Rečnik

prebivanje abiding – stalan, trajan, postojan, postojano, trajno
boravište abode stanište, prebivalište, stan, bavljenje,boravak, prebivati, živeti
poništaj abolition obustava, poništenje, abolicija, ukidanje, ukinuće, poništaj, uklanjanje, uništenje
upiti absorb – apsorbovati, progutati, usisati, uvući, upiti, prigušiti, zauzeti
dokončano accomplish dovršeno, obaviti, usavršiti, izvršiti, ispuniti, ostvariti, izvesti, postići, svršiti
saglasno sa according to = saobrazno sa = shodno = u skladu sa, prema, po, po rečima, prema tvrđenju, s obzirom na,
ostvariti achieve = polučiti, postići, steći, dostići, uspeti, izvršiti, steći, pobediti, uspeti
ostvarenje achievement -postignuće, izvršenje, postignuće, ispunjenje, podvig, dostignuće, tekovina, uspeh
deluje act = delo = radnja, dejstvuje, dejstvo, postupak, čin, ukaz, raditi, postavljenje, glumiti, dokument, akt, delati, odluka, radnja, postupak
delujući acting = delatan, gluma, igra, koji deluje, koji nastupa, vršilac dužnosti, čin, delanje
dejstvo action – postupak, akcija, čin, rad, delatnost, stroj, radnja, delo, parnica, boj, tužba, bitka, hod stroja
stvarnost actuality realnost, istinitost, aktuelnost, realizam, zbilja, istinstost, realizam (u umetnosti)
zapravo actually – stvarno, zaista, u pravi čas, aktivirano, aktuelno, doista, sad, ustvari, zbilja, čak, stvarno
(uz)napreduje advance – = pomakne = uznapreduje, predujam, žuriti (sat), zajam, ranije, progres, uspeh, pomicanje, napredovati, napredak, ispred, dizanje cene, preduhitriti, akontacija, zajam
(uz)napredovao advanced higher
napredak advancement -uznapredovati, uspeh, unapređivanje, progres, povišica, napredak, napredovanje
avantura adventure – pustolovina, doživljaj, događaj, opasan poduhvat, odvažiti se, izložiti se opasnosti
stvar affais – stvar, posao, afera, događaji, predmet, sukob, akt, delo, doživljaj, intriga, odnos, okršaj, parnica, radnja
dotiče affect = obuzima = upliviše =deluje_na, afektuje, praviti se, dirnuti, afekt, uticati, pretvarati se, uzbuditi, afekat
afektirati Affected =obuzimati = ovladava, prožimati, zavladava, dotaknuti = afektovan, uticajan, izveštačen, pogođen, povređen, neiskren, ganut, naklonjen, biti afektovan, afekt, dirnuti, delovati, imati uticaj, naklonost, uticati, praviti se, pretvarati se, voleti nešto; Afekt – vrlo snažno osećanje koje većinom nailazi iznenada, traje kratko vreme, u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada svešću. Afekcija – opšti termin kojim se označuje emocionalni aspekt doživljaja (za razliku od spoznajnih i voljnih doživljaja). Afetktivan – emotional
epoha age doba, razdoblje, večnost, vek, stariti, starost, period, dugi rok, pokoljenje, večnost
cill aim – težnja, težiti, smerati, nišanjenje, nišan, ciljati, cilj, meta, svrha
vazduh air = zrak, povetarac, vetrić, vetriti, vazdušan, vazduh, provetravati, melodija, napev, izraz lica,  izneti u javnost, aviacioni, atmosfera, arija,
u-potpunosti all = sve, svaki, sav, svuda, međiutim, sasvim, potpuno, i pored toga, celi
čari allurement zavođenja, mamljenja, mamac, opčinjavanje, privlačnost, čar, privlačenje, primamljivanje
odeljen aloof daleko, hladan, podalje, ravnodušan, udaljen, dalek, po strani, držati se daleko, držati se za sebe ili rezervisano, nadmeno, izdaleka, na razdaljini
odeljen od aloof from
Blaženstvo Ananda – ushićenje, blaženstvo, ekstaza, oboženje; “ dalekovido (profound) koncentrisano u-sopstvu-egzistirajuće blaženstvo prošireno na sve što naše bivstvujuće čini, predočava (envisage – prosuđivati, gledati u lice, razmatra), kreira, stalno (fiksno) božansko ushićenje (rapture); isto što i sama ananda, univerzalno oduševljenje koje konstituiše aktivnu/pozitivnu samata-u, „podjednako oduševljenje u svim kosmičkim manifestacijama Božanskog“, čije „je utemeljenje Atmajnana ili Bramajnana s kojom mi opažamo sveukupni univerzum kao opažanje (percepcija) jednog Bića/Bivstvujućeg koje manifestuje „sebe“ (itself – svojesopstvo, jastvo) u mnogostrukim formama i aktivnostima“; najviše od tri stadijuma aktivne/pozitivne samate, „radost Jedinstvenosti/Jedinstva/Jedsnosti (Unity)“ s kojom „je sve promenjeno u potpunu i čistu ekstazu“ Duha (Spirit); treće i najviše stanje bhakte, koje se sastoji od ushićenja egzistencijom doživljenim „kroz sveukupni sistem/poredak“ u sedam glavnih (osnovnih, najbitnijih) formi (kamananda, premananda, ahaituka ananda, cidhananda, suddhananda, cidananda i sadananda) koje korespondiraju sa sedam koša ili omotača bića i sedam loka ili nivoa/planova egzistencije/postojanja/opstojanja; telesna ananda ili sarinananda u svojih pet formi, takođe nazvana i vividhananda (varijabilno/promenljivo ushićenje) četvrti član sharira catustaya; (pogotovo u množini „anande“) ma koje od ovih formi anande; isto što i anandam brahma poslednji aspekt četvorostrukog bramana, blaženstvo beskonačne s-vesne egzistencije, „originalno/izvorno sve-obuhvatajuće, sve-in-formirajuće, sve-podržavajuće (all-upholding; uphold – podržati, podupreti, potvrditi, tvrditi, održati, zagovarati) ushićenje“, treći aspekt saccidananda-e i počela/princima manifestovanih u „svojoj“ čistoti u janaloki ili anandaloki, takođe prisutno i u involuiranoj ili podređenoj (suborditated – suborddinisanoj) formi na svakom drugom planu.
poništavanje annihilation – uništenje, istrebljenje, poništenje, anihilacija (potpuno pretvaranje nuklearnih čestica u zračenje), rušenje, poništaj, opozivanje
ma_šta anything – bilo koje (ne)što, išta, bilo šta, ma šta, išta, nešto, sve, štagod, što god se hoće (u potvrdnim rečenicama), nešto (u upitnim rečenicama), išta drugo, kakva bilo stvar, ma kakva stvar, pre svega; no to je any-thing, any-ma koji, nešto, ikakav, svaki, ijedan, koji bilo, išta, jedan, neki, što, ma koji, makoji, šta bilo, i thing – (s)tvar, nešto, ali i idividualnost ili identitet kako ih Baba koristi (a to značenje imaju i u rečima every-thing i no-thing, pišu se bez crtice)
bezrepi majmun ape – majmun, čovekoliki majmun, majmunisati, oponašati, bezrepiu majmun, imitirati, osoba koja sve oponaša, kusi majmun, podržavati
priviđa appear = se_čini, doći na videlo, granuti, istupiti (javno), izaći, izaći u štampi, izgledati, nastupiti, pojava, pojaviti se, pojavljuje, pojaviti se, ukazati se, pokazati se, činiti se, izaći u štampi, prekrasan, izlaziti, stupiti
pojavnost-i-prividnost appearance izgled, pojava, priviđenje, spoljašnjost, utvara, vanjština, nastup; to je prevod termina „upadhi, koji je središnji pojam vedantinskog idealizma, i prevodi se u većini slučajeva kao „prividnost“. Osnovna metafizička pretpostavka ove nauke jeste da je pojavnost (fenomenalni svet) identičan s prividnošću, varkom ili obmanom. Prividno-pojavni svet je „na-metnut“ ili još doslovnije „nabačen“ (adhyasa) na apsolutni identitet duha poput fatamorgane. Tamo gde je to „nametanje“ rezultat diskurzivnog mišljenja (kao kod Bergsona) prevodimo reč adhyasa sa „pridavati“, a upadhi kao prividno svojstvo razuma (manasa-upadhi – ovde je „mind“, manasa, prevođeno kao „um“) prevodima kao „pretpostavka“. Kad je reč o objektivnoj prirodi, onda govorimo o upadhi-ju, kao „prividnom svojstvu“.
primenjivati applaying – primena, pristanak, podešavanje, posvećivanje, približavanje, pridavanje, pripisivanje
primeniti apply – primeniti, upotrebljavati, prionuti na, odnositi se (na), upotrebljavati se (za), važiti, vredeti (za), tražiti, takmičiti se, prijaviti se, moliti, usredsrediti pažnju, odgovarati, pristajati, upotrebiti (na), biti u vezi
upotrebiti apply to latiti se, nastojati oko, baviti se revnosno, odati se, posvetiti se, predati se, truditi se oko, upotrebiti
podiže se arise uskrsnuti, proizlaziti, poticati, ustajati, dizati se, pojaviti se, nastati, naići, ustati
kako to i jeste as it is – u sadašnjem stanju stvari
takoreći as it were kao da je tako, na način, ma šta da je, kao da
vazdiže ascend – dizati se, penjati se, uzletati, popeti se, dići se, uzdizati se, ići uzvodno, dopreti, dosezati, doći gore, ispeti se, ispraviti se, izaći, ići gore
usnuo asleep pospan, u snu, ukočen, utrnuo, zaspao, uspavano
nadanja aspiration – težnje, želja, ambicija, duh, nadanje, čeznuće, čežnja, priželjkivanje, nadanje, izdisanje, udisanje, disanje
potvrđuje assert – dokazuje, izjavljuje, brani, potvrđuje, tvrdi, odobrava, tvrđenje, potvrditi, izjavljivati, dokazivati, dokazivanje, braniti, afirimisati se
tvrdnja assertion – tvrđenje, izjava, odbrana, potvrda, dokazivanje, zaštita, odbrana (svojih prava), iskaz, iskaz svedoka, potvrđivanje, utvrđivanje
odredio assigned pripisan, pridružen, dodeljen, naznačeni rok, namenjeno, naimenovano, izdvojen, označen, prenet, prisvojen, raspodeljen, upisan
asocirati associate = pridruženo, spojiti se, udružen, udružiti se, spojen, ujediniti se, učlaniti se, združiti, učestvovati, pripojiti se, povezan, pomoćnik, kolega, drugovati, drug, saveznik, dopisni član, ortak,
posvaja assume – primi, poprimi, simulirati, prihvatiti tačno, prisvojiti, pretpostaviti, arogantnost, uzeti na sebe, preuzeti, predstaviti se kao, arogantnost
atom atom – najsitnija čestica; fino, poslednji, jedno­stavni, nepromenljivi zbiljski faktori bit­ka. Reali poslednji elementi sveta nematerijalni „atomi ­–reali“. Baba često koristi termin „fino“. Takođe se povezuje i sa Atom ili Om Tačkom (tačka, kap)
pripojeno attached priložen, dodat, pričvršćen, prvržen, odan, nadziran, pod nadzorom
uzapćenje attachment – ljubav, prilog, odanost, privrženost (to – kome čemu), sklonost (to, prema), pričvrćšivanje, simpatija, veza, vezivanje, pričvršćenje, prilaganje, uzapćenje, hapšenje, obustava, zaplena, zakrpa, priključni deo, nastavak, učvršćenje, stavljanje zabrane
dokučuje attain =postiže =stiče =postiže, dospeva, dobiti, dostignuti, postići, dostići, stići, dostizati,
postizanje attaining – sticanje
postignuće attainment – dosezanje, znanje, postignuće, veština, tekovina, dobitak, postizanje
draži attraction –  privlačnost, čari, atrakcija, privlačna snaga/sila, primamljiv, privlačenje, čarobnost, primamljivost, uzajamno privlačenje
budan awake probuditi se, svestan, budan, probuđen, probuditi, osvestiti, svestan, budan, bodar, uzbuditi, (intr.) probuditi se, postati svestan (og glagola prosvestiti, potstaći); Koren budh- je identičan s našim glagolom „buditi“. Buddha znači „budan“ u duhovnom smislu, a i u smislu spoznaje osvešćenosti ili mudrosti. Buddhi (Intelekt, Svesnost, (Diskriminativna) Inteligencija – kao sredstvo spoznaje intelekt (budhi) spada ontološki u pojavnu prirodu (prakriti), pa je u tom smislu materijalan i instrumentalan) je sposobnost takve budnosti ili svesnost u najvišem smislu, za razliku od pojma manas, koji odgovara našem razumu (srodno s engleskim mind – ovde prevođeno kao „um“). Bodha je noematski sadržaj spoznajne sposobnosti, dakle „spoznaja“, kako se prevodi ili „znanje“. Konačno izraz bodhi se prevodi kao „svest“ u specifičnom smislu samospoznaje atmana, za razliku od niza drugih izraza koji označavaju svest u raznim oblicima. Najširi koren svesti u vedantinskoj terminologiji izražava koren ćit-, kao središnji član trojstva najvišeg dobra – sat, ćit, ananda – „bitak, svest, blaženstvo“. Noema – (huserl) „Noetički elementi intencionalnog čina (kao što su razumevanje ili nameravanje) su elementi koji su odgovorni za davanje smisla tom činu; za transformisanje inertnih čulnih i hiletičkih (hyle – materija, građa materijalnih stvari. Aristotel je smatrao da joj je potreban oblik da bi stvorila stvari) podataka u nešto što poseduje značenje. Noemata su elementi koji učestvuju u toj promeni. Huserlova objašnjenja uključuju „kuću-kao-namenjenu“ ili „drvo-kako-je-opaženo“ ili čak „noematički ‘objekt u nečinu'“.
probuđen awaken – probuditi (se), buditi (se), razbuditi (se), potstaći, oživeti, osvestiti, prenuti se, postati delatan, osvestiti se, postati svestan
(pro)buđenje awakening – probuđivanje, razbuđivanje, buđenje, renesansa, probuženje
očituje aware – s-vestan, opaža, uočava, koji zna, svestran, svesnost, značaj, koji zna, na oprezu, svestran, što zna, obavestiti, obavešten
očitovanje awareness, – s-vest, s-vesmost,  sa-vesnošću, sa-vešću (čaitanja) opažanje, opažajnost, svesnost, svest, obaveštenost, značaj
ravnoteža balance uporediti, saldo, vaga, preostali deo, odmeriti, protivteža, ostatak, ravnoteža, klatno, saldo, odmeriti, preostali deo
bunda banda – Onaj koji je sputan, obuzdan, zatvoren; rob. Koristi da označi duhovne okove ili stanje obitavanja u ignorantnosti (nekog jed no realnog Sopstva). Obično spojen sa svojim bliskim terminom- Khuda, onaj koji je slobodan od svih okovanosti.
dovesti u ravnotežu be brought into balance
blaženosti beatitude blaženstvo, sreća
usled because zbog, pošto, zato što, jer, budući da, budući, zato
biva become – postaje, pristajati, biva
postajanje becoming – postati, nastati, pristajati, priličiti dolikovati (pogledati u filozofskom rečniku puno značenje ove važne reči),  simpatičan, pristojan, lepo (odeća), podesan
začeti beget roditi, proizvesti, stvoriti, dati povoda, začeti,
početi begin = nastati,  početak, početi, otpočeti, bori se, započeti, nastupiti, zapodenuti,zametnuti,
praiskon beginning = prapočinjanje = početak = nastajanje, izvor, začetak, početni, rađanje, poreklo, početni
Bespočetni Početak Beginningless Beginning = Nepočinjućeg-Prapočinjanja, Nezapočinjuće Počinjanje, Nenastajuće Nastajanje, Bespočetni Početak, Prasikonski Iskon, Počinjanje-bez-Počinjanje,
budući being = bivajući = bivstvujući, to takođe znači po svom bitku, bivstvu, u svojoj suštini, svojim postojanje i svojstvima, budući, postojeći, sadašnji, stvorenje, biće
bivajući being – budući da je, bitišući, bit, bivstvo, stvorenje, budući, bivanje, opstanak, postojanje, bivstvovanje ali i biće, bivstvujuće (biće + bivstvovanje)
daruje bestow dati, smestiti, razmestiti, darivati, darovati, razmestiti, dati, pokloniti, oženiti, pozdraviti
Onostranost Beyond – Onkraj, The Beyond – zagrobni život, ono krajnje odredište duše u Involuciji, Bog Otac.
Onostranost-Onostranosti The Beyond-Beyond – prevod fraze – Paratpar Parabrahma – Paratpara (tj. Viši od Najvišeg, Nemanifestovani Apsolut), Parabrahma, Brahma, Sat-Chit-Ananda (Znanje-Moć-Blaženstvo, Manifestovani Apsolut), i Vigyana (i.e. Super-Um – Znanje) ili Vrhovni Braman ili Vrhovni Kosmički Duh (Spirit) ili Božanstvo (Godhead) od Para (Beyond) – Onostrano i Braman – Univerzalno Sopstvo ili Duh (Spirit) ono što je Onostran Bramana, Apsolutna Realnost, Apsolutna Istina;
The Beyond-Beyond God Parapar Parabrahma Paramatma
uslovljenja binding – povez, vezivanje, obavezan, korica, koričenje, spajanje, vez; no treba imati u vidu da je prevod reči „guna“ – veza, čvor, funkcije, prakvaliteti u prirodi (tu se misli na Satvu, Rađas i Tamas); obvezan, obaveza, obavezujući, premotavanje, priključni, spoljni, umotavanje, vezanje, vezati, vezivati, vezivanje, vezivni, obligacioni
blaženstvo bliss ushićenje, sreća, savršena sreća, ushićenje, radost
blaženije blissful blažen, srećan, presrećan, radostan
Braman Brahman – (U Vedama) „duša ili dušo-svest koja izranja iz tajnok srca (s)tvari“ ili „misao, inspirativna, kreativna, puna tajne istine, koja izranja iz svesnosti i postaje umova misao“; božanska Realnost, „Jedno (eka) pokraj (osim) koga nema ničeg drugo što je egzistirajuće“, Apsolut koji je „u isto vreme i sveprisutna Realnost u kojoj sve što je relativno egzistira kao njegove forme ili pomaknutosti (kretanja, uzmuvanosti)“. Njegova priroda je saccidananda, beskonačna egzistencija (sat), svest (ćit), i blaženstvo (ananda), čiji drugi element može biti opisan i kao svesnost-sila (consciousness-force) (ćit-tapas), tako obrazujući četiri fundamentalna principa integralne Realnosti; braman viđen u svim (s)tvarima u terminima ovih principa se naziva i četvorostruki braman, čiji aspekti oformljuju brama katastaju. Potpuna (kompletna) realizacija bramana uključuje ne samo pojednačenje (unifikaciju) iskustva nirguna bramana (bramana bez kvlaiteta) I saguna brahmana (braman sa kvalitetima) već I harmonizaciju impersonalnog (neoličenog) bramana koji je „duhovni materijal  I svesna supstanca svih ideja I sila (snaga) I formi univerzuma“ sa personalnim (oličenim) Išvarom u svesnosti parabramana, braman u svome vrhunskom statusu kao „transcendentno Nemislivo suviše veliko (great) za ijednu manifestaciju“, koje je „u isto vreme živuća vrhunska Duša svih (s)tvari“ (purušotama) I vrhunski Gospod (Paramešvara) I vrhunsko Sopstvo (paramatman), „I u svim ovim jednakim aspektimaisto jedno-jedino I večno Božanstvo (Godhead)“: Braman je reprezentovan u zvuku mističnim slogom OM.
potire break down – uništi, slomi, sruši, raščlani, kvar, pokvariti se, srušiti, razbiti, provaliti, razvaliti, analizirati, rastaviti, rasklopiti, otkazati, pretrpeti rastrojstvo, briznuti u plač, imati kvar, izvaliti
probiti se break through – probiti, prodreti, proboj, prodor, izvršiti proboj, provaliti
blistavost briliance = bljesak, sjajnost,
oživotvoriti bring about – izazvati, prouzrokovati, ostvariti, dovesti, ispuniti, zaokrenuti, izvršiti
spustiti bring down – oboriti, sniziti, svesti, sneti, oboriti cenu, srušiti, uniziti, upropastiti
iznedruje bring forth =proiznosi= dovodi-u-postojanje = porađa, dovodi napred u pojavnost/stvarnost/tvorevinu, roditi, izneti, doneti, proizvesti, iznositi
slomljeno broken down – oboren, unižen, srušen, slomljen, upropašten,
sveden na prašinu brought to dust
budi buddhi – intuitivna (diskriminativna) inteligencija
malo-pomalo by degrees postepeno, sporo, postupno
pomoću by the means of
zaobilazne-staze by-lane među-staze, sporedne-staze
catch up prisvojiti (izraz), prekinuti (govornika), prihvatiti, nadoknaditi, brzo uhvatiti, stići, sustići, dostići, biti upetljan u
kapacitet capacity – sposobnost, zapremina, svojstvo, nosivost, mogućnost, pravna sposobnost
osobenosti characteristics – karakterističan, karakteristika, crta, izrazit, obeležje, oznaka, osobena crta
koči check urušava, zaprečuje, preprečuje, zastoj, ček, zapečatiti, zastoj, prepreka, ugušiti, provera, kontrola, šah, proveriti, kontrolisati
sukob clash sudar, sudariti se, sukobiti se, udar, sudariti, konflikt, obračun, biti neskladan, zveket (oružja), jeka, šum, doći u sukob, vremenski se poklapati
čist clear čistiti, pojmljiv, razvedriti, nevin, jasan, objasniti, izbrisati, vedar, razumljiv, razgovetan, čist, očistiti
boja colour obojiti, ton, obojenost, izgovor, bojica
istupiti come forth = izaći
dolazi do come into – naslediti, ući, doći, udružiti se sa, učestvovati, služiti se, pristati, ući u plan, doći u, dospeti u, doći do
istupiti come out istupa, izaći, izlaziti, debitovati, prvi put istupiti pred publikom, izjasniti se, ispasti
stati come to – povratiti se, iznositi, doći k svesti, doći sebi, obavestiti se, stati, pristati, popustiti, odobrovoljiti se, izaći na, svesti se na, izneti
zaustavlja se come to a stop
okončano come to an/its end
spoznaje come to knowe = razabire, doznati, znati, biti obavešten, poznati, biti upoznat s čim, upoznati se s čim, upoznati se sa čime, počinje da spoznaje (znati = kreirati, kreira – misliti- kao-kreirati)
realizuje come to realize – počinje da realizuje (počinje da postaje i doživljava to što)
ovladava comes into control – dolazi do kontrole
nastati commence = započeti,  započeti, počinjati, nastati, početi*,
nastajanje commencement = začinjanje, početak, proslava, začetak, nastajanje, ceremonija predaje diploma, dan dodeljivanja univerzitetskih diploma/školskih svedočanstava
nagone compel – prisiliti, iznuditi, naterati, prinuditi, primorati, potčiniti, pokoriti
potpun complete =potpuno = celovito = dovršiti = sasvim, kompletirati , ceo, pun, gotov, završiti, upotpuniti, dovršiti, kompletan, celokupan, čitav, svršiti, završen, boriti se, dovršen
potpuno completely = sasvim, potpuno, iscrpno, celo, celokupno, dokončano, dovršeno, gotovo
sažimanje comprising – uključiti, obuhvatiti, sadržati, sadržavati, uključivati, sastojati se od, sadržati (u sebi)
staraju se concerned – zabrinut, dotičan, proizveden, interesantan, zanimljiv, važno, ima udeo
concerned with – što se tiče, obzirom na, odnosno, po, u vezi sa time, baviti se čime, zanimati se čime,
zaključak Conclusion – zaključak ali i završetak, svršetak, odluka, rešenje, kraj, svršetak, konac
stanje condition – usloveljenost, uslov, kondicija, položaj, usloviti, okolnost, prilika, situacija, forma, uvežbati, formirati automatizovanu reakciju, prilike, repovi (nepoloženi ispiti), dovesti u ispravno stanje; (lat. conditio) uslov, stanje, okolnost, služba, položaj, nameštenje, mesto koje se dobiva pod izvesnim uslovima, biti u kondiciji, biti u dobrom (ili povoljnom) stanju (rvač, bokser, teniser, fudbaler, trkački konj i dr.), (Vujaklija)
spaja connect – pripaja, povezati, dati vezu, priključiti, sojiti, sjediniti, vezati, dovesti u vezu
spojen connected – povezan, srodan, rodbinski, spojen, udružen, vazan
spoj connection – veza, odnos, srodstvo, spoj, povezanost, rođak, spajanje, rodbina, klijentela, kupci, mušterije, čvor, priključak, spojenost
svestan conscious – pri svesti, promišljen, nameran, koji je svestan, koji oseća, razuman
svesnost consciousness – svest, svesnost, saznanje, razboritost, trezvenost, svesno stanje
svest consciousness of – svest nije samo „svesnost“ već ona obuhvata i „predmet svesti“, svest je uvek svest o nečemu, ona je intencionalno usmerena.
posledica consequence – značaj, važnost, ishod, rezultat, doslednost, ugled
sastoji consist sastojati se, slagati se, slagati, sastaviti se, nalaziti se, izraziti se, poklapati se
sazdano consisting = sadržavajući, sastojeći se od, obuhvatati, sastavljen, koji se sastoji od, koji sadrži,
postojano constantly – neprekidno, stalno, uvek, trajno, neprestano
sažeža consume =konzumira (hranu, piće), pojesti, popiti, (po)trošiti, satrti, razoriti, nestajati, opadati, trošiti se, sagoreti, sagarati, uništiti (vatrom/ognjem), upotrebljavati, utrošiti, arčiti, traćiti, proćardati, jesti, utrošiti, obuzeti, prožeti
sažežati cosuming – žarki, plameni, sagorevanje, proćerdati, rastakanje, traženje, trošenje, upotreba, usahnuti, uvenuti, žderanje
dotiče contact – dodir, dodirivanje, dodiruje, javlja, kontaktira, obuhvata, spaja, stupa u vezu, susret, u dodiru, uspostavlja vezu, veza, sastanak
stalno continualy – kontinualno, stalno, neprekidno, trajno, večno, često ponavljajuće, neprestano
suprotno contrary – suprotnost, protivnički, protivan, oprečan, tvrdoglav, nepovoljan
zahvaćeni cought up =uhvaćeni = zapleten
protiv-učinjeno counteracted kontra-odigrane; protiv odigrane, neutralisane; moraju da budu suprotno doživljene; uravnotežiti, iskoreniti kroz suprotnu vrstu delovanja; sprečiti, protiviti se, suprotno raditi, suprotstaviti, protiviti, dejstvovati nasuprot, suprotno
protiv-činjenje counteracting – protiv-akcija, suprotstavljanje
družica counterpart duplikat, kopija, prepis, odgovarajuići predmet, dublet, slika potpuno slična durgoj, parnjak
zaogrnuo covered – zarastao, zatrpan, pokriven, zakrliliti
kreira create – stvoriti (kod Babe pre u smislu „dizajnirati“), naimenovati, praviti, stvarati, načiniti, oformiti, izazvati
kreiranj creating – formiranje, izrada, obrazovanje, osnivanje, pravljenje, stvaranje
kreacija creation – stvaranje/tvorevina, naimenovanje, kreacija, postanak, unotvorina,podizanje; Stvaranja kreacije kao ispoljene kreacije koja je bila aktualizovana ili dovedena u postojanje, opažljiva kreacija, znači stvaranje kao proces i uzrok i kreacija kao tvorevina i rezultat.
preći cross over
bujica curent – tok, rečni tok, matica, vodeni tok, strujanje (vazduha), tekući, struja, sadašnji, aktuelan, mlaz, današnji, kretanje, strujanje, nezastareo, tok kretanja, trenutno
osmelio se i usudio da izađe van dare to venture out
tamno dark – tama, mrak, mračan, crn, taman, nejasan, tmina
tmina darkness – mrak, tama, pomrčina, mračnost, tmina, tamnost, zagasitost
zaslepiti daze – omamiti, zgranuti, zbunjenost, preneraženost, ošamućenost
zaslepljen dazed – ošamućen, zbunjen, oslepljen, ošamutiti, zbuniti, liskun, zaprepašćenje, zgranuti, ošamućenost, zaprepastiti
zaslepljujuća dazzling –  zaslepljujuće, vrtoglavo, sjajan, divan, zasenjujuć, blistav, zaseniti, vrtoglav, zabljesnuti (lepotom), zaslepljivanje (jakom svetlošću)
obmana deception – prevara, obmana, varka, varljiovst, zatvaranje, lukavost, prepredenost
obmanjujuće deceptive –  varljive, lažne, prevarantske, prevarljiv, obmanljiv, prevaran
stepen degree – položaj, rang, diploma, stupanj, čin, grad
obožen deified –  obožestvenim, uzdignutim na stepen božanstva; obožavan, obogotvoren, uzdignut na stepen božanstva
opisano depicted – naslikati, opisati, prikazati, slikati, opisivati, slikati, crtati, nacrtati, pretstaviti, ukazati, ukazivati, ukazivati se
proizlazi derive – derivat, proistek, potiče, proizlazi, dobija, stiče, poticati, izvoditi, izvesti, dobijati, izvlačiti, odvajati vodove, poticati od
izveden derived – derivat, dobijen, izvoran, nasleđen, odvojen, potiče od, proizašao od; nastale su kao derivat, nešto što je prositeklo kao posedica iz nečega, nekog procesa i sl.
se_spusti descend – voditi poreklo, sići, silaziti, spuštati se, spustiti se, naginjati se, prelaziti nasleđem
želja desire molba, želeti, moliti, hteti, tražiti, čežnja
odeljen detached poseban, odvojen, ravnodušan, objektivan, pojedinačan, rezerviran
božanstvo deva deva — bog, božanskost “dinamično biće manifestovano u Prakriti da bi radilo na nivoima/planovima kojem pripad”; ma koje od “kosmičkih božanstava koji upravljaju nad delovanjem cosmičkih principa”, brahman “koji reprezentuje „SebeSamoga“ u kosmičkoj Personalnosti koja ospoljava jedno Bož-anstvo (God-head) koje se, u svome impersonalnom delanju, pojavljuje/prividno kao raznovrsne igre Prirodnih počela/principa”; Božansko, vrhovno i univerzalno Božanstvo (Deity)(išvara, puruša) “a od kojih svi bogovisu različitih Imena i Moć-i (Powers)”; sedmo od deset tipova s-vesnosti (consciousness) (dašsa-gavas) na evolutivnoj skali: um usredsređen/skoncentrisan u viđnana (vijnana), prevazilaženje „sebesamoga“.
razvijanje developing – u razvoju, razvijajući
razviće development – razvitak, razvijanje, kretanje, događaj, stambeno naselje, razvoj, gašenje, proširenje, otvaranje, iznošenje (na vidalo), razvijanje (slike), unapređenje, razrada ležišta (bušenjem)
različito different drugačiji, drukčiji, različit, razni, različan, drugojačiji, nepodudaran
prljavštinu dirt blato, zemljam gad, gadost, nečistoća, đubre, nečist, svinjarija, prostakluk (do one dirt – prljavo se ponašati prema kome)
iščeznuti disappear isčeznuti, nestati, sakriti se, izumreti, nestajati, ugasiti se, uščeznuti, izgubiti se, nestanak
odvajati se disconnects –  razdvaja se, razvezuje se, raspoistovećuje se, isključiti, prekinuti vezu, odvojiti, izopštiti, razjediniti, iskopčati, razdvojiti
rasuđivanje discrimination – razaznavanje, diskriminacija, razlikovanje, nejednakost, sposobnost razlikovanja, distriminacija, oštroumnost, moć rasuđivanja, zapažanje, opažanje (viveka). Moć rasuđivanja, viveka, je u vedantinskoj filozofiji sposobnost apsolutne spoznaje na osnovu „isključenja“ obmane i prividnosti.
ne-otelovljena disembodied
otarasiti se dispose of – rasprodati, osloboditi se, posavršavati (poslove), rešiti (problem) pobiti (dokaze), poraziti (rivala), otarasiti se čega, gospodariti, raspolagati, prodati, zaveštati
dispozicija disposition – ćud, narav, raspored, raspolaganje, raspoloženje, razmeštaj, narav, rukovođenje, upravljanje
nesrazmerne disproportionate nesrazmeran, disproporcijalan, disporporcionalan,
razdruženo dissociate = de-asocirati = razdvojiti (from – od), dissociate oneself from – distancirati se od
osobeno distinctive = distinktivno, izdiferencirano, specifično, svojstveno, razlikovno, distinktivno, karakteristično, telo po kome bi se isticao, odvojio; osebujno, razdvojiti, distancirati se, izdvojiti se, odvojiti, odeliti se od, odreći se, prekinuti vezu
distinktivan distinctive –  razlikovna, svojstvena, po čemu se izdvaja, razlikuje, karakterističan, osoben, izrazit, naročit, jasan, odvojen
razabirati distinguish razlučiti, razlikovati, odlikovati, primetiti, raspoznati, deliti, jasno opaziti, odlikovati se
izopačena distorted izobličena, izvitoperena, unakažena, izopačen, isključen, zgrčen, lažno, predstavljen, rasturen, uništen
poremećaj disturbance – nemir, nered, poremećaj, uznemiravanje, smetnja, remećenje, izgred, smetnja, remećenj, uzbuđenje, brigu, neredi, šum, gužva, uzrujanos
različito diverse – različit, drukčiji, raznolik, nejednak, raznovrstan, drugačiji, raznorodan
Božansko Divine – božanski, bogoslov, duhovno lice, proricati, božanstven, proreći, vračati,
Božansko Prebivanje Divine Abiding – (Abiding) – stalan, trajan, postojan
Božansko Poništenje Divine Annihilation
odeljenost division – deljenje, divizija, odeljenje, podela, deoba, pregrada, nesloga, okrug, neslaganje, podelak, odeljak, cepkanje, podeljenost, razdeoba,
ukloniti do away – ubiti
otarasiti se do away with – svršile sa, ubiti
dosega domain – domen, područje, imanje, zemlja, delokrug, vlasništvo, oblast
pritajen dormant = neaktivna = uspavana, koji spava, dremljiv, nerazvijen, skriven, neiskorišćen, prikriven (o snagama, o sposobnostima), koji spava zimskim snom, latentan, neupotrebljen,
san dream – sanjati, maštati, snevati, snoviđenje, sanjariti, sanjarija
prouzrokovati due to – usled, izazvan, uslovljen, zbog, prouzrokovan, pomoću, zahvaljujući
borave dwell = prebivaju = obitavaju, stanuju, žive, boraviti, stanovati, živeti, nalaziti se, obitavati, zadržati, ostati, zadržati se (na nečemu), proširiti smisao (teksta), sanjati, prebivati, premišljati
jela eating – jedenje, kušanje, za jelo
efekat effect posledica, oživotvoriti, utisak, rezultat, ishod, efekat, izvesti, dejstvo
ostvaren effected efektuiran
napor effort nastojanje, trud, pokušaji, nastojanje, naprezanje, trud, natezanje
isijavanje effulgence = sjaj, blistavost, blještavilo, bljesak, zasijati, sjaj, sjajnost, blesak, sijanje, sjajan, efulgent, zračnost, blještanje; Efulgencija – Nenadani nastanak neke nove pojave, za razliku od postojanog istovrsnog pojavljivanja koji se naziva emanacija
isijavajući effulgent = sjajno, sjajan, blistav, zračan, bleštav,
emancipacija emancipation – osamostaljenje, jednakopravnost, oslobođenje, oslobađanje
otelovljenje embodiment – otelotvorenje, utelovljenje, oličenje
otelovljuje embody – otelotvoriti, ovaplotiti, oličiti, oteloviti, oličavati, utelovljavati, biti oličenje nečeg
izliva emerge – pojaviti se, isploviti, izniknuti, nastati, izračiti, izbiti na površinu, podići se, iskrsnuti, niknuti, pokazati se, razjasniti se, objasniti se, izaći, pomoliti
izronili u postojanje emerge into being – izroniti u bivanje, izronili iz jednote u bivstvovanje
ispraznost emptiness – praznina, sujeta, taština
očaravajnje enchantment – očaranost, čarolija, čini, opčinjavanje, očaravanje, opčinjenost, začaranost
opasan enclosed – zagrađen, ograđen, uramljen, obuhvaćen, priložen, obuhvaćen, priložen, zagrađen
bezkrajno endless = neokončivo,  neprestan, beskrajan, beskonačan, večan, predug, dug, bezbrojan, besprekidan, neprekidan
p(r)osvećen enlightened – prosvetljen, upućen, rasvetljeno mu je, upućen je u, zna kako da upotrebi
zaglavljen enmesh – uhvaćen u mrežu, zaplesti
ushićenje enraptur – oteti, ushititi, razdragati, obuzeti radošću, oduševiti, zaneti
ushićujući enrapturing – zanosan
opčaran enthralled – očaran, zadivljen, zaneti, očarati, zarobiti, podjarmiti, osvojiti
celog entire = vaskoliki, sav, potpun, ceo, čitav, sav, savršen, neuškopljen, celokupan,
zanosan entrancing – zanosan, čaroban, divan, ushićujući
uhvaćenu u klopku entrap -uhvatiti u klopku, navesti, prevariti, uloviti, dovesti u nepriliku, uhvat u klopku, ulov u klopci, uloviti u svoju mrežu, zavesti, dovesti u protivrečnost
uživa enjoy – uživati, veseliti se, lepo se provoditi, koristiti, zabavljati se, gustirati, zadovoljiti se, kušati, okušavati; ima isto značenje kao i doživljava/iskušava (experienc)
izjednačuje se sa equal – jednak, ravan, premac, dorastao, ravnopravan, biti jednak, izjednačiti
ujednačeni equalized – izjednačiti, ujednačiti, uravnotežiti, izjednačavanje, ekvilizacija, ujednačiti se, dovesti u ravnotežu
izjednačuje equates = ravnati, izjednačiti, ujednačiti, smatrati jednakim, izravnati, poravnati,
ekvilibrijum equilibrium – savršena i potpuna ravnoteža, balans,
uspravan erect – uzdignut, podići, graditi, prav, uspraviti, uspravljen, izgraditi, podignuti, bodar, podizati, podići spomenik, stajati uspravno, zidati
bit essence – bitak, suština, bitnost, esencija, miris, srž, jezgro
neophodan* essential = bitno, esencijalno, suštinski, krajnje nužna, bitnost, neophodan, važan, osnovan, bit
utemeljila established – ustanovljen, afirmisan, dokazan, osnovan, utvrđen, namešten, smešten
večitu eternal – večan, večit, neprekidan, beskonačan, neprolazan, nešto večno, večit i trajan, nepromenljiv
najposle eventualy = na_kraju
posvuda everywhere – svuda-i-svagda, svuda, svugde
razmena exchange – razmeniti, zamena, izmena, trampa, berza, promeniti, menjanje, menjati, promena, zameniti, berzanski devizni kurs, menica
egzistirati existe (lat existere) biti, postojati, živeti, nalaziti se, trajatti, izdržavati se
egzistencija existence postojanje = opstanak = opstojanje = egzistencija, život, bitisanje, bivanje, opstanak, postojanje života; (lat. existentia) postojanje, bivstvovanje, bitisanje, življenje, život, suštastvovanje, stvarnost, izdržavanje, način života, egzistencijalni sud (logički) saintetički sud, sud koji iskazuje neko postojanje, npr život postoji (Vujaklija).
širiti se expand =uvećati, razviti, raširiti, širiti se, otvarati se, proširiti se, ekspandovati, povećati se (u obimu), razviti (misao), pronaći formulu, razvijati se, procvetati,
proširenost expansion = uvećanje = širenje, protežnost, proširenje, ekspanzija, raširenje, proširenost, prostor, rastojanje, prostiranje, razvijanje, raširivanje, raširenost, napon, prostranstvo
doživlja experience – doživljaj/iskustvo/spoznaja, doživeti, saznati, iskusiti, slučaj, pretrpeti – ima integralno značenje svega navedenog plus uživanje (enjoy), (u smislu doživljavanja nečega biolo lepog ili ružnog), (upabhog)
iskustvo experience of
stepen extent stupanj, veličina, obim, opseg, prostranstvo, veličina, zona, mera, obim
istrebljenje extermination – iskorenjivanje, uništenje, istrebljivanje, zatiranje, uništavanje, utamanjenje
padaju na fall on – spustiti se na, navaliti, napasti, nasrnuti, naići, početi operacije, pribeći čemu/nečemu
lažno false = neistinito, falično, krivotvoreno, dvoličan, neispravan, nepošten, netačan, pogrešan, varljiv, neiskren, veštački, nezakonit, dvoličan, tuđ, falsifikovan; lažno/neistinito je oprečnost Realnom i Istinitom
lažnoća falsehood = lažnostvu, lažnost, laž, neistina, obmana, neistinito tvrđenje, lažljivost; Suprotnost od Realno.
lažljivo falsely lažno, podmuklo
lažljivost falsity – lažnost, laž, neistina, falsifikovati, neistinitost, dvoličnost, izdajstvo
lažnost falsness – dvoličnost, faličnost; faličan (nem. falsch) pogrešan, lažan, rđav, neiskren, lukav, pritvoran, manljiv, sa manom, sa nedostatkom (Vujaklija).
oseećanja feeling – osećaj, mišljenje, osećajan, pipanje, emocija, saznanje; pisano sa dva „e“ jer je u pitanju proces imanja osećaja/emocija/osećanja (koji traje u vremenu)
nečist(otu) filth – prljavština, blato, nečistoća, gad, nepristojnost, bezsramnost, gnusoba
finalno final – poslednji, završni, konačan, odlučujući, krajnji, krajnje, presuddan, finalan, definitivan, završni ispit, diplomski ispit, finale, zaključni, zaključan, zavšen
finalni finally = najzad, konačno, naposletku, napokon, najposle, zaključno, završno
nalazi find otkriva, spoznaje, pronaći, naći, nalazak, pronalazak, zateći, otkriće
(s)pozna samog Sebe find Himself (s)pozna svoje Sebstvo
(s)pozna sebe find itself =zatiče sebe, (s)pozna „sebstvo“
(pro)nalaženje finding – otkriće, nahođenje, zaključak, pronalazak, nalaz, nalaženje, odluka, određivanje (pravca), orijentacija, dobijeni podaci/rezultat, pribor za odelo ili obuću, presuda (suda ili porotnika)
prva first – prva u nekom nizu (od svih ostalih – kao prva knjiga koju je napisao neki autor)
ploviti float – ploviti, plivati, splavariti, plovak, navodniti, pustiti da plovi, plutati, plaviti, biti u opticaju, naplaviti
uporište footing – položaj nogu, osnova, položaj, prostor, sabiranje, stanje
zasvagda forever – zauvek, večno, doveka, unepovrat, za večita vremena, za sva vremena, večnost
stoga for that reason – zato
radi for the purpose of
zarad for the sake of
privremeno for the time being –  tokom izvesnog vremena bivanja, nije definisano vreme u kome je to tako, označava neodređeno trajanje
sa tog razloga for this reason – iz tog razloga
sile force – prisiljavaju, prisila, snaga, sila, prinuditi, naterati, moć, vojska
formiranje formation – skolopovi, oblikovanja, stvaranje, obrazovanje, formacija, oblikovanje, građenje, sastav
besformnost formlesness stanje bivanja besfromnim, besformno-stanje
Izbavljen Freed – oslobođen
sloboda freedom – oslobođenje, preterana prisnost, nezavisnost, neusiljenost, familijarnost, slobodna upotreba
tr(v)enja friction =sukobljvanje,  trenje, trvenje, trljanje (kao drveta o drvo kad se pali vatra), sukob, nesloga, sukobljavanje, frikcija
ispunjenje fulfilment – izvršenje, ispunjenje, ostvarenje, okončanje, završavanje, izvršenje, vršenje, činjenje
(pot)pun full – pun, potpun, sit, podroban, opširan, potpun, ceo
(put)puno fully – potpuno, sasvim, podrobno, posve, ukupno, opsežan, pun
funkcionisanje functioning – delovanje
temelj fundation
stopljen fused – fuse – upaljač, osigurač, fitilj, rasopiti se, rastopiti, sjediniti, štapin
stiče gain = pribavlja, dobitak, zarada, dobit, steći, dobiti, korist, postići
igra game – divljač, hrabar, šala, lov, voljan, spreman
sabirati gather – brati, prikupiti, zaključiti, skupiti, okupiti, izvući, nakupiti, skupljati se, nabaviti, izvoditi zaključke
zahuktava gather momentum gather – brati, prikupiti, zaključiti, sabirati, skupiti, okupiti, izvući; momentum – impuls, pokretna sila, brzina kretanja, moment sile, podstrek, inercija
rodni organi generativ organs – organi rađanja, produktivni organi, generativni organi
dobija get – imati, steći, stići, shvatiti, primiti, zaraditi
avet ghost = „duh“, sablast, utvara, „duša“, priviđenje, dvostruk
pro-uzrokuje give rise to = ishodište = podstiče= potiče rast = doveo je do izranjanja, uzdizanja, izrastanja, dorastanja, pokazivanja, prouzrokuje, prouzročiti, biti ishodište, biti potecište
blještavilo glitter = svetlucanje,  blistanje, sijati, svetlucati, blistati, blesak, bleštati se, sijanje, svetlucanje, blistati se, sevanje, sjaj, raskoš
nastaviti go on – nastaviti, produžiti, dešavati se, odigravati se, dogoditi se, ići dalje, ići na, ići nabolje, ići, minuti, napredovati, nastavljati, oblačiti se, odlaziti
zaspati go to sleep otići u san
cilj goal – gol, meta, svrha, odredište, vrata
Bog God Paramatman – Vrhovni Atman ili Vrhovna Duša (Supreme – Vrhovna)
bogolikoj god-like
bogolikodušnoj god-like nature – bogolikih svojstava
O-Bogotvoren God-Realized god – bog, božanstvo, kumir, idol, posetioci galerije, bob
unedogled nastavlja goes on and on
postepeno gradually – postupno, malo po malo, stupnjevito
pojmi grasp – domašuje, doseže, dohvata, shvata; stisak, vlast, položaj (post), moć; ščepati, dokopati se, stezanje, shvatanje, uhvatiti, dočepati
grubo-st grossness – grubo-stanje, stanje bivanja grubim, surovost, vulgarnost, krupnoća, žitkost, gustina, prostaštvo, skaradnost
zbito se happen – dogoditio se,
zbivanje happening – događaj, improvizovana priredba, slučaj, hepening, zbivanje, dešavanje, događanje
uopšte nemaju realnost have no reality – nisu realne,
ne mariti have no further use for – nemati nikakvog interesa za,
imanja having – postojanja, držanja, moranja, imajući, imanje, imuće, koji ima, koji mora, koji uzima, ponašanja, posedovanja
hrpa heap – gomila, hrpa, nagomilati, mnoštvo, natrpati, nakupiti, automobil, kamara, kupa, stari auto, sipati, nagomilavati, skupljati na gomilu
raj heaven –  nebo, blaženstvo, nebesa, nebeski svod, dići u nebesa; kada se govori o raju u smislu raju ili paklu,
Nebesa Heavens – nebesa, neba, stanja rajskih doživljaja, rajskog blaženstva, rajeve, asman – Raj(heaven); doslovno „nebo“ (sky). U BI, sedam asmana-a (ponekad se nazivaju i bhuvan-i) se razlikuju od sedam planova ili tabaqah-a. U Ništa i Sve, razlika (distinkcija) između planova i rajeva (rajskih stanja) je opisana ovako; planovi su nalik stanicama uz železničku prugu, dok su rajevi nalik gradovima u kojima se stanice nalaze. Hodočasnici koji lutaju po rajevima (nebesima) obično se u tome izgube, dok hodočasnici koji putuju vozom od stanice do stanice dospevaju na Cilj direktno i bez udaljavanje (digresije).
vrhunac height = uzvišenost, visina, uzvišica, rast, uzvišenje, vis, veličina
sopstvenu his own
ljudski human – „čovek“, čovečji, čovečiji, čovečanski, osoba
ljudsko biće human being – ljudsko bivstvujuće, ljudsko bivstvo, čovek, ljudsko biće, čeljade
istovetan identical = identičan, istovetan, isti, jednak, istovetno, identično
NeZnanje Ignorance = ignorantnost, ne-uviđanje, nepoznavanje, neukost, neobaveštenost, neupućenost, glupavost; (Avidya) – ignorantnost, moć uz pomoć koje „Duh (Spirit) boravi…u svesti o mnogostrukosti i relativnosti“; „znanje o Mnoštvu“ (bahu- vidi „mnoštvo“) koja „postaje, ali više uopšte nije znanje, već ignorantnost, Avidya“, zato što „uzima Mnoštvo za realnu činjenicu egzistencije, i sagledava Jedno (eka – videti pod Jedno) jedino kao kosmičku sumu Mnoštva„. Tri osnovna obeležja metafizičkog neznanje (avidya) i prividnosti uopšte (upadhi) jesu prema tome: neizrecivost (ili konačna implicitnost svakog znanja), nezahvatljivost ontičkog (bivstvujućeg; ontologija – metafizika koja se bavi bivstvujućim kao bivstvujućim) iskona (beggining – prapočetak), uzročna povezanost pojavnog zbivanja.
iluzoran illusory – iluzoran = nestvaran, varljiv, obmanljiv, prividan, nestvaran, zasnovan na obmani
predodžbu image = lik, slika, kip, naslikati, kopija, prestava, statua, zamisao, ugled, predstava, prikazati, duplikat, statut, predstaviti
imaginacija imagination predočavanje, mašta, uobraženje, imaginacija, fantazija, uobrazilja, zamišljanje; Aspekt mislenja kroz koji je kreacija (suptilna i mentalna i gruba) dovedena u manifestaciju a da pri tome još uvek nije bila aktualizovana ili učinjena realnom. Imaginacija stiče aktualnost (stvarnost) samo kada je doživljena od Boga kao individuallizovani điv kroz taj aspekt mislenja znan kao realizovanje (postati i doživljavati). Originalno/prvobitno (pre početka kreacije) naj-konačnija tačka u okeanu ne-svesne Inteligencije, Imaginacija stiče beskonačnu formu kroz aktivnost Iswara, aspekt Boga koji je čisto (purely) Imaginator (Imaginer). Često je korišćen kao sinonim za univerzum.
zamisliti imagine = imaginira =predočava, zamisliti, zamišljati, uobraziti, izumeti, predstaviti sebi, izmišljati, pretpostaviti; kreativno stvaralačko zamišljanje, predočavanje u umu; koja sebi može predočiti
imagionarno imaginary =predočen, uobražen, zamišljen, izmišljen, prividan: (lat. imaginarus

uobražen, zamišljen, tobožnji, koji postoji samo u uobrazilji, nestvaran, imaginarna veličina, veličina koja nije realna (Vujaklija)

uronjeno immersed – uroniti, zaroniti, umočiti, potopiti, zagnjuriti, zadubiti, spustiti u vodu
vragolan imp vragolan, đavolćiš, mali vrag, nevaljalko, nestaško, đavolak
udarac impact imapkt, uticaj, sabiti, sudar, učinak, udar, dodir, uticaj, uticanje, stisnuti
neopaživo imperceptibly – neprimetno, neosetno, neopažljivo, neosetljivo, neuočljivo, neosetljiv; ono što se nemože opažati nikakvim čulima bilo grubim, suptilnim ili mentalnim.
implicira imply – značiti, nagovestiti, sadržavati u sebi, nagoveštavati, podrazumevati, sadržati, staviti do znanja, umešati, uplesti, sadržati u sebi, hteti reći
uutiskuje impress – = utiskuje, utisnuti, otisak, napraviti utisak, žig, pečat, obeležje, trag, dojmiti se, inponirati kome, impresionirati, uticati, učiniti utisak, inponirati, ispuniti, nametnuti, ostaviti trag, napraviti utisak, otisak, pečat, učiniti utisak na koga, utiskivanje, utisnuti, žig, no to su impresije (utisci, sanskare) koji impresiraju (vrše uticaj na)  um
utisci impression = uplivi, impresije, otisak, izdanje, dojam, štampanje, sećanje, slika, pojam, tiraž, trag, odraz, pečat, žig
otisci imprint – otisak, urezi,  otisnuti, utisak, oznaka, utisnuti, urezati, žig, utiscnuća
u trenu in an instant – (takođe i – on the instant) za trenutak, smesta, začas, u očas
stepenovano in degree
između in between
u-vezi-sa in relation to – u odnosu prema, s obzirom na, u odnosu na, u vezi sa
sa stanovišta in term
u pojmovima in terms – na planu, ograničavajući se na, ograničeno na, po osnovu, pod nazivom/pojmom/uslovom, pod tim izrazima, pod tim pojmom/terminom/stručnim izrazom, polazeći od, s oznakom, s polazne tačke
u_smislu in terms of – u svetlosti (nečega), na osnovu, u kategorijama, izraženo u, kao, u smislu, prema, po
nagnuće inclining – nagib, nagibati se, naginjati se, nagnuti, naginjati, biti sklon, ksina
uključujući inclusiv koji uključuje, koji obuhvata, koji sadrži
koji pokazuje indicative indikativ, pokazni način, indikativan, (koji) nagoveštava, koji ukazuje, nagoveštajni, pokazni, nagovešten
neophodan indispensable – neophodan, nužan, potreban, obavezan, bitan, neminovan
pojedinačni individual = individualni = osobni, lični, pojedinac, individua, individualan, pojedinačan, pojedini, osoba
nedeljiv indivisible – nedeljiv, beskrajno mali, nerazdeljiv, neodvojiv, nerazdvojiv, beskrajno mala količina, nedeljivo
neizostavno inevitably – neizbežno, neminovno
nedoživljen inexperienced – neiskusan, nevešt, neuvežban; njije imao doživljaje, bez doživljaja je, neiskusan (koji nije imao iskustva), koji je bez doživljaja/iskustava/spoznaja
Beskonačan Infinite = Beskonačni, beskonačan, bezmeran, beskrajan, neograničen, beskrajnost, beskonačno prostranstvo, bezgraničan
Beskrajno Infinitely – U-Beskraj, Beskonačno
Bes-krajnost Infinitness
Beskonačnost Infinitude – beskonačnost, beskrajnost, beskrajna veličina, beskrajan broj
Bes-konačnost Infinitudness – Beskonačnosti
Beskonačje Infinity – Beskonačnost, beskrajnost, beskraj, neograničena količina, neodređenost, u beskrajnost, beskonačno
uvija infold – sakriva, zastire, zamotava, omotava, zavija, uvija,zagrliti, obgrliti, zatvoriti
naneti inflict – zadati, nametnuti, zadati bol, zadati (udar i sl.), naneti (bol i sl.), dosuditi (kaznu i sl.)
unutarnjina inside
trenutak instant – trenutan, trenutak, čas, tekući, tren, hitan, minut, sadašnji, moment, neodložan, neposredan, ovaj, tekućeg meseca
ne suštastveni insubstantial –  beznačajni, besmisleni, bez osnova,nerealan, nematerijalan, bez ikakvog smisla I značaja, nevažni, nemaju nikakvu suštinu, smisao
inteligencija Intelligence – uviđanje, razumno biće, duhovno biće, duh; razum, pamet, razumevanje, shvatanje, um, obaveštenje, razumevanje, vest, obaveštajni
bezgranično interminable – beskonačno, beskrajno, dosadno dugo, nepregledno; ne-vezan vremeno/rokom, ne-pritisnut vremenom
prekidanje interruption – prekid, prekidanje, upadica, isključenje, obustava, zaustavljanje, poremećaj, zaklanjanje, smetanje, sprečavanje
u međuvremenu in the interim – međutim, zasad, privremeno, međuvremeni, međusobni
na ovaj način in this manner – na taj način
uvučen involve = upleten, upetljati, obaviti, obuhvatiti, uplesti, sadržavati, umotati, povući za sobom, obaviti, upetljati, sadržavati, smotati u spiralu, uključivati, zbrkati, donositi sobom kao posledicu, komplikovati, uvući (u dugove)
uvučen u involved in – upetljan u, uključen u, angažovan u,
u nutrini inward – unutra, unutrašnji, domaći, unutarnji, unutrašnjost, u nutrini, unutra okrenut
unutarnji inwardly – unutra, u duši, u srcu, unutarnji, koji je okrenut unutra, duševni, duhovni
istekoše iz issues forth from – izlazi iz/sklizne/proističe napred/nadalje/odatle
trebaju it takes
„sopstvenu“ its own = vlastitu
pripojiti join – sastaviti, spajanje, veza, pridružiti se, spojiti se, sklopiti, sresti se, združiti se, prikupiti u
putuje journey – putovanje, putovati, obaviti putovanje, vožnja, šetnja, dnevni posao, ekskurzija
puutovanje journeying
veselost joy – ushićenje, radost, veseliti se, veselje, zadovoljstvo, veselost, radovati se, radovanje, obradovati se, razveseliti se, ushititi se
spoj junction – saobraćajni čvor, spoj, spajanje, raskrsnica, čvor, raskršće, veza
sprečava keep from – zadržati, sprečiti, kriti od koga, štititi od, uzdržati (se) od, izbegavati, izostati, ostati postrani, odvratiti, uskratiti, čuvati od, ne saopštavati
spoznaje know – zna, spoznaje, saznaje (su reči koje su korišćene za prevod ove reči); znati, poznavati, razumeti, poznati, umeti, biti upoznat, razlikovati, počela da spoznaje,
znalo To što nije znalo know that It did not knew – znalo upravo ovo to što „Ono“ nije znalo
saznaja knowing = znajuće = saznavanje = spoznavanje = spoznaja = saznanje = spoznanje = uviđajuće
znanje knowledge = uviđanje = poznanje, poimanje, znanje, poznavanje, nauka, razumevanje, iskustvo, obaveštenost, saznanje; (apara vidya) niže znanje, znannje o svetu, „niža učenost (engl. science) koja se raspršuje u spoljašnje znanje o fenomenima (pjavnome), prikrivanje (sakrivanje) Jedno i Beskonačno kako se on pojavljuje za nas u ili kroz izvanjskije forme svetove-manifestacije oko nas“.
Znanje Knowledge – Uviđanje, Uvid; (Vidya) – večno Duhovo Sopstvo(spo)Znanje (eternale Spirit’s Self-Knowledge), večito Duhovo SebeUviđanje/Uviđanje-Sopstva; Apar Vidya – više znanje, znanje o braman-u, „vrhovno supra-intelektualno znanje koje samo sebe skoncentriše na pronalazak (saznanje, otrkivanje) Jednog i Beskonačnog u „njegovoj“ transcendentnosti ili pokušava da prodre-u, uz pomoć intuicije, kontepmlacije, direktnog unutarnjeg kontakta u ultimativnu istinu iza (s onu stranu – behind) pojavnosti/prividnosti Prirode“.
rad labour – napor, posao, rad, raditi, radna snaga, trud, porođaj
radan labourous
lahar lahar – Lahari = veliki talas; (billow); more, pučina, talasati se, talas (veliki), val, nabujali; (surging wave) pulsirajuć, vibrirajući, probijajući, gibajući, ljuljajući, njihajući, kolebajući talas
staza lane – uzani put oivičen ogradama, staza, sokak, putanja, putić, uzak put, kolovoz, uličica
poslednji last – poslednji u nizu (od svih ostalih do ovog momenta…- last book – bi bila poslednja knjiga od svih knjiga koje je neko napisao u smislu, najskorije napisane)
manje less – manji, kommarativ od: nešto što je malo, manja količina, manji iznos, bez, nešto što je malo, neznatniji, beznačajniji, umanjeno za
razina level = nivo, ravan, stepen, poravnati, visina, uzravnati, vodoravan
sloboda liberty – sloboda, dopuštenje, privilegija, slobodno ponašanje, svojevoljnost, povlastice
život life – život, vek, biografija, životni, način života, bitisanje, dugovečnost
životodavna lifegiving – životvoran, koji daje život
beživotan lifeless – mrtav, beskrvan, koji nikad nije imao života, neživahan, bez dejstva, bled
života lifetime – životnog veka, trajanja života, period trajanja jednog života, vek trajanja, vek, čovečji život, ljudski vek, trajanje, životno doba
međa limit = granica/ograničenje = omeđenje, uslov, granica, ograničiti, dodeliti, najviša cena, odrediti, međa, limitirati, granica, ograničavanje, ograničenje, ograničiti, ograničavati, prepreka, krajnost, plafon, pravilo, preporuka
omeđavanje limitation – ograničenosti, ograničenja, uslov, nedostatak, granica, obuzdavanje, limitacija, granica, uslov,nedostatak, obuzdavanje, limitacija, krajnji rok, oskudica, nedostatak, ograničavanje, zakonska odredba, međa, zastarenje
omeđen limited – limitiran, ograničen, delimičan, skučen, ograničena odgovornost, omeđen, s ograničenim jemstvom
omeđenost limitidness – limitiranost, ogranićavanje, stanje (kondicij) bivanja omeđenim/ograničenim
zadržavati se linger – i odugovlači, ostajati, zamajavati se, oklevati, tegliti se, otezati, zadržavati se, odugovlačiti, ležati na samrti, ostajati, sporo prolaziti (o vremenu)
usprezi linked = spregnuto, povezano, sastavljeno, spojeno, sjedinjen, uzglobljen, vezan sastavljen
žive_biiljke live vegetable – live – živeti, živ, stanovati, živahan, nov, svež, proživeti; vegetable – povrće, biljka, biljni, povrtni, vegetabilan, zeleniš, jestivo bilje, beživotna osoba; od korena „vedž“ koji znači isto tako i „svest“
životnost livingness – kondicij bivanja živim, živuće-stanje
žudeti long – priželjkivati, čeznuti, željno očekivati; dug, dugačak, dugo, veliki, dug slog, davno, spor
Žudeti za long for žudeti za, priželjkivati nešto, željno iščekivati nešto
žudnje longing – čežnja, žudnja, čežnjiv, čeznuće, priželjkivanje
sačinjen made of = sazdani=obrazovan, izrađen, građen, izgrađen, urađen, spremljen, sgotovljen od
mahakarana mahakarana –  „prvi uzrok“, „uzrok svih uzroka“, uzročno ili kauzalno
održi maintain – sačuvati, nastaviti, očuvati, podržavati, voditi, održati, izdržavati
čini make primorava, navodi, uzrokuje, uraditi, činiti, proizvoditi, izrada, tip, naterati, marka; dovodi do toga da se nešto dogodi, stvara/uzrokuje neko stanje,
osvešćenje make conscious
sačinjuje make up obrazuje, sastaviti, našminkati se, šminka, prelom, izmisliti, nadoknaditi, sastavljati
obezbeđujući making certain
sačinjivati making of – obrazovati, oformljivati
čovek man – muškarac, mužjak, Man (sasnkrit) = misliti, verovati, imaginirati, pretpostaviti/smatrati, pretpostavka/naslućivanje. Manu – otac ljudske rase.
manifestacija manifestation = ispoljenje, ispoljavanje, proglašenje, demonstracija, pokazivanje, objava
način manner – ponašanje, stil, stav, vladanje, običaj, manir
mnoštvo many mnogi, mnogo, mnoštvo, veliki broj, brojan, set, više; (bahu) – mnoštvo/mnogi, mnogostrukost/raznovrsnost, „igra ili raznovrsna samo-proširenja Jednoga (eka), promenljiva u svome polazištu (shifting in its terms), deljiva u pogledu na samu sebe, pomoću sile kojom Jedno zauzima (okupira) mnoge centre svesti, nastanjujući mnoge formacije (uobličenja) energije u univerzalnom (Po)Kretanju“.
mnoštvost manyness
oznaka mark – belega, znak, meta, cilj, trag, obeležje, obeležiti, ocena
gospodar master = učitelj, veliki slikar, upravljati, savladati, vodeći, zagospodariti, direktor, rukovoditi, ovladati, majstor, magistar, gospodar, glavni, gazda, nastavnik, učitelj
dozreti mature = sazreti, zreo, dorastao, usavršiti, zreti, stići, dospeo
sliti merge = stopljen, stopiti-u-jedno, ući u jednotu, ujediniti
nestašno mischievous – štetan, nestašan, neposlušan, zao, škodljiv, obestan, đavolast, nestašan (o detetu), ubitačan, zlonameran, zloban, nemiran, vragolast, obešenjački
momentum momentum – pokretačka sila, impuls, brzina kretanja, moment sile, podstrek, inercija
kretnja motion – kretanje, predlog, pokret, gest, hod, inicijativa, interpretacija, pobuda, pogon, pomicanje, premeštanje, micanje, pomicanje
nepomična motionless – nepokretna, mirna
pokrenutost movement = (po)kretanje, pokret, micanje, aktivnost, živost, promet, seoba
nagost nakedness – golotinja, golota, goloća, nagota, otvorenost, neuvijenost, nezaštićenost; stanje (kondicija) bivanja nagim/golim ili golo/nago-stanje
prirodno naturaly prirodno, spontano,
svojstvo nature – priroda, narav, vrsta, karakter, suština, prirodno svojstvo, ćud
neophodan necessary = nužno, potreban, nužnik, nužda, potreba, bit
iziskuje necessitate – prinuživati, iziskivati, primorati, iziskivati potrebu, zahtevati, učiniti potrebnim, činiti neophodnim, učiniti nužnimj, činiti nužnim, nužno iziskivati, zahtevati, prinuditi, primoravati
iziskivati necessitating – prinuđivanje, primoravanje, iziskivanje potrebe, zahtevanje, činiti potrebnim, činiti neophodnim
ne non = not any; odrečno značenje rečica u imenicama i pridevima za nemanje neke osobine, zamena za in – un
ne-mislenje non-thinking = (not any thinking) – potpuno bez ikakvog mislenje
tek što no soner – jedva, tek
ne not – ne, ni, nije, logička negacija ili poricanje, logički ne operator, invertovanje, negacija
ne saznavanja not knowing
ništavilo nothingness – nepostojano, sitnica, nestvarnost, ništavnost, nitavost, praznina, ispraznost
pokore obey – slušati, pokoravati se, ispunjavati, izvršavati, poslušati, povinovati se, ispunjavati (naređenja i sl.)
zapreka ostruction –  opstrukcija, prepreka, začepljenje, smetnja, zaklanjanje, ometanje, prepona, protivljenje, sprečavanje, blokada, kočnica, obstrukcija, kočenje
ostvarjuje obtain polučuje, dobiti, biti u upotrebi, postići, steći, izboriti se, nabaviti, preovladati
prilika occasion – prilika, povod, zgoda, prouzrokovati, događaj, mogućnost, razlog, slučaj, okolnosti, prigoda, provod, dati povoda, dati povod, poslužiti kao razlog
dešavaju occure – događati se
od of od, za, iz, kod, u, po, sa, pripadnost nečemu, označava pripadnost licu ili predmetu, označava autorstvo, označava deo celine, označava materijal od koga je nešto napravljeno
pruženo offered – dat, izložen, iznet, javan, nanet, naveden, nuđen
položaj office – kancelarija, ured, uprava, služba, dužnost, biro, ministarstvo
usled on account of – s obzirom na, zbog, radi, usled
sve dalje i dalje on and on
jedno one taj, neko, jedno; kao što imamo vezu kapi i Okeana postoji i veza jednog (one) i Jednog (the One) te ste tačke ovo „jedno“ označava Jedno koje je u kreaciji kao neko pojedinačno tačno određeno „jedno“, entitet. Citat – „U međuperiodu, sanskare isključivo deluju kao limit BESKONAČNOM UMU, a ovaj limit formira veo između Boga, Beskonačnog Jedno i čoveka, konačnog jedno.“
Jedno One –Jedan, Jedini, Jedan bez drugoga (Bog), (Eka) – jedno, Jedno, isključiva/jedina Realnost/Stvarnost, braman ili sacidananda, viđen „kao jedna Egzistencija/Postojanje, Biće sabrano u samom sebi i Biće koje je prikazano u svoj egzistenciji/postojanju; kao jedna S-vesnost skoncentrisana na jedinstvenost svoga postojanja/egzistencije, proširena u inivezalnoj prirodi i višestruko-centrirana (many-cnetred) u nesabrojivim bićima; jedna Sila statična/nepokretna u mirovanju svoje samo-sabrane s-vesti i dinamična u i dinamična i aktivnosti svoje proširene s-vesti; jedno Odušeljenje (Delight) blaženo svesna svoje bez-svojstava (featurless) beskonačnosti i blaženo svesna svi svojstava i sila i formi kao sebe“.
Jednota Oneness = jednost, stanje(kondicij) bivanja Jedno, isključivost, istovetnost, jedinstvo
jedinodušan oneself – sebe, se, sebe se, sebi, sobom, sam, sebe (samoga); ali kako je sastavljeno od one – jedan, jedno, jednost i self – sopstvo u duhvonosti ima značenje i „(vlastito) sopstvo nekog određenog jedno“ na njenom putu (evolucija, reinkarnacija i involucija) do postajanja Jedno (the One).
funkcionisanje operation – rad, radnja, delovanje, operisanje, operacija, rad, delovanje, ishod, radnja, iskorišćavanje, posledica
oprečne opposite – suprotan, suprotnost, nasuprot, protivan, prekoputa, oprečnost, obratan
ishodište origin = iskon = izvor  = prvobitno; poreklo, postanak, izvor, početna tačka, početak, začetak, loza, uzrok, počelo, vrelo, zdenac, polazna tačka
originalno original = izvorno = iskonsko = praiskonsko = izvorno, originalan, original, prvobitan, izvoran, praizvor, izvornik, prirođen
Iz(van) out of usled, van iz, od, za razliku od, izvan, bez, preko, kroz
posledak outcome proistek, ono što je proisteklo iz…, proishod iz…, ishod, rezultat, ispust, posledica, izlazni otvor, efekt,
vanjski outword – spoljašnji, spoljni, napolje, vidljiv, spolja, vani
nadvladavajuće overpowering – premoćne, neodoljive, tegoban, porazan
prevladavati overwhelm – obasuti, savladati, ovladati, pobediti, poplaviti, preplaviti, pretrpati, nadvladati, uništiti, razbiti, pregaziti, skrhati, preovladati,
prevladavajuća overwhelming = nadvladavajuća, nadusmeravajuće, preplavljujuće, neodoljiva, nadmoćan, neodoljiv, golem, porazan, bezbrojan, obasipajući, savladavajući, ovladavajući, pobeđujući, uništavajući, razbijajući,
usled* owing – dugujući to…, dužan, radi, usled, zahvaljujući, zbog, neisplaćen, neplaćen
položaj padoffice – položaj (post), rang, stajalište, kancelarija, ured, uprava, služba, dužnost, biro, ministarstvo
boja paint – boja, farba, obojiti, bojiti, šminka, slikati, naslikati
uloga part – deo, uloga, udeo, kraj, glas, razdojiti, deo tela
proputovati pass through – propustiti, pasirati, proći, proći kroz, prolaziti kroz, proturiti, provući
prošlo past – prošlost, prošli, mimo, bivši, minuti, preko, povrh, izvan, posle, iza, uzgred, prošlo vreme, protekli
put path – staza, putanja, put, trkačka pista, način vladanja, puteljak, dužina puta filtracije
put* pathway – staza, put, mostić, prelaz, puteljak, putanja, spoljni mostić (brvno)
podvižništvo penance – pokora, zadati pokoru, ispaštanje, kajanje, pokajanje, okajavanje, mučenje sebe
ljudi people – narod, svet, rođaci, stanovništvo, svet, nacija, rodbina, avet, naseljavati, nastaniti, na<seliti se, preci
vrši perform – igrati, izvršiti, ispuniti, glumiti, prikazivati, obaviti, provesti, ispuniti (dužnost), prikazivat, glumiti, izvoditi
za_stalno permanent – permanentan, stalan, trajan, nepromenljiv, preostali, postojan, konstantan
ličnost person – lice, persona, osoba, čovek, uloga, neko, individua, prilika, spoljašnost, izgled, samostalan organizam, duša, jedinka: personata je maska koju su nekada glumci nosili tokom pozorišne predstave; naše lice/ličnost koje nosimo (i pokazujemo) u javnosti i u kontaktu sa drugim ljudima
oličeni personal – ličan, lični, personalan, privatan, pokretan, pokretnost, oličeni
oličavati personify – oličava, oličiti, personificirati, oteloviti, otelovljavati, personifikovati
neprestano perpetual – neprekidno, stalno, neprestano, trajno, večno, neprestano (o potoku i sl.), besprekidan, beskrajan, neprestan, doživotno
fenomen phenomeno, phenomena pojava, fenomen, prirodna pojava
gomila pile = naslaga, hrpa, svežanj, nagomilati, kolac, dlaka
bogotražitelj pilgrim – hodočasnik, putnik, hadžija, poklonik, poklonica, hadžinica, putnica
plan plan –plan, nacrt, projekt, plan (grada i slično), zamisao, namera, planirati, šema, osnova
nivo plane =plan(svet), ravan, avion, rende, strug, platan, rendisati, strugati; takođe u hindu tradiciji loka – „način na koji svesno biće „sebe“ zamišlja“, svet ili nivo egzistencije, uključujući i druge nivoe sem materijalnog sveta, sa kojim možemo doć u kontakt s „otvaranjem našeg uma i dela života ka većem nivou subjektivno-objektivnog doživljaja u kome ovi nivoi sebe više ne predstavljaju kao produženje subjektivnog bića i svesnosti, već kao svetova; jer su doživljaji u njima organizovani kao što su u našem sopstvenom svetu, ali po drugom planu/nacrtu, s drugačijim procesima i zakonima delovanja i u supstanci koja pripada nadfizičkoj Prirodi“. Glavne loke, opisane kao „sedam svetova“, u rastućem nizu; bhu (svet anna, matarije – anna-bumika), bhuvar (svet prane, životne-sile), svar (svet manasa, uma – mana-bumika), maharloka (svet vijnana, gnoze – viđnan-bumika), janaloka (svet ananda, blaženstva), tapaloka (svet (ćit-a) tapas, (svesnot)-moć), i satyaloka (svet sat-a, apsolutne egzistencije); kada su tri viša plana kombinovana u jedan svet saccidananda (egzistencija-svesnost-blaženstvo), rezultat je sšema sa pet svetova, ponekad računatih u obrnutom redosledu tako da bhu postaje peti.
biljka plant postrojenje, fabrika, postaviti, saditi, zasaditi, prevara
igra play – pustiti, igrati, igra, igrati se, svirati, kretanje, priredba
moguće possibly – možda, eventualno, po mogućnosti, verovatno, po mogućstvu, verovano, moguće, možda, kanda, po svoj prilici, ikako, iole, mogućno, neophodno
položaj post – položaj, stub, služba, kolac, pošta, direk, dostava pošte
prana prana dah, po Aristotelu energeia – bivstvo-u-delu, životodavna delatnost bivstva ili njegova aktuelnost
preduslov precondition pred-stanje
neugodan položaj predicament – smetnja, teškoća, neprijatan/neugodan položaj, stanje, sumnja, tvrđenje, škripa, kategorija, tvrdnja (u logici), iskazano, neprilika, nezgoda, nevolja
pretežno predominantly = nadmoćne, predominantno, reovlađujuće
prerekvizit prerequisite preduslov, kao preduslo, uslov, potreban, tražen kao preduslov, najpreče potreban, najpreči
održati preserve – sačuvati, braniti, ukuvano voće, štititi, čuvati, očuvati, spremište, zabran, konzervirati, konzerve, konzervisati, obraniti, održavati, ukuvati
sprečava prevent – sprečiti, odvratiti, smetati, upozoriti, usprotiviti se, preduprediti, ometati, izbegavati, preduhitriti, preteći, pripremiti, zaštita
primalno primal –  Iskonska, Primarna, Prvobitna, Osnovna, Glavna
pro-izvoditi produce =iznedruju, izneti, imati, izdati, napisati, plod, prihod, proizvoditi, stvarati, uzgajati, rađati, prouzrokovati, izazvati, pokazati, izvesti, postaviti, roditi (dete), napisati, proizvod, poljoprivredni proizvod, podneti, izraditi, izvaditi
dubinsko profound – duboko, apsolutno, dalekovid, mudar, potpun, dubina, provalija, bezdan, smišljen, temeljit, provala, nizak (o naklonu), bogat, sadržajan, snažno, potpuno, temeljno, ozbiljno, totalno, nejasan, taman
napredak progress – napreduje*, napredovati, napredovanje, tok, porast, progres, razvijati se
napreduje progresses
napredovanje progression – (uz)napredovanje, red, prodiranje, nastupanje, prodiranje napred, kretanje napred, idenje napred, micanje napred, odmicanje, napredak, širenje, tok, niz
podsticanje propel = pokreće (napred), pokretati, dati podstreka, terati, pokrenuti, množiti se, terati napred, staviti u pokret, gurnuti, potiskivati (napred)
uzima maha propelled =  zahuktava, jeste pokrenuta (unapred)
srazmerne proportionate – srazmeran, proporcionalan, odrediti srazmeru, procentualan, dovesti u srazmeru, napraviti srazmernim, saobraziti
zaštititi protect – braniti, štititi, ići na ruku, sačuvati, čuvati, protežirati, zakloniti, osigurati, obezbediti, prihvatiti menicu, primiti menicu, zaštita
potvrdilo se prove = dokazalo se, biti, isprobati, iskušati, pokazati, potvrditi, proveriti
čist pure – neuprljan, neukaljan, nezagađen, neporočan, jasan (zvuk), čista (boja), nevin, puki, bez primese, harmoničan, pošten, čistokrvan ; valjan, pravi;
poticati push – napad, guranje, gurati, udarac, dugme, navala, ubod, čavlić, progurati, probiti se, progurati se, reklamirati, pregnuće, gurnuti
uvučeni u ograničenje put to a limit
zanesen rapt ushićen, zaokupljen, zaokupljen, uznesen, otrgnut, otrgnut smrću, zanet
lupež rascal – nitkov, hulja, lopov, bitanga, mangup, nestaško, rđa, baraba
doseći reach = domašuje = dokučiti, stići, doći, dohvatiti, stupiti u kontakt; domet, dohvat, stići,domet, doseg, domak,
realizuje realize = uvideti (uvideti – comprehend, understand), realizovati, ostvariti, shvatiti, razumeti, steći, predočiti, sipuniti
realizovao realized – ostvario
realizovanje realizing – mislenje-kao realizovanje; postati + doživljavati/uživati – postajući nešto i doživljavajući (videći, misleći, osećajui, uživajući (u smislu uživanja nečega bilo lepog ili ružnog), shvatajući to isto nešto; Obogotvorenje
carstvo realm – kraljevstvo, područje, domen, kraljevina, carstvo, područje, oblast, domen,
realnost realness – realističnost, stanje (kondicij) bivanja realnim, realno-stanje
realno realy = pravi = istinski = stvarno
razboritost reason – razum, razlog, povod, pamet, ume, uzrok, rasuđivati
u svezi related – koji se odnosi na, povezan, srodan, u rodu, u odnosu, rodbinski, odnosan, ispričan
rasterećen relieve – olakšati, osloboditi, smanjiti, ublažiti, izbaviti, otpustiti, umiriti, smeniti, pomoći, rasteretiti, blažiti, razrešiti, oslabiti, olabaviti
ostaje remain – ostati, preostati, još postojati, mošti, ostaci, potrajati, ruševina, još opstajati, preostajati, još opstojati, ostajati, preostatak, ostatak
ostajući remaining – ostajanje, ostaje*, preostao, na raspolaganju, ostali, preostajanje, preostalo, preostati
lek remedy – izlečiti, popraviti, sredstvo, pomoć, lečiti, pravni lek, pomoći, pomoćno sredstvo, obeštećenje, zakonsko sredstvo, dopušteno odstupanje u težini i finoći kovanog novca, popravljati, otklanjati
zahtevano required – potrebna, tražena, zahtevana, iziskivan, naređen, predviđen, postavljen, uslov, pozvan
obitavati reside – stanovati, biti, biti svojstven, imati osobinu, nalaziti se, prebivati, boraviti, obitavati, postojati, živeti, stalno boraviti, baviti se, sastajati se
proističući resultant – koji izlati, sledi, rezultira, posledičan, proističući, potičući, proizlazani, rezultanta, proizlaznica, zbir dva vektora, ishod, rezultat, proizlaznica, rezultirajući
odnosni respectiv – respektivnog, pojedini, svaki, dotični, svoj, osobit, dotični
zaprečuje restrict =  suzbija, ograničiti, ograničiti na, stegnuti, suziti, smanjiti
zaprečen restricted = suzbijen, ograničen, koji isključuje pripadnike manjina, interni
ishod result =rezultat, posledica, plod, poticati, proizlaziti; koje su rezulltat
ishodi u result in – dovesti do, izlaziti na, svršiti se sa, ishod, posledica, rezultat, rezultira u
proishodeći iz resulting from – koji je dobijen, nastao, proishodi iz, proizlazi iz, rezultira, proishodi
zadržana retained – sačuvana, očuvana, osigurana, zapamćena
obelodaniti reveal – otkriti, pokazati, odati (tajnu), pokazati, izdati (tajnu), otkrivati, obavestiti, objasniti, objaviti, ustanoviti, obelodaniti se, odati se
premišljanje reviewing = ponovno pregledavanje, pregled, pregledajući; subjektivnim gledanjem filma svoga života, ponovno prolaženje u svesti svih doživljaja i stanja koje je neko imao u svome životu.
put road – drum, put, cesta, ulica, luka, sidrište, staza
uloga role – uloga, funkcija, svojstvo, rola
uzburkati ruffle – uzrujanost, nabrana čipka, nabrati, nemir, praviti nabore, razbarušiti, svađa
samskare samskare – sanskare, predisponiranosti, uslovljenosti; Samskara = mentalna impresija od prethodnog postojanja/egzistencije. Vasana= miris koji prijanja uz odeću; ovde one znače da je suptilno telo opterećeno Vasanama (pre-ostacima) od prošle karme (činjenje/akti/delanje I njihova posledica). Vasanae uzrokuju Samskarae, životni stil i obrasce ponašanje koji vam sasvim prirodno dolaze (vraćaju vam se uvek iznova) I to što vas čini različitim od ostalih usled činjenice da vas nevidljiva ruka karmičkih Vasana pokreće/pomera na takav način.
delokrug scope – mogućnost, delokrug, domet, kompetencija, domašaj, domen, doseg, kretanje, obim, opseg; područje, područje primene, vidik, vidokrug, područje važenja, polje rada
vidi see – videti, razumeti, gledati, pogledati, posetiti, ispratiti, opaziti
seme seed = klica = zametak, proklijati, rod, zrno, potomstvo ali i sejati, potomstvo, zrno, ići u seme,
viđenje seeing – = vidi*, vid, viđenje, budući da, uzimajući u obzir, obzirom na, pošto, uzimajući u obzir; Viđenje je osvetljavanje sveta oko nas. Viđenje nije pasivan proces „obrade čulnih podataka“. Vid, viđenje i uvid su čulna , razumska i duhovna sposobnost.
na izgled seeming prividno, tobožnji, lažan, prividan, varljiv, naoko, po izgledu, varljjivost
obuzimaju seize – uhvatiti, shvatiti, spopasti, zgrabiti, uzaptiti, iskoristiti, obuzeti
Sopstvo Self – duh, duša, svest, Ja,  ali takođe i Braman kao što je na primer u frazi iz upanišada „da Sopstvo ne treba tražiti putem/kroz čula“
samo-obuzdavanje self-checking =sopstvo-susprezanje, samo-zaprečenje; samoobuzdavanje ali to jeste obuzdavanje svog nižeg sopstva što vodi ka Realnom (Višem) ada je niže sopstvo poništeno; self – sopstvo, sam, isti, lično, suština, ja sam, biće, bez primesa, checking – ispitivanje, kontrola, ispitivati, overa, proba, probati, provera
samo-svesnostt self-consciousness – sopstvo-svest, svest o sopstvu, sopstvo kao svest, svest koja je svesna u sopstvu ;(malo sopstvo označava niže sopstvo (dušu-jastvo) utelovljeno u čoveku veliko Sopstvo označava Više Sopstvo ili Realno Sopstvo – Dušu
samo-egzisentno self-existent – samo-egzistentno = samo-postojeće; egzistencija/postojanje koje egzistira/postoji unutar „svoga“ sopstva/“sebe“, egzistencija sopstva, egzistencija sama po sebe, sopstvo kao egzistencija, bog kao egzistencija, malim slovom označava lažnu egzistenciju odnosno postojanje a velikim slovom označava Istinsko Postojanje odnosno Egzistenciju.
Znanje-o-Sopstvu Self-Knowledge – Sapospoznaja, Znanje Sopstva, Sopstvo kao Znanje, Znanje koje Zna/Spoznaje/Saznaje Sopstvo unutar Sopstva, Znanje o Bogu kao Bogu u kojem Bog doživljava iz Svog Sopstva; (Para (kod Babe, Apar) Vidya) – više znanje, znanje o braman-u, „vrhovno supra-intelektualno znanje koje samo sebe skoncentriše na pronalazak (saznanje, otrkivanje) Jednog i Beskonačnog u „njegovoj“ transcendentnosti ili pokušava da prodre-u, uz pomoć intuicije, kontepmlacije, direktnog unutarnjeg kontakta u ultimativnu istinu iza (s onu stranu – behind) pojavnosti/prividnosti Prirode“.
Samo-Realizovana Self-Realized – Sopstvo-Realizovana; koja su postale Sopstvo (Duša/Bog) i doživljavaju to isto Sopstvo (Dušu/Boga), Ostvarenje Sopstva, Samoostvarenje, Oboženje, isto što i Oboženje (God-Realization – Bogo-Realizacija).
osećaj senses – čulnost,
odeljen separate – zaseban, odvojen, poseban, odeljen, različit, razići se, razdvojiti
razdvajanje separation – separacija, odvajanje, razdvajanje, rastanak, razjedinjenje, razvod, deoba, razdeoba
odbačeno set aside – zapostavljen, odvojiti, ukinuti; spremiti na stranu, ukinuti, opozvati, zabaciti, sačuvati, odvojiti (sredstva, novac), odbaciti, poništiti
staviti na set upon – poći, početi, navaliti, nasrnuti, metnuti na, položiti na
protresen shaken off – uzdrman, potresen, ispucan od
obasjavanja shining = sijanje, blistav, koji sija, sjajan, svetao, isijavanje
uporedo side by side – barabar
gledanje sight – prizor, vid, nanišaniti, izgled, pogled, znamenitost, nišan
ukazuje signify – signifikuje, značiti, označavati, naznačiti, izvestiti, nagovestiti, označiti, ukazati, biti od važnosti, imati značaj, igrati ulogu, označiti, dati na znanje, staviti do znanja, biti od značaja
značinkovito significant – značajan, važan, bitan, izrazit, koji znači, merodavan, naglašen, označavan, simbol, znatan, znak, sa značenjem, merodavan, naglašen
samo jedna single – sama, jedinstvena, pojedinačan, jedini, neoženjen, neudata, jednostruk, samac
situacije situation – položaj, služba, stanje, situacija, mesto, nameštenje, okolnost, raspoređen, mesto, nameštanje, radno mesto, raspored, razmeštaj, okolina,
spavanje sleep san, spavati, pospanost, zimski san, počinak, usnulostprenoćiti; ali kad je san označava sam proces ili stanje spavanje (ne budnosti) ali ne neizostavno i stanje sanjanja već celokupan proces spavanja/usnulosti koji uključuje i san (dream) i sanjanje (dreaming) ali i stanje koje se prevodi kao spavanje-bez-snova ili besano spavanje ili eterično spavanje (sound sleep –“zvuk“ (sound) je povezan sa eterom (akašom) pa bi mogli biti i „zvukov(no)o spavanje“ – stanje u kome je čak i zvuk uspavan/spava)
spavanje sleping san, spavajući, spavaćči, za spavanje, koji spava, uspavana, uspavani
išunjati se iz sneak out
Duša Soul – Duh (Duhovno ili Spiritualno Telo), biće, utelovljenje, dobrodušnost, osoba, čovek, oličenje, duh, duša, biće, srce
duša soul – ovaploćena duša u čoveku, personalna senka Duše.
besano spavanje sound sleep –zvuk spava, spavanje-bez-snova, eterični san/spavanje
opseg span – raspon, pedalj, izmeriti, kratak razmak, luk, premostiti,
premošćavanje spanning span – kratak vremenski period,  premostiti, protezati se (u prostoru, vremenu),
začaravajuća spellbinding opčaravanje, opčaravajući
potrošiti spent – iscrpljen, iznuren, utrošen, istrošen, potrošen, iznemogao, utrošen (o gorivu i sl.)
Duh Spirit – um (manas) + ego (ahamkara); ili, Jastvo, manas je mentalno telo i sedište uma, duša, avet, oduševljenje, raspoloženje, vatra, biće iz bajke
blistanje splendour – raskoš, blistanje, sijanje, velelepnost, slikovitost, sjaj, divota
ukaljati spoil – pokvariti (nešto), kvariti se (hrana), razmaziti, raznežiti, plen, dobit(ak), (o)pljaćkati, porobiti, pokvariti, razmazati, položaji, ratni trofeji
ukaljan spoiled – razmažen, iskvaren, pokvaren
fleka spot – mrlja, neispravan dokument, ček, prištići
spread out – ispružiti, istanjiti, istezati, prostirati se, pružiti, rasturiti (đubrivo), razapeti, raširiti, tanjiti, širiti, razlivati se, razliti se, rasturiti
širenje spreading – širenje, koji hvata maha, koji se prenosti, koji se širi, pronošenje, prostiranje, protezanje, razastiranje
rasprostiranje spreading out = prostiranje, proširivanje, širenje, ispruživanje, istanjivanje, istezanje, prostirući se, pružanje, razapinjanje, raširivanje, razlivanje, rasturanje
stadijum stage – pozornica, faza, bina, etapa, stepen, pozorište, period
mirovanje standstill – zastoj, zaustaviti, nerad, prekid, zatišje, prestanak, mrtva tačka, odmor, zaustatak, pauziranje, obustavljanje, stajanje
kreće start – startovati, start, otvoriti, pokrenuti, trzaj, polazak, početak, trgnuti se, nadmoć, započeti, početi, krenuti, staviti u pokret, polazna tačka
stanje state – stnje, država, državni, oblik, okolnost, položaj, prilika
smeštena stationed station – stanica, položaj, mesto, postaja, smestiti, stajalište, staviti
stabilno steady – čvrst, stalan, ujednačen, stabilan, pouzdan; učvrstiti, stabilizovati se, sabrati se, staložen, postojan, ravnomeran, učvrstiti
para steam isparenje, snaga, parni, kretati se, energija, isparenje, kuvati
komešanje stir = pobuđenost,  graja, komešanje, kretanje, mešati, pobuniti se, pokret, pokretati se, poticati (nešto), mešanje, uzbuditi, vreva, uzbuditi, micanje, promešati, uzrujanost, nemir, pobuniti se, pokrenuti se
prekid stop – prekinuti, prestati, obustava, pauza, prestanak, zastoj, zaustavljanje, zadržati, zaustaviti, obustaviti, stati
zaprečavanje stopping = obustavljanje, zaustavljanje, trpanje, zastajanje, zbna plomba, zapušavanje, zakrčivanje, koji se zaustavlja, koji staje
pohranjeno stored – zapamćen, istovaren, magacioniran, na zalihi, nagomilan, naslagan, opskrbljen, skladišten, složen, smešten u skladište, spremljen u memoriju, snabdeven,
upinjati se struggle – borba, boriti se, naprezanje, bitka, napon, opirati se, voditi borbu, napor, ratovati, braniti se, naprezati se, napinjati se, probijati se, baviti se
pravo straight – prav, ravan, iskren, pošten, pravo, ispravan, odan, veran, nerazblažen, gladak, odmah, neposredan, uspravan, sređen
potok stream – tok, struja, teći, reka, strujati, curiti, prosipati, rečica, vijoriti se, bujica, niz podataka koji su upućeni na računarski izlaz, izlivati se, prelivati se
nastoje striving – trude se, bore se (da se nešto postigne), nastojati, težiti, upinjati se, naprezati se, boriti se sa
omamljenost stupor – umrtvljenost, tupost, omama, ukočenost, omamljenost, ošamućenost, besvesnost, samozaborav, uspavanost
supstancu substance – bitnost, materija, sadržaj, tvar, bit, srž, stvarnost, zbilja, građa, suština, imanje, srž
nesupstancijalna substanceless bez-bitkovan, bez-supstancijalna
dostatno sufficient dovoljno, dovoljan, umešan, priličan, dovoljan, sposoban, valjan
podržavati sustain održavanje, kreplje, snositi, podnositi, izdržavati (težinu), podržati, podupirati, pretrpeti, nositi, podržavati, potkrepiti, održati
simbolizuje symbolize – simbolizovati, značiti, biti smatran simbolom, simbolički predstavljati, slikovito prikazati, pretstaviti, biti simbol
uzme take preuzme, uzima, smatra, uzeti, primiti, zahtevati, osvojiti, kupiti, usvojiti, zarobiti
odigrava take place =uspostaviti, dogoditi se, biti, davati se, desiti se, dešavati se, pripremati, zbivati se, priprema
posvaja da…jeste take…to be – uzima/smatra kao da je; take to – odati se, zavoleti nekoga, postati naklonjen nekome, odati se nečemu, navići se na, pribeći, be – biti, nalaziti se, osećati se, postojati, koštati, vredeti
istrebljene terminated – prekinut, dokrajičen, dovršen, ograničen, okončan, omeđen, otkazan, prestao, skončan, svršen, završen, dovršen
biće the being – ali i bivstvujuće (biće + bivstvovanje)
Sadržavaoc the Container – Sud, Kontejner, Posuda, rezervoar, nešto ili neko, boca, kutija
kreacija the creation = stvaranje sveta = kreacija, tvorevina, naimenovanje, postanak, umotvorina, podizanje
Kreacija The Creation = Stvaranje Sveta = Kreacija, Tvorevina
Kreator The Creator – Stvaralac, Stvaratelj,  Tvorac, Bog, rukotvorac, sačinilac, autor,
izliv the emergence – pojavljivanje, iskrsavanje, pojava, izbijanje, otkrivanje, nastanak, pomaljanje
Iskustvo the Experience = DoživljajAnubhava – jedan bez drugoga; doživeti, iskustvo, doživljaj, iskusiti, saznati, slučaj, pretrpeti– Doživlja doživljaja (The Experience of experience), Direktni doživljaj – Obogotvorenje ili Direktno iskustvo Boga, takođe Realizacija Boga – postati Bog i doživljavati Boga
tanušne thin = prorediti, smanjiti, stanjiti, tanak, mršav, redak, prorediti se, oskudan, slab, stanjiti se
misli think – misliti nameravati, smatrati, razmisliti, razmišljati, ceniti, držati, suditi, zamisliti, pomišljati, setiti se, verovati, shvatiti, imati u vidu
misli „Sebe“ think of Itself = Self-thinking = God-thinking jer je Self u ovoj vrsti složenica uvek Bog (Sopstvo) po svome značenju.. To je mislenje koje misli unutar Sopstva a ono što ono misli je Sopstvo (Bog)
mislenje thinking = razmišlja, mišljenje, razmišljanje, sposobnost da misli, razuman, sud, umovanje, pogled; „mislenje“ (mišljenje) u ovom tekstu znači individuallnost, individuallni um. Glagol misliti znači „biti svestan“, a mislenje obuhvata i „mislenje“ i „osećanje“. Kad se odnosi na obično ljudsko stanje prevođeno je i kao razmišljanje.
misleći um thinking mind
misleća moć thinking power
misao thought – razmišljanje, pomišljanje, pomisao, ideja, namera, mišljenje, pažnja, osmišljeno, sećanje, smatrati; misao, sećanje, pojam, gledište, briga, obzir; prošlo vreme od „think“, think – misliti nameravati, smatrati, razmisliti, razmišljati, ceniti, držati, suditi, zamisliti, pomišljati, setiti se, verovati, shvatiti, imati u vidu; thoughts – mišljenje
mišljenjeovo thought’s
posredstvom through the medium of posredstvom medija (sazdanog od)
skroz throughout – svuda, širom, potpuno, skroz, kroz, do kraja, preko, u svakom pogledu, s kraja na kraj, skroz na skroz, celom dužinom, na svakom mestu, po svemu, duž
ustremiti se tilting – napadanje, borba, nagnuti, okrenuti, postavljen pod uglom (nagibom, nakonom) prevaljujući, prevrtavajući, njihajući (se), kolebanje oko poprečne ose, nagnuće, preokrenuti (situaciju)
primesa tinge – boja, obojiti, nijansirati, nijansa, trag, laka obojenost, poseban ukus, baciti senku, bojiti, dati boju, dati osobinu, dati ton, izmeniti
steći to attain – sticati, uzdići se
slomiti to break down – slomiti se, polomiti se, srušiti se, upropastiti, zapeti
uvodi-u-postojanje to bring into being = oživeti; to bring into – uneti, unositi; being – bivstvo, bivstvovanje, postojanje
naveden-u-zastoj to bring to a standstill – to bring to – prineti, privesti, navesti, zaustaviti brod; standstill – zastoj, mirovanje, nered, prekid, zatišje, prestanak, mrtva tačka, odmor, zaostanak, pauziranje, obustavljanje, stajanje
stupa-u-postojanje to come into being = početi egzistirati, osnovati; to come into – ući u sastav, stupiti, ulaziti
pro-ishodi to come out of = izilazi_iz; proističe, doći van iz, izaći van iz; to come out – izaći na videlo, iskrsnuti, pojaviti se, izlaziti, izaći, izdenuti se, izići
dospeva-u-zastoj to come to a standstill to come to – povratiti se, doći k sebi, iznositi, pomiriti se, prići, pristupiti, zaključiti;
ispuniti to put in – ubaciti, umetnuti (stakla), ukapati, uložiti, umetnuti, najaviti, namestiti
uograničiti to put into limit – utaknuti u limit/granice/ograničenja
poturiti to put under – podmetnuti, podmetati, podbaciti
usloviti to put under limits – podmetnuti u limit/ograničenje
dokučiti to see through – provideti, prozreti
u izvesnoj meri to some extent donekle
dodiruje touch – dodir, dodirnuti, opip, dirnuti, ganuti, okusiti, pipanje
preobraziti transmute –  pretvoriti (se), promeniti (se), menjati (se), preobraziti (se)
putuje travel putovanje, putovati, kretati se, kretanje, hod, prebirati, putni
strahovito tremendously – strašno, ekstremno velik, enorman, iznenađujući, čudan
preobratiti turn into = pretvarati u, ulazi,
simbolizuje typifie – simbolisati, služiti karakterističnim primerom, biti tip, biti simbol, pretstaviti
najposle ultimate = ultimativno = krajnje, poslednje od svih poslednjih, doista apsolutno poslednje, konačno, krajnje, kritično, osnovni, poslednji, zadnji, konačan, maksimalan, najveći, ultimativan, najposle
naposletku ultimately = ultimativno, najposle
ne-obuzet unaffected = ne-afektovan = ne-dodirnut, prirodan, neizveštačen, iskren, nedirnut, neusiljen, prost, nepromenjen, jednostavan, netaknut, neposredan, van uticaja, van dejstva, neganut, iskren
nepripojeno unattached – nepričvršćen, nepridodat, slobodan, bez društva
nesvesna unaware – nesvestan, neobavešten, nešažljiv, nehatan, neoprezan
razkriliti uncovered – otkriven, nepokriven
iskušavati undergo – prolaziti, podvrgavati se, preduzimati, prolaziti kroz, pretrpeti, podvrći se, podneti, iskusiti, izdržati, proći kroz, podvrći se
shvatiti understand = razumeti, uvideti, znati, doznati, čuti, kapirati, saznati
laća se undertake – preduzeti, poduhvatiti se, obavezati se, poduhvatiti, latiti se nečega, preuzeti na sebe, jamčiti; pogrebnik, obavljati pogrebnički posao, preuzeti staranje, preuzeti, uzeti na sebe
ne-doživljena unexperienced –  neiskusna, bez iskustva/doživljaja, ne-doživljavala, koja nije ništa doživljavala (ili nije bila doživljena);experienced – iskusna, isprobana, izučena, rutinirana, puna iskustva, proverena, iskusna,
raz(od)vija unfold = razotkriti, razastrti, razotkriti-razmotati-otvoriti- razvijati se – sve zajedno; raskriljuje, otkriti, otvoriti, raširiti, razviti, objasniti, odviti, razviti se
raz(od)vija i uvija unfolds and infolds – razotkriva i sakriva/razvija i uvija/rasprostire i sakuplja/odmotava i umotava; znači upravo sve zajedno
ne-uutiskovan unimpressioned ne-impres(ion)iran
unija union – združenje, savez, ujedinjenje, društvo, zajednica, zajednički, jedinstvo, koalicija, udruženje, sjedinjenje, brak, sloga, spoj
Jedinstvo Unity – jedinstvo, sloga, jedinica, jedinstvenost, složenost, jednost, zajednica
nepokrenut unmoved – ne-ganut, ne-uznemiren, nije ga ništa dodirnulo, podstaklo, uznemirilo, poremetilo, uzbudilo itd, neganut, ravnodušan, nepokoleban, nepokrenut, nepomaknut, nepomeren, neuzbuđen – sve zajedno
neuvidiv unseen – neviđen, nevidljiv, neuvidljivo, neprimećen, neopažen, neotkriven, nevidljiv svet; pasus za prevođenje nečitan ranije
ne-umrljan unspoiled – neukaljan, nepokvaren, nerazmažen
netaknut untouched – nedirnut, ceo, nediran, neremećen, nedoterivan, neizmenjen, nepotresen, neganut, nedodirljiv, nepristupačan
poriv urge – poticaj, nagon, terati, nagoniti, nagovarati, požurivati, ubeđivati, težnja, saletati, uporno moliti, goniti, navaljivati, podsticati, urgirati, saletati, dokazivati
koristi use = upotrebljava= primena; trošiti, potrošiti, iskoristiti (osobu, poziciju), koristiti, korist, upotreba, upotrebiti, običaj, korišćenje, imati običaj
iskorišćene used up istrošiti, istrošen, iscrpan, utrošen, potrošen, iscrpen, iznošen, pohaban
upotrebljavanje utilization – upotreba, korišćenje, eksploatacija, iskorišćavanje, iskorišćenost, korištenje (iskorištavanje)
upotrebljava utilize = iskorišćava = korisno upotrebljava, iskoristiti, upotrebiti, koristiti, učiniti korisnim, angažiovati, korisno upotrebiti, namenuti
sasvim utterly -sasma, potpuno, krajnje, potpunce, posve, do najvećeg stepena
para vapour – magla ali i maštarija, hvalisanje, dim, isparavati se, pušiti se, gas, ispariti se, hvaliti se, govoriti prazno i visokoparno, magla, isparenje, ništavnost,
raznoliko various različit, razan, razni, raznolik, raznovrstan, različan, mnogostran
povrće vegetable povrće, biljka, biljni, povrtni, vegetabilan, zeleniš, jestivo bilje, beživotna osoba; od korena reči „vedž“ koja takođe znači i s-vest.
rastinje vegetation – vegetacija, bilje, rastinje, biljni svet, zelenilo, biljni pokrivač
vozilo vehicle – kola, nosilac, sredstvo, prevozno sredstvo, sprovodnik, točak
veo veil – koprena, zastor, prekriti, feredž, maska, pokriti feredžom; Baba koristi tri reči da označi ovaj pojam pardah -(zastor, paravan, pokrivač; u mnogim islamskim kulturama je tradicija da žene budu pokrivene velom; gubar (peščana prašina, izmaglica; zbunjenost, nedoumica a zajedno sa ostala dva pojma označava prepreke ili velove koje blokiraju neku osobu da vidi Boga); hija -(veo, paravan, prikrivanje, umerena forma ženske odeće u islamskoj kulturi.
zakriljeni veiled – pod velom,
pustolovina venture – opasnost, usuditi se, rizik, rizikovati, staviti na kocku, špekulacija, stavljanje na kocku, smelost, smeti, opasan poduhvat, izložiti opaswnosti, opasna zamisao, rizičan poduhvat
rizikovao da izađe Ventured out – rizikovati da se izađe napolje, usudio se da izađe napolje; usudio se, odvažio, osmelio na izlazak; Venture – opasan poduhvat; izložiti se opasnosti; usuditi se, opasnost, rizik, rizikovati, staviti na kocku, špekulacija, stavljanje na kocku
vidya vidya – mudrost, znanje, Inteligencija, ali, „Duhovo (Spirit’s) večito (eternal) Sopstvo-znanje (Self-knowledge – Sopstvo (spo/sa/po)zna/uviđa Sopstvo – Znanje koje spoznaje/uviđa Sopstvo u(nutar) Sopstva Sopstvom)“
ispražnjenost void – praznina, prazan, rupa, isprazniti, poništiti, nevažeći, izbaciti, ukinuti, uzaludan, učiniti nevažećim, nezauzet, slobodan, prazan prostor, nepoznat, ništavan,
budan* wakeful – budan, oprezan, pažljiv, bez sna, besan (bez sna), lišen sna, nesklon spavanju
probuđenost wakefulness – stanje (kondicacija) bivanja probuđenim
probuđivanje* wakening – bdenje, stražarenje, podizanje
buđenje* waking
put* way – način, staza, pravac, prolaz, drum, navika
putem čega whereby – kako, pomoću, putem, čime, pomoću čega, pri čemu, po čemu, kojim sredstvom, kojim, po cenu, shodno čemu, zašto
u čemu wherein – u čemu, u kome, dok, gde, kad, u koje, u kojoj stvari, u kom mestu, u kom pogledu, u ma kom pogledu, za vreme
hir whim – ćef, mušica, ćud, šudljiv prohtev, kapric, vitao, čekrk, hir, lutka, buba, ćudljiva želja, fantastična zamisao
koji je relizovao Sebstvo da je Boga who realized Himslef to be God – Koji je realizovao da Jastvo jeste Bog
vetar wind dah, disanje, naviti, zaokret, duvački instrument, zadihati; = vaju – vazduh, vetar, dah, dinamička energija, životna sila (kasnije prana – moćna sila za koju se smatra da prožima sveukupnu materijalnu egzistenciju i stanja (kondicije) svih njenih aktivnosti), gasovito stanje (kondicij) materijalnih bića, jedan od pančabutasa:  materijalna Sila „modifikujući svoj prvi eterski status“ (akaša) da bi poprimila „drugo, nazvano u starim jezicima vazdušno a čija je specijalna osobina kontakt između sile i sile, kontakt koji je osnov svih materijalnih međuodnosa“.
obrisati wiped –– obrisane iz, izbrisane, uklonjene, osušen, udaren, otrt, otrven;
izbrisati wipe out -brisati, zbrisati, uništiti, ubiti, izbrisati, sprati, skinuti (sramotu, ljagu), razoriti, istrebiti, izmožditi, isrcpsti, srušiti, oboriti (u vožnji), brisanje, udarac
želja wish htenje, želeti, hteti, žudeti, žudnja, molba, prohtev
u_cilju with a view to – u svrhu, u cilju, radi, s namerom, u nadi da, nadajući se da
delanje work – rad, raditi, delo, posao, pokretati, funkcionisati, upravljati
delujući working –delatni, u radu, radi*, radeći, radni, obrada, koji radi, radilište, radnički, delovanje, način_funkcionisanja
vredno truda worthwhile – vredno uloženog vremena (truda, napora, itd.)