tim drugim odeljkom Uma (tj. dojmljivim ili suosećajnim Umom).

Mental-conscious God in the man state in the sixth plane of consciousness experiences the mental world, with the mental sense of seeing, through complete identification with feelings, and thus God in the man state is not Thoughts but is Feelings personified. Wherefore He experiences consciously the feelings of seeing God face to face continuously in all things and everywhere. He feels seeing God everywhere continuously but He cannot feel seeing Himself in God as God. For this reason He cannot reconcile feelings of sight of God with His own identity as God, because He still identifies Himself with feelings. He feels for, longs for and pangs for union with God Whom He at this stage feels seeing face to face.

Bog koji poseduje svest o mentalnom u stanju čoveka na šestom nivou svesti doživljava svet pomoću mentalnog čula viđenja kroz potpuno poistovećenje sa osećanjima i stoga Bog u stanju čoveka nije otelovljenje Misli i Osećanja. Zbog toga On svesno neprestano doživljava osećanje viđenja Boga licem u lice, u svemu i svuda. On neprestano oseća da vidi Boga svuda, ali On ne može da oseti da vidi Sebe u Bogu kao Boga. On zbog toga ne može da izmiri osećanje viđenja Boga sa Svojim sopstvenim identitetom Boga jer se još uvek poistovećuje sa osećanjima. On oseća, žudi i pati za sjedinjenjem sa Bogom Koga On na ovom stupnju oseća kroz to viđenje licem u lice.

This identification with the second section of Mind (feelings) is the state of God in the man state where the predominant aspect of divine love, which eventually leads to union with God (i.e., realization of the God state consciously), is manifested most forcefully.

Ovo poistovećenje sa drugim odeljkom Uma (osećajnjima) predstavlja ono stanje Boga u stanju čoveka u kome se najjače ispoljava dominirajući aspekt Božanske ljubavi koja konačno vodi sjedinjenju sa Bogom (tj. svesnoj spoznaji stanja Boga).

Hence it should be clear that the fifth plane of the mental sphere is the state of full consciousness of thoughts only. The mastery over control and creation of thoughts alone is established, and there is no mastery or control over feelings of desires and emotions. But the sixth plane of the mental sphere is the state of full consciousness of feelings, and thus the mastery over control and creation of feelings is established and no more scope is now left for even a single thought to penetrate into the domain of feelings.

Stoga bi trebalo da bude jasno da peti nivo mentalne sfere predstavlja stanje potpune svesti, ali samo o mislima. Uspostavljena je vlast jedino nad upravljanjem i kreiranjem misli, ali ne i nad osećanjima, željama i emocijama. Međutim, šesti nivo mentalne sfere je stanje potpune svesti o osećanjima i stoga se uspostavlja vlast nad upravljanjem i kreiranjem osećanja, pri čemu se ne ostavlja ni malo prostora čak ni za jednu jedinu misao koja bi prodla u sferu osećanja.

The sixth plane consciousness is thought-less and governs the feelings of all of the gross- and subtle-conscious states of God. This is often misinterpreted as mastery over the hearts of all those in the gross- and subtle-conscious states of God. He does not govern or regulate the so-called hearts but controls and governs that second section of Mind in the mental sphere which emanates feelings of emotions and desires.

Šesti nivo svesti je bez misli i vlada osećanjima svih onih stanja Boga kojima je svojstvena svest o grubom i suptilnom. Ovo se često pogrešno tumači kao vlast nad srcima svih onih koji su u tim stanjima Boga u kojima je prisutna svest o grubom i suptilnom. On ne vlada niti upravlja takozvanim srcima, vuć upravlja i vlada onim drugim odeljkom Uma u mentalnoj sferi koji emituje emocije i želje.

The loving of God and the longing for His union is really and fully demonstrated in the sixth plane of consciousness. Only when the sixth plane of the mental sphere is transcended, does Illusion vanish with the vanishing of the last trace of impressions, and Reality is realized.

Ljubav prema Bogu i žudnja za sjedinjenjem sa Njim se istinski i potpuno ispoljava na šestom nivou svesti. Tek kada se premosti šesti nivo mentalne sfere, Iluzija zaista nestaje zajedno sa nestajanjem poslednjeg traga nekadašnjih impresija, i spoznaje se Stvarnost.

Mental-conscious God in the man state on the sixth plane is still experiencing duality, because God in this state of consciousness finds Himself as Mind and not as God.

Bog koji je u stanju čoveka na šestom nivou svestan mentalnog još uvek doživljava dualnost zato što u ovom stanju svesti doživljava seba kao Um, a ne kao Boga.

This experience of duality lingers on and on until the final involution of consciousness attains the seventh plane of consciousness. This is the final and seventh stage in the process of involution of consciousness when the full consciousness of God in the man state is now fully withdrawn inwards, so completely that it is now fixed and focussed onto Himself rather than onto the objects of His own creation.

Ovo iskustvo dualnosti traje sve dok završna involucija svesti ne dosegne sedmi nivo svesti. Ovo je završni i sedmi stupanj u procesu involucije svesti kada potpuna svest Boga u stanju čoveka biva potpuno okrenuta prema unutra i to do te mere da se sada fiksira i usredsređuje na Njega, a ne na objekte Njegove sopstvene kreacije.

Now that full consciousness has been fully involved, the objects of Nothingness, which apparently appeared to exist, vanish completely together with their impressions.

Sada, kada je celovita svest potpuno involuirala, objekti Ništavila koji su naizgled postojali potpuno nestaju zajedno sa svojim impresijama.

With complete annihilation of impressions of the associations of the Nothing, the impressioned consciousness of God in the man state is spontaneously transformed into the unimpressioned or impressionless consciousness of God which makes God in the man state experience the “passing-away-in” His original state of absolute vacuum. It is but natural that the full consciousness, fully involved, and now free from even the slightest trace of any impression, should give no other experience but that of the original, absolute vacuum state of God which once prevailed and which is now experienced consciously.

Potpunim poništavanjem impresija nastalih kroz poistovećivanje sa Ničim, svest Boga u stanju čoveka koja je bila pod uticajem impresija spontano se preobražava u svest koja nije pod uticajem impresija, odnosno u božju svest bez impresija zbog koje Bog u stanju čoveka doživljava „iščezavanje u“ Svom izvornom stanju apsolutne praznine. Prirodno je da ta potpuna svest, koja je potpuno involuirala i koja sada ne sadrži ni najmanji trag bilo koje impresije, ne vodi ni jednom drugom iskustvu do iskustvu tog izvornog božijeg stanja potpune praznine koje je nekada preovladavalo, a koje se sada doživljava svesno.

This full consciousness, fully involved, is the super-consciousness or the mahachaitanya. The unconscious God in the original, absolute vacuum state is now fully conscious, or super-conscious, of His original state of God in the Beyond the Beyond state.

Ova potpuna svest koja je potpuno involuirala je nad-svest ili mahachaitanya. Nesvesni Bog u stanju prvobitne, apsolutne praznine sada je potpuno svestan ili nad-svestan Svog prvobitnog stanja Boga s One Strane Onostranog.

This “passing-away-in” the absolute vacuum of the original state of God is called attaining the fana of the seventh plane of consciousness.

Ovo „iščezavanje u“ apsolutnoj praznini prvobitnog stanja Boga naziva se ostvarenjem fane sedmog nivoa svesti.

In Sufi  terms fana means “passing-away-in.” Fana has two stages: the first stage of fana is the conscious experience of the absolute vacuum state, and the second stage of fana or fana-fillah is the conscious experience of the “I am God” state.

U sufijskoj terminologiji, fana znači „nestajanje u“. Postoje dva stupnja fane: prvi stupanj fane je svesno iskustvo stanja apsolutne praznine, a drugi stupanj fane ili fana-filah je svesno iskustvo stanja „Ja sam Bog“.

Fana-fillah, the second stage, is the Goal of God in the man state where God in human form, that is, as man, ultimately realizes the “I am God” state with full consciousness. This is the state of final majzoobiyat as it is termed by the Sufis.

Taj drugi stupanj, fana-filah, predstavlja Cilj Boga u stanju čoveka, Cilj u kome Bog u ljudskoj formi, tj. kao čovek, konačno ostvaruje stanje „Ja sam Bog“ potpuno svesno. Sufiji ovo stanje nazivaju stanjem krajnjeg majzubiyata.

Much before the first stage of fana is attained, God in the man state, as man, had full consciousness of the limited ego or “I,” mind, energy, body and the world in an ordinary awake state, because the full consciousness of God in the man state, as man, was directly focussed on them through their finite impressions. And as soon as the consciousness of God in the man state, as man, began to involve, the involved consciousness experienced gradually the six planes of sub-super-consciousness through impressions gathered and spent in each of the six planes. When the sub-super-consciousness completely involved, that is, was withdrawn inwards towards Himself, then God in the man state, as man, gained the seventh plane of super-consciousness devoid of all impressions. This was the final stage in attaining the Goal.

Mnogo pre nego što dostigne prvi stupanj fane, Bog u stanju čoveka kao čovek, u običnom budnom stanju ima potpunu svest o ograničenom egu ili „ja“, umu, energiji, telu i svetu zato što je potpuna svest Boga u stanju čoveka kao čoveka direktno usredsređena na njih kroz njihove konačne impresije. Onoga trenutka kada svest Boga u stanju čoveka kao čoveka počne da involuira, ta involuirajuća svest postepeno doživljava šesti nivo razvijajući nad-svest kroz impresije koje se nagomilavaju i iscrpljuju na svakom od tih šest nivoa. Kada ta nad-svest koja se razvija potpuno involuira, to jest, kada se okrene unutra, prema Njemu, tada Bog u stanju čoveka kao čovek stiže do sedmog nivoa nad-svesti koji je bez impresija. to je završni stupanj u dostizanju Cilja.

Simultaneously with the complete involution of consciousness, and on gaining super-consciousness, the mind is finally completely annihilated and vanishes once and for all time together with all impressions. The false experiences of the limited ego or “I,” mind, energy, body and the world all disappear forever, vanishing completely, because all these experiences were but the outcome of the impressions generated out of the Nothing, which literally meant nothing and were nothing.

Istovremeno sa potpunom involucijom svesti i sticanjem nad-svesti, um konačno biva poništen do kraja i nestaje jednom za svagda, zajedno sa svim impresijama. Nestvarna iskustva ograničenog ega ili „ja“, uma, energije i sveta nestaju zauvek i potpuno jer su sva ta iskustva bila samo posledica impresija koje je stvaralo Ništa i koje su doslovno značile ništa i bile ništa.

Consequently, with the vanishing of the limited ego or “I,” mind, energy, body (typifying happiness) and worlds with all of their corresponding paraphernalia, a state of absolute vacuum is spontaneously experienced by the consciousness, which remains eternally when once it is gained. At this stage God, in the man state as man, with full consciousness as super-consciousness, is now only conscious of absolute vacuum—the consciousness is now fixed and focussed on “Absolute Vacuum” itself.


[1] [Desires must be consciously wiped out because they can create new impressions and in turn further desires which may lead to further binding actions. Consciousness is preoccupied with such impressions and their physical expression rather than with the real Self. If these impressions are wiped away consciously, the soul (atma) will then begin to perceive the Truth, and will begin to emancipate itself from the tyranny of worldly desires. The individual (jiv-atma) minus life (of desires) becomes soul (atma), and is always the unconscious Almighty. It is while we are living that life must be given up. To renounce worldly desires while retaining consciousness of unconsciousness is the goal of life. Ed.]

[2] Želje moraju da budu svesno izbrisane zbog toga što mogu da stvore nove impresije, a ove opet, zauzvrat, nove želje koje mogu da dovedu do daljih aktivnosti koje u još većoj meri vezuju. Svest je zaokupljena takvim impresijama i njihovim fizičkim ispoljavanjem, a ne svojim pravim Jastvom. Ako se ove impresije svesno izbrišu, duša (atma) će tada početi da spoznaje Istinu i počeće da se oslobađa tiranije zemaljskih želja. Čovek (jivatma) bez života (želja) postaje duša (atma) i uvek je nesvesni Svevišnji. Mi moramo da se odreknemo života dok smo još živi. Svrha života predstavlja odricanje od ovozemaljskih želja uz zadržavanje svesti o nesvesnosti.