Koji je pravi postupak za postizanje "šire svesti"

Nema opšteg pravila ili postupka koji se može izneti za postizanje Konačne Stvarnosti, ili kako je vi nazivate, „šire svesti“.

Svako mora sam za sebe da ostvari svoje spasenje i što se toga tiče, on ili ona moraju da stvore i izaberu „put“ najviše odre|en i ispoljen potpunim uticajem ili zamahom impresija (koje se u sanskritu nazivaju žSanskarež), nakupljenih u prethodnim životima. Pokora o kojoj svet sluša, tobožnje religije za vo|enje čovečanstva, nisu daleko odmakli u rešavanju ovog problema.*

U vreme ospoljenje Avatara, snaga opšteg duhovnog podstreka je toliko ogromna da proizvodi sasvim novo bu|enje svesti. Ovo, kao i učenja i delatnosti Avatara na fizičkom nivou za vreme života u kome Sebe otelovljuje, dobija spoljašnju formu koju Njegovi sledbenici nazivaju nova religija. Kako sa protokom vremena snaga duhovnog podstreka postepeno opada, opada i duhovnost sve dok gotovo sasvim ne potone u beznačajnost. Religija, ili pre, njen spoljašnji oblik, postaje nalik osušenoj kori koja samo što se ne izmrvi, a svetske prilike dostižu vrhunac.**

Naposletku dolazi do mentalne pobune protiv starog poretka, a sa njom se oseća že| za Putem, Istinom i Životom. Ovom zahtevu mora da se udovolji i biće mu udovoljeno.*