Osmo Poglavlje

OSMO  POGLAVLJE

Meher Baba: Avatar i vodič

Sve religije sveta objavljuju da postoji

samo jedan Bog, Otac svega u kreaciji.

Ja sam taj Otac.

—MEHER BABA, citat iz Pardomovog Bogočoveka

Put Meher Babe zasniva se na činjenici da Avatar može da deluje kao Savršeni Vodič svakog aspiranta koji to želi.

Prema Meher Babi, da je on bio samo napredna duša ili veliki svetac, to bi značilo da nije bio Savršeni Učitelj. No, čak i da je bio Savršeni Učitelj, on sada više ne bi imao duhovno ovlašćenje da pomaže tragaocima zato što je napustio svoje fizičko telo. Prema tome, put Meher Babe kao ličnog duhovnog Učitelja moguć je jedino ako je on Avatar, Hrist ili Bogočovek, fizičko ispoljenje Boga na zemlji. Meher Babin metod – put Bogočoveka – apsolutno zavisi od toga da li on jeste Bogočovek.

Meher Baba – Bog u ljudskom obliku? Sa stanovišta misticizma, svi smo mi Bog. Ali, Baba tvrdi nešto sasvim neobično: da je potpuno svestan toga da je Bog, da raspolagaže beskrajnom moći, mudrošću i blaženstvom, i da je ponovna pojava Hrista, Proroka, Bude ili Mesije.

Pojava Avatara

Po Babi, Avatar se uvek iznova vraća na zemlju, ali on je uvek jedan te isti, zato što je Bog uvek jedan te isti.1

Avatar se pojavljuje u različitim obličjima, pod različitim imenima, u različitim vremenima, u različitim delovima sveta. Kao što se njegovo pojavljivanje uvek poklapa sa duhovnim rođenjem čoveka, tako je i razdoblje koje neposredno prethodi njegovom manifestovanju uvek ono u kojem ljudski rod trpi muke predstojećeg rođenja. Čini se da je čovek više nego ikada potčinjen želji, više nego ikad je obuzet pohlepom, u vlasti straha, obnevideo od besa. Moćnici gospodare slabima; bogati ugnjetavaju siromašne; goleme mase naroda su izrabljivane od manjine koja je na vlasti. Ne nalazeći mira ni počinka, pojedinac pokušava da u uzbuđenjima zaboravi na sebe. Nemoral raste, kriminal cveta, religija biva ismejana. Korupcija i iskvarenost se uvlače u sve pore društvenog uređenja. Klasna i nacionalna mržnja se podstiču i ohrabruju. Izbijaju ratovi. Čovečanstvo postaje očajno, gubi nadu. Čini se da nema mogućnosti da se zaustavi rušilački talas.

Upravo tada se pojavljuje Avatar. Budući da predstavlja potpuno ispoljenje Boga u ljudskom obliku, on je nalik merilu koje čoveku omogućava da oceni šta je i šta može da postane. Avatar ispravlja norme ljudskih vrednosti tumačeći ih sa stanovišta božanski ljudskog života.2

Ovaj Avatar bio je prva pojedinačna duša koja je proizišla iz procesa evolucije kao Sadguru, i on je jedini Avatar koji se ikada manifestovao ili će se manifestovati. . . . Bog s vremena na vreme kroz njega svesno postaje čovek radi oslobođenja ljudskog roda.3

Prvi među najpoznatijim i najpoštovanijim manifestacijama Boga kao Avatara bio je Zaratustra. On se pojavio pre Rame, Krišne, Bude, Isusa i Muhameda.4 … Njegovo [Avatarevo] fizičko prisustvo u svetu ne biva razabrano i na Njega se gleda kao na običnog čoveka od ovog sveta. Kada objavi svoju božanskost tvrdeći za sebe da je Avatar svoga doba, On biva obožavan od onih koji ga prihvataju kao Boga, a nekolicina ga slavi znajući da je On Bog na zemlji. Međutim, redovito se događa da ga ostatak čovečanstva osuđuje dokle god je fizički među njima.5

U onima koji dođu u dodir sa njim, on budi ljubav koja spaljuje sve sebične želje u plamenu jedine želje da mu služe. Oni koji mu posvećuju svoje živote postupno se u svesti poistovećuju s njim. Malo po malo, njihova ljudska priroda biva apsorbovana u njegovoj božanskosti, tako da postaju slobodni.6

Još jedan osvrt na Mervana Iranija

Baba je objasnio da se Bog do određenog časa smišljeno krije u fizičkom telu koje sadrži Hrista. A potom, pet vladajućih Savršenih Učitelja (koji imaju udela u beskrajnoj svesti) pripremaju svet za Avatara i pomažu u njegovom razotkrivanju.

Pre no što se Savršeni Učitelj Hazrat Babađan umešala,7 Mervan Irani imao je tek par nagoveštaja o svojoj sudbini. Baba priča o jednom takvom znaku kada je bio mlad: Jednoga dana mi je neki prijatelj dao knjižicu o Budi i ja sam je otvorio na mestu gde se govori o drugom dolasku Bude kao Maitreje, Milosrdnog Gospoda, i odjednom sam spoznao «Ja sam to, zbilja», i osetio sam to duboko u sebi. Potom sam zaboravio na to, i prošle su godine.8

Ako se prisetimo niza događaja opisanih u prvom poglavlju, prva faza Mervanovog otkrovenja pružila mu je begraničnu svest o Bogu, ali gotovo nikakvu svest o iluziji. Obzirom da Avatar mora istovremeno da ima i beskonačnu svest o konačnom, Mervanovo prvobitno „robotsko“ stanje blaženstva ubrzo je smenila užasna agonija dok se postepeno prizemljavao i postajao svestan iluzije: Nisam želeo da se vratim u običnu, svakidašnju . . .  svest iz tog Blaženog Stanja u kojem sam jedino ja bio. No, uprkos mom opiranju pet Savršenih Učitelja istrajno su me ‘vukli dole’ u običnu svest radi Moje predodređene Manifestacije kao Avatara. . . . 9

Nakon što se 1921. godine sasvim utvrdio kao Avatar, Meher Baba je od Savršenih Učitelja* preuzeo neposredno upravljanje nad funkcionisanjem vasione, što se dešava prilikom svake inkarnacije Avatara. Kao što je pokazano u prvom poglavlju, tri Savršena Učitelja javno su potvrdili ovaj prenos, kao i Babin autoritet.

Meher Baba o svojoj ličnosti

U mladim danima Meher Baba je bio smatran „samo“ Savršenim Učiteljem, ali kasnije je bez okolišanja otkrio svoj pravi identitet:

Ja sam Drevno Jedno čija se prošlost obožava i pamti, čija se sadašnjost zanemaruje i zaboravlja, i čija se budućnost (Dolazak) predskazuje sa silnim žarom i čežnjom.10 Ja sam Bog u ljudskoj formi.11 Ja sam Drevno Jedno, Gospod Univerzuma.12 Za mene ne postoje vreme i prostor, i Ja sam taj koji im pruža njihovo relativno postojanje. Ja vidim prošlost i budućnost isto tako jasno i živo kao što vi vidite materijalne stvari oko vas.13

Otvoreno i nedvosmisleno izjavljujem da sam beskrajna svest; i Ja to mogu da izjavim zato što jesam beskrajna svest. Ja sam sve i izvan svega. Uvek sam svestan da sam u vama, dok vi nikada niste svesni da sam Ja u vama.14 Verujte da sam ja Drevno Jedno. Ni u jednom trenutku ne sumnjajte u to. Nema mogućnosti da sam bilo ko drugi. Ja nisam ovo telo koje vidite. Ono je samo plašt koji stavljam na sebe kad vam dolazim u posetu. Ja sam Beskrajna Svest. . . . Pre mene su sveci i savršeni sveci i učitelji na ranijim etapama duhovnog puta. Svi su oni različite forme mene. Ja sam Koren svega i svakoga.15

Pored toga, Baba je sebe jasno označio kao istog onog Avatara koji se pojavljivao u svojstvu prethodnih inkarnacija Boga: Bio sam Rama, bio sam Krišna, bio sam Ovaj, bio sam Onaj, a sada sam Meher Baba. U ovom obličju od krvi i mesa Ja sam isto to Drevno Jedno koje je jedino večno obožavano i odbačeno, svagda zapamćeno i zaboravljeno.16

Krišna je rekao da s vremena na vreme dolazi da zaštiti svoje ljubavnike. Ja sam Gospod Krišna. Ja sam Hrist, ovaploćenje ljubavi.17 Ja sam Hrist. Ja znam sve.18

* Hazrat Babađan iz Pune, Sai Baba iz Širdija i Upasni Maharadž iz Sakorija već su ranije spominjani. Preostala dva Savršena Učitelja tog vremena bili su Tađudin Baba iz Nagpura i Narajan Maharadž iz Kedgaona. Postoje jedanaest razdoblja različite dužine u jednom avatarskom ciklusu. Svako razdoblje ima svojih pet Savršenih Učitelja, ali samo jedanaesto ima i avatarsku inkarnaciju. Pet Savršenih Učitelja koji danas deluju uređivaču nisu poznati; Baba je govorio da su oni veoma retko javno poznati za vreme trajanja avatarske ere.

Prilikom obraćanja svojim ljubavnicima, Baba ih je podsećao da su u Avataru božanstvenost i ljudskost spojene u celinu, i da je u stanju da stupi u vezu sa bilo kojim oblikom svesti. Ja sam Jedno sa svima na svakom nivou.19 Sa detetom sam dete; sa najuzvišenijim svecima Ja sam jedan od njih. U mojoj prirodi je da sam potpuno prirodan, i takav sam i sa voljenim Bogom, koji je jedno sa mnom, i Ja sa njim.20

Nekim čitaocima će se ovakve izjave učiniti u najmanju ruku neskromne, ako ne i krajnje drske i nadmene. Međutim, Baba naglašava da je svako potencijalno Bogosvestan i da se stvarni Meher Baba ne razlikuje od bilo čijeg istinskog Sopstva:

Zbog čega sam ja Bog a vi niste Bog? To je zato što sam ja svestan da sam Bog a vi toga niste svesni.21 Kažem vam svima sa svojim božanskim autoritetom da vi i ja nismo ‘mi’, nego ‘Jedno’. Vi nesvesno osećate moje Avatarstvo u sebi. Ja svesno u vama osećam ono što svako od vas oseća.22 Budite hrabri, budite srećni. Ja i vi smo jedno. I Beskraj koji mi večno pripada jednog dana će pripadati svakom pojedincu.23

Delovanje Avatara

Zbog toga što se kategorički izjašnjavao o svom identitetu, Meher Babu su obasuli nebrojenim pitanjima o njegovim prethodnim avatarskim inkarnacijama. Pitali su ga, recimo, zašto Avatar u svojim različitim inkarnacijama živi na različite načine (na primer, neki žive u braku, a neki ne) ili u svojim učenjima stavljaju naglasak na različite stvari.

Svaki Avatar prihvata osobito obeležje svoje epohe. On prilagođava i ovaploćuje svoj način delovanja u skladu sa stavovima ljudi.

Izrazite slabosti koje su obeležavale stav ljudi u Isusovo vreme bile su okrutnost, pompa i gordost; i da bi to uklonio i dao primer, on je svoje delovanje ili način života zasnivao na jednostavnosti, poniznosti i patnji. I zato mu nije bilo neophodno da se oženi.

U vreme Muhameda, u umovima ljudi pohota je vladala u tolikoj meri da je skoro svaki muškarac upražnjavao polne odnose sa više žena. Uočivši to, Muhamed je dozvolio da svaki njegov sledbenik ima samo određen broj supruga, a on sam oženio ih je sedam . . . i tako je sveo taj broj na sedam.

U doba Bude, ljudi su bili ogrezli u materijalizam; stoga je on, ističući ništavnost Maje, dao primer istinskog odricanja, i ostavio svoju ženu i decu. Na odricanju je utemeljio svoj sistem. . . .

Jalova atmosfera obeležavala je Krišninu epohu. Preovlađivali su unutarnji sukobi, ljubomora, pohlepa. Zato je on propovedao i svoja učenja temeljio na jevanđelju ljubavi i radosti, tako da su ljudi počeli da se uče ljubavi i veselju i da ih ispoljavaju.

Beznadežna situacija u vreme Zaratustre, u kojem ljudi nisu ni materijalno ni duhovno napredovali, nagnala ga je da utemelji svoj sistem . . . tako da ih navede da žive ovozemaljskim životom, a da ipak budu duhovno naklonjeni traganju za Bogom i Istinom. . . . On je svoju religiju zasnovao na načelima dobrih misli, dobrih reči i dobrih dela.

Isti, Jedan Božanski Element morao je da pruža različita učenja u skladu sa različitim stanovištima ljudi u različitim vremenima i različitim okolnostima. . . . Bog je Jedan; ali njegove manifestacije u različitim vremenima da bi se utolila žeđ (za Istinom) nalažu različite načine i sredstva.24

Meher Babina misija

Šta je, dakle, njegov avatarski zadatak u ovom dobu?

Jedinstvo u sred različitosti može da se oseti samo putem dodirivanja same srži srca. To je zadatak zbog kojeg sam došao. . . . Došao sam da zasejem seme ljubavi u vaša srca kako bi se putem ljubavi, uprkos svoj površinskoj različitosti koju vaš život u iluziji mora da iskusi i podnosi, izrodilo osećanje jedinstva među svim narodima, verama, sektama i kastama sveta. 25

Došao sam da u svetu uništim sve obrede i svetkovine koje su površne. 26 Nisam došao da uspostavim bilo kakav kult, udruženje ili organizaciju; čak ni da bih uspostavio neku novu religiju. Religija koju vam dajem podučava Znanje o Jednom iza mnoštva. Knjiga koju ću da dam ljudima na čitanje je knjiga srca koje poseduje ključ za tajnu života. Dovešću do srećnog mešanja glave i srca. Daću nov život svim religijama i kultovima, i skupiću ih kao perle na jednoj niski.27

Jednu od najmoćnijih tvrdnji u vezi sa svojim zadatkom za celo čovečanstvo Baba je dao 1958. godine u svojoj „Univerzalnoj poruci“:

Nisam došao da poučavam nego da probudim. Zato treba da shvatite da ne propisujem nikakva pravila. Čitavu večnost sam postavljao načela i pravila, ali ljudski rod se nije osvrtao na njih. Usled čovekove nesposobnosti da sprovede u život Božje reči, Avatarovo učenje se izvrgava ruglu. Umesto da upražnjavaju samilost koju je on podučavao, ljudi su vodili krstaške ratove u njegovo ime. Umesto da živi u poniznosti, čistoti i istinitosti njegovih reči, čovek je dao maha mržnji, pohlepi i nasilju. . . .

Da biste bili sve bliže i bliže Bogu, morate se sve više i više udaljavati od ‘ja’ i ‘moje’. Ne morate ničega da se odreknete izuzev svog sebičnog ‘ja’. To je toliko jednostavno, mada se ispostavlja kao gotovo nemoguće. Vi možete da se odreknete svog ograničenog bića uz pomoć moje Milosti. Ja sam došao da otpustim tu Milost.

Ponavljam da ne propisujem nikakva pravila. Kada pokrenem plimu Istine koju sam došao da pružim, svakodnevni životi ljudi biće pravilo koje se živi. Reči koje nisam izgovorio oživeće u njima. . . .

Ja sam Božanski Voljeni koji vas voli više no što vi ikada možete voleti sebe. . . .

Sva ova zbrka i pometnja u svetu bile su neizbežne, i nikoga ne treba kriviti za to. Desilo se ono što je moralo da se desi; i ono što mora da se desi će se desiti. Iz toga nije bilo i nema izlaza sem putem mog dolaska među vas. Morao sam da dođem, i došao sam. Ja sam Drevno Jedno.28

Najvažniji deo Meher Babinog rada bio je univerzalne prirode. Uranjajući u svaku trunčicu svesti prisutnu u svetu, Avatar unapređuje duhovni nivo svekolikog života. Babino univerzalno delovanje, naročito naglašeno za vreme njegovih povlačenja i postova, odvijalo se na unutarnjim nivoima svesti i povremeno bivalo ovaploćeno u njegovim spoljašnjim aktivnostima. Mada se Avatar prvenstveno bavi čovečanstvom u celini, njegov rad takođe obuhvata i neposredno bavljenje pojedincima:

Osim pružanja sveopšteg podstreka celom svetu, ja ću voditi sve one koji Mi dolaze radi Svetlosti i Istine.29 Život u večnosti ne zna za ropstvo, propadanje i jad. To je večno i vazda obnavljajuće samopotvrđivanje svesne, bezgranične božanstvenosti. Moja misija je da vam pomognem da nasledite to skriveno blago Sopstva.30

Meher Babino ćutanje

Meher Babino ćutanje nije ograničilo domet njegove misije, njegovog univerzalnog dela. Pre nego što je započeo sa ćutanjem 1925. godine, Baba je rekao svojim učenicima: Dobro čujte moj glas; dugo ga nećete ponovo čuti.31 Narednih četrdeset i četiri godine Baba više nije izgovorio nijednu reč na fizičkom planu. Kada su ga pitali zbog čega se pridržava ćutanja, Baba je objasnio da to čini iz više razloga: Prvo, osećam da kroz sve vas večno govorim. Drugo, da bih uklonio gnjavažu neprestanog govorenja kroz vaša obličja, ćutim u svom ličnom fizičkom obličju. I treće, zato što je svaki govor sam po sebi zaludan govor. Predavanja, poruke, saopštenja, izlaganja bilo koje vrste, duhovna ili drugačija, usmena ili pismena, sve je to samo prazno brbljanje ako se ne živi i ne postupa u skladu sa tim.32

Ali jedan razlog njegovog ćutanja kao da se, po svom značaju, izdvaja od ostalih: Kada sam započeo svoje Ćutanje, znao sam da će me svet poznati kada ga prekinem, i zato sam ga započeo.33 Meher Babina tumačenja u vezi sa prekidom njegovog ćutanja spadaju u najveće misterije njegovog dolaska u našem vremenu. On sam je nagoveštavao da će, nakon prestanka njegove tišine i izgovaranja božanskog zvuka ili „Reči“, doći do ogromnog oslobađanja duhovne energije:

Moja sadašnja avatarska Forma je poslednja Inkarnacija u ovom vremenskom ciklusu, i stoga će moja Manifestacija (ispoljenje) biti najslavnija. Kada prekinem svoje Ćutanje, dejstvo moje Ljubavi biće sveopšte i sav život u kreaciji će znati za nju, osetiće je i primiti. To će svakom pojedincu pomoći da se na njemu svojstven način izbavi iz ropstva.34

Ja neću sam od sebe prekinuti svoje ćutanje; Sveopšta Kriza će me na to naterati. Kada dostigne svoj apsolutni vrhunac, Kriza će me naterati da u tom trenutku izgovorim REČ.35

Kada prekinem svoje Ćutanje, svet će se zaklatiti u pravcu spoznaje Ko Ja Jesam. Kada prekinem svoje Ćutanje, dejstvo toga će razdrmati svet iz njegove duhovne obamrlosti, i prodreće u srca svih koji me vole i koji su povezani sa Mnom.36

Kada prekinem svoje Ćutanje, to neće biti da bih vam napunio uši duhovnim pridikama. Izgovoriću samo Jednu Reč, i ta Reč će ući u srca svih ljudi i učiniti da čak i grešnik oseti da je stvoren da bude svetac, dok će svetac shvatiti da se Bog nalazi u grešniku isto koliko i u njemu samom.37 Kada prekinem svoje Ćutanje, moje Prisustvo će preplaviti svet, i čak i neživa stvar kao što je kamen osetiće moju Ljubav.38

Baba je predskazao da će kao posledica oslobađanja Reči i Avatarevog duhovnog delovanja nastupiti doba u kome će zavladati sveopšte bratstvo, mir, milosrđe i ljubav prema Bogu. Neka druga predviđanja i nerazrešena pitanja u vezi sa Babinim progovaranjem detaljnije su razmotrena u četrnaestom poglavlju. Ma kako ga njegovi ljubavnici tumačili, priroda Meher Babinog metoda kao ličnog Učitelja ostaje nepromenjena.

Osporavanja Meher Babinih tvrdnji

Meher Babina tvrdnja da je Avatar, Hrist, izaziva kod ljudi duboke nedoumice. Njegovi odgovori na ovakve reakcije bacaju jače svetlo na prirodu Avatara.

Neposredne reakcije i Babin odgovor na njih

Babine tvrdnje o njegovoj božanskosti bile su izrečene bez uvijanja. On je znao kako će većina ljudi reagovati na njih. Kada kažem da sam Avatar, mali broj njih se oseća srećno, neki su šokirani, a mnogi me smatraju licemerom, varalicom, najvećim egoistom, ili naprosto ludim.39

Neki ljudi Babu odbacuju kao neskromnog, ubeđeni da bi Hrist bio „skromniji“ i u najmanju ruku se ne bi toliko eksponirao u javnosti; ali Ja sam sve . . . a poštenje zahteva da ono što jesam moram i da izrazim.40 Najveća veličina i slava i najveća poniznost idu ruku pod ruku, prirodno i bez ikakvog napora. Kada Najveći od svih kaže «Ja sam Najveći», to je samo spontano izražavanje neoborive istine.41

A kada bi Baba u javnosti bio kritikovan ili osuđivan, njegovi sledbenici bi katkada bili ogorčeni, no Bogočovek je nedotaknut vređanjem i proganjanjem, jer u svojoj istinskoj samilosti ima razumevanja; u svom stalnom doživljavanju stvarnosti On zna; i u svojoj beskrajnoj milosti prašta. 42

Ja sam ono što jesam, bilo da mi se svet klanja ili se okreće protiv Mene; to nema nikakvog značaja.43 Ma koliko me klevetali, to ne može da utiče na Mene ni da me promeni, kao što ni divljenje i veličanje ne uvećavaju moju božanskost. Baba je ono što jeste. Bio sam Baba, jesam Baba, i zauvek ću ostati Baba.44

Obzirom da je protivljenje bilo svrsishodno za Babin rad, on je uživao u njemu i od svojih poklonika tražio da budu tolerantni: Ne treba osuđivati one koji rđavo govore o meni.45 Ne treba ih mrzeti. I oni nehotično služe mojoj stvari. Isto kao što vi održavate vezu sa mnom, tako i oni često misle na mene.46

Baba je bio neizmerno ljubazan kada bi se u njegovom prisustvu zatekao kakav skeptik. Jedan radoznalac ga je zapitao: “ Ako si Hrist, zašto to ljudi ne znaju?“ Baba je odgovorio: To je zato što ljudi ne mogu da znaju da ja moram da preuzmem ovu (ljudsku) formu. Isus nije bio poznat u svoje vreme, čak ni njegovi prisni i najbliži pratioci nisu znali ko je on. Juda koji je sve vreme bio kraj njega i poljubio ga, nije mogao da ga razume. Tako ni svi vi ne razumete mene spolja u mojoj fizičkoj formi; jer kao Stvarni, Bezmerni Hrist, ja sam unutar vas, isto kao i u svakome.47

Neko drugi je hteo da zna šta Baba misli o tome da li je Isus bio jedinstven među prorocima. Jedinstven, zaista, sa stanovišta svog stanja i svesti. Muslimani tvrde da je Muhamed jedini prorok. Budisti to tvrde za Budu, parsi za Zaratustru, a hrišćani za Hrista. Svako kaže da je njegov savršeni ideal (Proroka) jedinstven. Ali, zašto brinuti o tome? Od kakve su važnosti imena? Ono što je važno je život kojim je Isus živeo. Da bi razumeo Hrista, da bi ga spoznao, čovek mora da živi njegovim životom. Puke ceremonije i priče, rasprave i kritike, nisu čoveku od pomoći da spozna Hrista. Isus je poučavao jednu prostu stvar, LJUBAV, a tako malo njegovih sledbenika je razvilo tu ljubav!48

Meher Babina patnja

Neki iskreni skeptici ne mogu da zamisle da Mesija može da se prehladi, da oseća fizički bol ili doživljava ovozemaljske nedaće kao što su automobilski udesi, sve ono što je Baba propatio. Baba je objasnio zbog čega to mora da se dešava: Avatar uzima na sebe breme, i zbog toga (kao Bogočovek) stvarno “postaje“ ta uloga koju je preuzeo i zaista mora da pati.49. . . samo Hrist strada radi ljudskog roda, iako je on izvor svake sreće. . . . Ja patim kao što niko ne bi mogao patiti; patim zato što volim.50

Patim fizički i psihički. Moja fizička patnja je vidljiva. . . . Duhovno patim zbog toga što, mada sam u sebi Slobodan, u vama vidim i osećam sebe okovanog vašim neznanjem; i stoga patim. . . . Zašto i kako mogu da patim kad sam ja Okean Moći, Znanja i Blaženstva? . . .

Za vreme služenja u svojstvu Avatara, On koristi samo Beskrajno Znanje. Ne upotrebljava svoju Beskrajnu Moć ni Beskrajno Blaženstvo. To je zbog toga što se Bog utelovljuje kao Čovek i prolazi kroz sveopštu patnju i bespomoćnost da bi oslobodio ljudski rod njegovog neznanja patnje i bespomoćnosti. . . . Takva je Njegova Beskrajna Ljubav i Samilost prema svojoj Kreaciji! . . . [Isus] je podneo raspeće na krstu, i nije sebi pomogao Blaženstvom i Moći koji behu Njegovi. Umesto toga je zavapio: «Oče, zašto si me ostavio!» Naravno, On je to rekao samom sebi, pošto je bio Jedno sa Bogom-Ocem.51

Pitanje čuda

Neki možda smatraju da Avatar mora da bude u stanju da dokaže svoju božansku prirodu tako što će izvoditi čuda. Baba se klonio izvođenja bespotrebnih čuda, smatrajući da „Boga treba spoznati kroz ljubav.“52

Jednom prilikom, kada ga je neki novi učenik nagovarao da pred masom ljudi pokaže svoje Božestvo tako što će podići oveću zgradu u roku od nekoliko minuta, Baba je ilustrativno objasnio svoj stav. On je izjavio da nijedna Bogo-realizovana osoba ne bi ni pomislila na tako nešto: To bi bilo detinjasto, a posledice bi bile upravo obrnute od onog što bi ti očekivao. Ti pretpostavljaš da bi mi stotine hiljada ljudi pristupilo i živelo duhovnim životom. Svakako da bi tako nešto privuklo ogromnu masu ljudi ka meni! Ali, gotovo svi oni bili bi svetovno nastrojeni i tražili bi da zadovoljim njihove materijalističke želje. Siromasi bi rekli: «Podigao si ovo zdanje za nekoliko minuta, pa zašto onda ne bi tom čudesnom moći stvorio par hiljada dolara za mene?» Pa čak i oni koji imaju potencijala za život odricanja, kad bi doznali za takvo čudo, zatražili bi od mene da ih izbavim iz svih njihovih nevolja i da im smesta omogućim duhovno spasenje. . . . Ovaj svet je iluzija. I zato Bogorealizovane osobe po pravilu ne izvode velika javna čuda – koja su pokazivanja Učiteljeve moći radi stvaranja dodatne iluzije. . . . 53

Baba je znao da može uz pomoć neverovatnih čudesa da postigne da ga mase ljudi odano i pokorno slede, ali je želeo da se ljudi klanjaju ljubavi Boga prema čoveku, a ne moći koja tvori čuda. Jednom prilikom je objasnio kako su ga ljudi pogrešno shvatili u vreme njegove inkarnacije kao Isusa: Kada je Isus rekao: «Ja i moj otac smo jedno», hteo je da kaže da je on Bog. . . . Bog je stvorio čitav ovaj pojavni univerzum. To je Božje čudo i čudo Isusovo. . . . A ipak se smatra da je Isusova veličina u tome što je nekoliko mrtvih vratio u život. Kako je to besmisleno ukoliko nema neki skriveni smisao. Veruje se da je on Spasitelj zato što je nekoliko mrtvih vratio u život i slepima dao vid, stvarajući sitne iluzije usred svoje ogromne iluzije. . . . Da nije mrtve vratio u život, da nije izvodio čuda, Isus ne bi bio razapet, a on je hteo da bude razapet. Izvodio je čuda da bi osigurao svoje raspeće. 54

A zapravo su se u Babinom okruženju događale mnoge stvari koje bi zapadnjački um svakako proglasio čudima, počev od slučaja deteta koje je nakon smrti oživelo, pa sve do raznih slučajeva kada su se Babini ljubavnici spašavali od sigurne smrti pozivajući ga u pomoć. Baba je govorio da ta čuda nije izveo namerno; to su bila čuda ljubavi prema njemu i moći njegovog imena. Da ironija bude veća, pojedinci koji duhovnost prosuđuju na osnovu čudesnih pojava bili bi u njegovom prisustvu zatrpani takvim dokazima.

On sam se, pak, poistovećivao sa čudima sasvim druge vrste: Jednom davno sam izveo jedno veliko čudo, i čitava ova iluzija kreacije proistekla je iz mene.55 Rekao sam da moje čudo neće biti u vraćanju mrtvih u život, nego u tome da čoveka učinim mrtvim za sebe da bi živeo za Boga. Više puta sam rekao da neću davati vid slepima, ali ću ih učiniti slepima za svet kako bi videli Boga.56

Zov Avatara

Po Babi, malo njih prihvata Avatara ili zna za njegovo sveopšte delovanje dok ne prođe mnogo vremena od njegovog napuštanja fizičkog tela. Ali, osnovna tema ove knjige je Avatareva drugostepena uloga ličnog Učitelja. Oni koji su voljni da ga slede kao svog ličnog Učitelja ne stiču time pravo na nekakav naročiti duhovni položaj i olakšice. Baba poručuje: Ja sam tu za sve. Međutim, mogući ljubavnici Avatara zaista imaju posebnu novu mogućnost.

Kucnuo je čas. Ponavljam Poziv, i svima poručujem da mu priđu.57 Spustio sam se sa Najvišeg na vaš nivo, i ako me na tom nivou volite od sveg srca, doći ćete na moj nivo Najvišeg, jer Ja sam u vama. 58

Bez obzira kakve loše osobine možda poseduje, čovek ne treba da okleva da mi priđe niti treba da oseća bilo kakav stid kad stane pred mene. 59 Imajte nadu. Došao sam da vam pomognem da se predate Božjoj stvari i prihvatite njegovu milost ljubavi i istine. Došao sam da vam pomognem da postignete pobedu nad pobedama – da pobedite sebe.60

U sledećem poglavlju, Baba pojašnjava kako tragaoci mogu da mu priđu i slede stazu Avatara. Kako je rekao, to je rizik koji se ispostavlja kao dobro iskorišćena prilika..

Ja sam izvor sreće, Sunce svakog blaženstva. Ali, postoji zavesa koja vas zaklanja od sunca i vi ga ne vidite. No, ne možete, zbog svoje nesposobnosti da vidite usled te zavese, reći da nema sunca. Sunce je tu, ono sija i širi svoj sjaj po celom svetu; međutim, vi ne dopuštate da njegovi zraci dođu do vas, i preprečujete im put velom neznanja. Uklonite taj veo i videćete sunce. Ja ću vam pomoći da pocepate zavesu i omogućiću vam da u isti mah nađete sreću. Volim vas, sve vas volim.61

Ja donosim najveće blago koje čovek može da primi – blago koje sadrži sva druga blaga, koje će zauvek trajati, koje se uvećava kad se s drugima deli. Budite spremni da ga primite.62