Poglavlje 10

PART 10

POGLAVLJE 10

Conclusion

Zaključak

GOD cannot be explained, He cannot be argued about, He cannot be theorized, nor can He be discussed and understood. God can only be lived.36

BOG se ne može objasniti, o Njemu se ne može raspravljati, o Njemu se ne može teoretisati, o Njemu se ne može diskutovati, niti se On može razumeti. Bog se jedino može živeti.

Nevertheless, all that is said here and explained about God to appease the intellectual convulsions of the mind of man still lacks  many  more  words and  further  explanations  because  the TRUTH is that the Reality must be realized and the divinity of God must be attained and lived.

Pa ipak, svemu onome što je ovde rečeno i objašnjeno o Bogu radi umirivanja intelektualnog nemira čovekovog uma nedostaje mnogo reči i daljnjih objašnjenja, jer je ISTINA da se Stvarnost mora spoznati i da se božansto Boga mora postići i živeti.

To understand the infinite, eternal Reality is not the GOAL of individualized beings in the Illusion of Creation, because the Reality can never be understood; it is to be realized by conscious experience.

Razumeti beskonačnu, večnu Stvarnost nije CILJ individualnih bića u Iluziji Kreacije, jer se Stvarnost nikada ne može razumeti, ona se mora spoznati kroz svesno iskustvo.

Therefore, the GOAL is to realize the Reality and attain the “I am God” state in human form.

Stoga je CILJ spoznati Stvarnost i postići stanje „Ja sam Bog“ u ljudskom obličju.

Chart VIIIA:  Creation, Evolution, Reincarnation, Involution and Realization, according to Meher Baba.

KARTA 8A: Kreacija, Evolucija, Reikarnacija, Involucija & Realizacija po Meher Babi

This chart, painted by Rano Gayley under the supervision of Meher Baba, is a pictorial version of the book God Speaks.

Ova karta koju je naslikao Rano Gayley pod Meher Babinim nadzorom predstavlja slikovit prikaz knjige Bog Govori.

God in the Beyond-Beyond state represents God as pure Essence, infinite, original and eternal, unaware of anything, even of Himself. God Is.

Bog u Stanju s One Strane Onostranog predstavlja Boga kao čistu Suštinu, beskonačnu, prvobitnu i večnu, nesvesnu svega, pa čak i Sebe same. Bog Jeste.

God in the Beyond state represents the Over-Soul (Paramatma), essentially the same as God in the Beyond-Beyond state except that here surged the whim to know Himself and He became conscious of infinite power, knowledge and bliss, and simultaneously conscious of Illusion which manifested as the Creation. By completing His journey through the worlds of forms He sheds the illusion of their apparent reality.

Bog u Onostranom Stanju predstavlja Najviše Jastvo (Paramatmu) koje je u suštini isto kao i Bog u Stanju s One Strane Onostranog, osim što je ovde došlo do izbijanja ćudljive želje za spoznajom Sebe i On je postao svestan Iluzije koja se manifestovala kao Kreacija. Okončaši svoje putovanje kroz svetove formi, On razara iluziju njihove prividne stvarnosti.

Reading counter-clockwise, the first forms taken by souls emanating from the Creation point are gaseous. As consciousness evolves, souls take the innumerable forms indicated, experiencing increasing impressions (sanskaras). Arriving at the state of man, the soul has achieved complete consciousness and reincarnates innumerable times until it is ready to experience involution, all of which takes place while embodied in the gross world.

Gledajući u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, prve forme koje su duše poprimile izbijajuići iz tačke Kreacije su gasovite forme. Kako svet evoluira, duše poprimaju mnogobrojne naznačene forme, pri čemu proživljavaju sve veći broj impresija (sanskara). Kada stigne do stanja čoveka, duša dostiže potpunu svest i ponovo se inkarnira mnogo puta sve dok ne bude spremna za involuciju, i sve joj se to dešava dok je utelovljena u grubom svetu.

While getting free of sanskaras, the ascending soul gradually becomes aware of the seven planes and higher spheres until it is liberated from all bindings and becomes one with God (God-realized).

Dok se oslobađa sanskara, duša koja se uzdiže postepeno postaje svesna sedam nivoa i viših sfera i na kraju se oslobađa svih okova i postaje jedno sa Bogom (Bogoostvarena).

The first three planes depict subtle awareness; the fourth portrays the vast powers and energies encountered there; the fifth is the plane of sainthood and is in the mental sphere; the sixth is the plane of illumination and the seventh is the plane of God-realization, i.e., unity with God.

Prva tri nivoa predstavljaju suptilnu svesnost, četvrti predstavlja ogromne moći i energije koje se tamo sreću; peti nivo je nivo svetaca i nalazi se u mentalnoj sferi; šesti je nivo prosvetljenja a sedmi je nivo Bogoostvarenja, tj. sjedinjenja sa Bogom.