O Svesti i Svesnosti

O Svesti (čita) i svesnosti (čaitanja)

Ima raznih gradacija svesti, od proste osetnosti nežive materije do svesti osnovnih životnih formi, pa do više svesti ljudskog otelovljenja, do sveznajućeg stanja supersvesti, koje vodi do uranjanja u Jednu univerzalno svest, Parašakti. Čaitanja i čita mogu da označavaju i individualnu svest i univerzalnu svest. (U ovom rečniku su čaitanja i čita smatrani za sinonime koji su prevođeni kao svest (consciousness), um-stvar[1] (materijal), stanje moći percepcije, svesnost (engl. awareness), shvatanje (engl. apprehension)

– vyashti čaitanja – „individualna svesnost“

– budi čita – „intelektualna svest“

Šivačaitanja – „Božja svesnost“.

Ovde su razmatrana pet stanja svesnosti:

  1. budnost (jagrat),
  2. „san“ (svapna) ili astralna svest,
  3. „duboko spavanje“ (sušupti) ili podsupersvest
  4. supersvesno stanje onostrano (turija „četvrto“) i
  5. u potpunosti transcendentalno stanje nazvano turijatita („onostran četvrtog“).

U svim svojim formama i manifestacijama, svest je duh-mateija – sila i materija, ili duh i supstanca, susvi jedno – stoga je svest najfinija i najuzvišenija forma energije, i jeste koren svih stvari, i koegzistentna je sa kosmičkim prostorom. Ona je, stoga, temelj i esencija bogova, monada i atoma – tri generalizovana stepena, govoreći u terminima kosmosa, univerzuma.

Prirodna posledica iz ovoga je da je univerzum otelovljena svest, ili još korektnije možemo ga nazvati kvazi-beskonačni agregat otelovljene svesti.


[1] mind-stuff